Inventaire des ouvrages classiques chinois de la bibliothèque de l’IFCL

Dernière mise à jour: 3 octobre 2023

Cote Titre Auteur(S) Éditeur Vol.
CH 30000 曝書亭集 朱彝尊 Zhu Yizun (1629-1709) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 20 vol.
CH 30001 溫國文正司馬公文集 司馬光 (1019-1086) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 16 vol.
CH 30002 南雷集 黃宗羲 Huang Zongxi (1610-1695) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30003 重修政和證類本草 曹孝忠 Cao Xiaozhong 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30004 集注分類東坡先生詩 蘇軾 Su Shi (1037-1101) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 10 vol.
CH 30005 洪北江詩文集 洪亮吉 Hong Liangji (1746-1809) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 20 vol.
CH 30006 樊榭山房全集 厲鶚 Li E (1692-1752) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30007 蔡中郎文集 蔡邕 Cai Yong (132-192) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30008 徐孝穆集 徐陵 Xu Ling (507-593) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30009 華陽國志 常璩 Chang Qu 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30010 增廣箋註簡齋詩集 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30011 漁洋山人精華錄 王士禎 Wang Shizhen (1634-1711) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30012 韋江洲集 韋應物 Wei Yingwu (737-786 後)
宋王欽臣編
上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30013 清江貝先生集 貝瓊 Bei Qiong (1297-1374) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30014 王子案集 王勃 Wang Bo (650-676) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30015 孫淵如詩文集 孫星衍 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30016 才調集 韋縠 Wei Hu 五代後蜀人 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30017 分門集註杜工部詩 杜甫 Du Fu (712-770) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 10 vol.
CH 30018 敬業堂集 查慎行 Zha Shenxing (1650-1727) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 16 vol.
CH 30019 剡源戴先生文集 戴表元 Dai Biaoyuan (1244-1310) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30020 範文正公集 範仲淹 Fan Zhongyan (989-1052) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 10 vol.
CH 30021 權載之文集 權德與 Quan Deyu (758-818) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30022 象山先生全集 陸九淵 Lu Jiuyuan (1139-1193) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 10 vol.
CH 30023 李直講先生全集 李覯 Li Gou (1009-1059) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30024 劉夢得文集 劉禹錫 Liu Yuxi (712-842) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30025 柳待制文集 柳貫 Liu Guan (1270-1342) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30026 越絕書 袁康 Yuan Kang 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30027 松雪齋文集 趙孟頫 Zhao Mengfu (1254-1322) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30028 劉向古列女傳 劉向 Liu Xiang (約77-6) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30029 岑嘉洲詩 岑參 Cen Shen (約714-770) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30030 釋名 劉熙 Liu Xi 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30031 淵穎吳先生文集 吳萊 Wu Lai (1297-1340) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30032 揭文安公文集 揭係斯 Jie Xisi (1274-1344) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30033 鮑氏集 鮑照 Bao Zhao (約414-466) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30034 中興以來絕妙詞選 黃昇 Huang Sheng 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30035 河南先生文集 尹洙 Yin Zhu (1001-1047) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30036 世說新語 劉義慶 Liu Yiqing (403-444) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30037 桂苑筆耕集 崔致遠 최치원 Choi Chi-won (857- ?) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 Vol
CH 30038 李文公集 李翱 Li Ao (772-841) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30039 河東先生集 柳宗元 Liu Zongyuan (773-819) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30040 梁江文通文集 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30041 皇帝素問靈樞經 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30042 梅溪王先生文集 王十明 Wang Shiming (1112-1171) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30043 李文饒文集 李得裕 Li Deyu (787-849) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30044 元氏長慶集 元稹 Yuan Zhen (779-831) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30045 唐丞相曲江張先生文集 張九齡 Zhang Jiuling (678-831) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30046 茗柯文 張惠言 Zhang Huiyan (1761-1802) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30047 唐宋諸賢絕妙詞選 黃昇 Huang Sheng 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30048 白石道人詩集 姜夔 Jiang Kui (約1155-約1221) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30049 楊盈川集 楊炯 Yang Jiong (650-693後) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30050 張右史文集 張耒 Zhang Lei (1054-1114) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30051 蘇平仲文集 蘇伯衡 Su Boheng 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30052 國語 左丘明 Zuo Qiuming 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30053 宴子春秋 宴嬰 Yan Ying (?-前500) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30054 鐵崖古樂府 楊維禎 Yang Weizhen (1296-1370) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30055 顏魯公文集 顏真卿 Yan Zhenqing (709-785) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30056 曹子建集 曹植 Cao Zhi (192-232) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30057 薩天錫詩集. 薩都刺 Sa Duci (約1300- ?) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30058 徐公文集 徐鉉 Xu Xuan (916-991) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30059 臨川文集 王安石 Wang Anshi (1021-1086) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 20 vol.
CH 30060 古文苑 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30061 欒成應詔集 蘇轍 Su Che (1037-1101) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30062 難經集註 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30063 高太史鳧藻集 高啟 Gao Qi (1336-1374) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30064 秋澗文集 王惲 Wang Yun (1227-1304) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 24 vol.
CH 30065 金華黃先生文集 黃溍 Huang Jin (1277-1357) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30066 東維子文集 揚維楨 Yang Weizhen (1296-1370) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30067 遜志齋集 方孝孺 Fang Xiaoru (1357-1402) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30068 水心文集 葉適 Ye Shi (1150-1223) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30069 弘明集 僧祐 Seng You (445-518) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30070 樊川文集 杜牧 Du Mu (803-約852) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30071 翻譯名義集 法雲 Fa Yun (1088-1158) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 7 vol.
CH 30072 重廣補注皇帝內經素問 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30073 玉臺新詠集 徐陵 Xu Ling (507-583) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30074 倪雲林詩集 倪瓚 Ni Zan (1301 Ou 1306-1374) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30075 論衡 王充 Wang Chong (27-約97) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30076 箋注陶淵明集 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30077 尚書 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30078 宋學士文集 宋濂 Song Lian (1310-1381) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 14 vol.
CH 30079 九靈山房集 戴良 Dai Liang (1317-1383) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30080 春秋左氏經傳集解 杜預 Du Yu (222-284) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30081 丹淵集 文同 Wen Tong (1018-1079) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30082 堯峰文鈔 汪琬 Wang Wan (1624-1691) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30083 增修詩話總龜 阮閱 Ruan Yue (XIIe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30084 渭南文集 趙嘏 Zhao Gu (IXe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30085 花間集 趙崇祚 Zhao Chongzuo (934-965) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30086 周髀算經 李淳風 Li Chunfeng (602-670) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30087 歐陽文忠公文集 歐陽修 (1007-1072) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 36 vol.
CH 30088 皇明文衡 程敏政 Cheng Minzheng (約1445-約1500) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 20 vol.
CH 30089 廣弘明集 釋道宣 Shi Daoxuan (596-667) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30090 嘉祐集 蘇洵 Su Xun (1009-1066) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30091 震川集 歸有光 Gui Youguang (1507-1571) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30092 梅村家藏藁 吳偉業 Wu Weiye (1609-1672) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30093 于湖居士文集 張孝祥 Zhang Xiaoxiang (1132-1170) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30094 小畜集 王禹偁 Wang Yucheng (954-1001) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30095 劉隨州詩集 劉長卿 Liu Changqing (進士 733) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30096 西山先生真文忠兮文集 真德秀 Zhen Dexiu (1178-1235) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 24 vol.
CH 30097 抱經堂文集 廬文弨 Lu Wenchao (1717-1795) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30098 唐甫里先生文集 陸龜蒙 Lu Guimeng (IXe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30099 滏水文集 趙秉文 Zhao Bingwen (1159-1232) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30100 抱朴子 葛洪 Ge Hong (284-364) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30101 荆川文集 唐順之 Tang Shunzhi (1507-1560) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30102 註解傷寒論 張仲景 Zhang Zhongjing (168-196) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30103 元次山文集 元結 Yuan Jie (719-772) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30104 陸士衡文集 陸機 Lu Ji (261-303) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30105 駱賓王文集 駱賓王 Luo Binwang (約640- ?) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30106 徐幹中論 徐乾 Xu Gan (170-217) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30107 淮南子 劉安 Liu An (前179-前122) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30108 新序 劉向 Liu Xiang (約前77-前6) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30109 高太史大全集 高启 Gao Qi (1336-1374) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30110 戴東原集 戴震 Dai Zhen (1723-1777) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30111 新書 賈誼 Jia Yi (前200-前168) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30112 說苑 劉向 Liu Xiang (約前77-前6) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30113 論語 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30114 周易 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30115 張說之文集 張說 Zhang Shuo (667-730) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30116 墨子 墨翟 Mo Di (約前468-前376) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30117 後村先生大全集 劉克莊 Liu Kezhuang (1187-1269) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 48 vol.
CH 30118 水經注 酈道元 Li Daoyuan (466或472-527) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30119 元豐類稿 曾鞏 Zeng Gong (1019-1083) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 10 vol.
CH 30120 皎然集 皎然 Jiao Ran (約活動于玄宗至 德宗時期) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30121 鹽鐵論 桓寬 Huan Kuan (西漢時期) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30122 群書治要 魏征 Wei Zheng (580-643) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 16 vol.
CH 30123 周禮 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30124 管子 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30125 韓詩外傳 韓嬰 Han Ying (漢代) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30126 申鑑 荀悦 Xun Yue (148-209) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30127 方望溪全集 方苞 Fang Bao (1668-1749) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30128 吕氏春秋 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30129 圭齋文集 歐陽玄 Ouyang Xuan (1283-1358) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30130 蘇學士文集 蘇舜欽 Su Shunqin (1008-1048) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30131 述學 汪中 Wang Zhong (1745-1794) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30132 太玄經 楊雄 Yang Xiong (前53-後18) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30133 吳越春秋 趙曄 Zhao Ye (漢代) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30134 孟東野詩集 孟郊 Meng Jiao (751-814) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30135 孝經 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30136 西京雜集 葛洪 Ge Hong (284-364) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30137 宛陵集 梅堯臣 Mei Yaochen (1002-1060) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30138 儀禮 鄭玄 (注) Zheng Xuan (127-200) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30139 酉陽雜俎 段成式 Duan Chengshi (?-863) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30140 稽古錄 司馬光 Sima Guang (1019-1086) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30141 庾子山集 庾信 Yu Xin (513-581) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30142 孔叢子 孔鮒 Kong Fu (前264-前208) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30143 山海經 作者不詳 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30144 白虎通德論 班固 Ban Gu (32-92) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30145 中興間氣集 高仲武 Gao Zhongwu (VIIIe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30146 鮚埼亭集 全祖望 Quan Zuwang (1705-1755) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 32 vol.
CH 30147 鮚埼亭集 全祖望 Quan Zuwang (1705-1755) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30148 李義山文集 李商隱 Li Shangyin (813-858) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30149 李義山詩集 李商隱 Li Shangyin (813-858) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30150 楊仲弘詩集 楊載 Yang Zai (1271-1323) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30151 雞肋集 晁补之 Chao Buzhi (1053-1110) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 16 vol.
CH 30152 遺山文集 元好問 Yuan Haowen (1190-1257) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30153 毛詩 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30154 孫子十家集注 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30155 意林 馬總 Ma Zong (進士 823) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30156 前漢紀 荀悦 Xun Yue (148-209) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30157 後漢紀 袁宏 Yuan Hong (328-376) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30158 淮海集 秦觀 Qin Guan (1049-1100) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30159 石門文字禪 惠洪 Hui Hong (1071-1128) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30160 陳伯玉文集 陳子昂 Chen Ziang (661-702) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30161 黃御史公集 黃滔 Huang Tao (進士 895) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30162 春秋繁露 董仲舒 Dong Zhongshu (IIe s. av. J.-C.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30163 易林 焦延壽 Jiao Yanshou (IEr s. av. J.-C.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 16 vol.
CH 30164 陽明先生集要 王守仁 Wang Shouren (1472-1529) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30165 沈下賢文集 沈亞之 Shen Yazhi (781-832) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30166 大戴禮記 戴德 Dai De (漢代) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30167 國秀集 芮挺章 Rui Tingzhang (唐代玄宗時) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30168 鶡冠子 陸佃 (解) Lu Dian (1042-1102) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30169 穆天子傳 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30170 法苑珠林 釋道世 Shi Daoshi (VIIe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 36 vol.
CH 30171 攻愧集 樓鑰 Lou Yue (1137-1213) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 30 vol.
CH 30172 纂圖互注禮記 鄭玄(注) Zheng Xuan (127-200)
陸德明 (音義) Lu Deming (556-627)
上海:涵芬樓四部叢刊集部 5 vol.
CH 30173 唐吕和叔文集 吕温 Lu Wen (772-811) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30174 歐陽行周文集 歐陽詹 Ouyang Zhan (792進士 ) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30175 河南穆公集 穆修 Mu Xiu (979-1032) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30176 容甫遺詩 汪中 Wang Zhong (1745-1794) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30177 孫樵集 孫樵 Sun Qiao (進士 855) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30178 披沙集 李咸用 Li Xianyong (唐代) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30179 京氏易傳 京房 Jing Fang (前77-前37) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30180 茗柯文补編外編 張惠言 Zhang Huiyan (1761-1802) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30181 方言 楊雄 Yang Xiong (前53-前18) 郭璞 Guo Pu (276-324) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30182 嵇中散集 嵇康 Ji Kang (223-262) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30183 寒山子詩集 釋寒山 Shi Hanshan (VIIe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30184 甲乙集 羅隱 Luo Yin (833-909) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30185 玉川子詩集 盧仝 Lu Tong (約773-約812) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30186 新語 陸賈 Lu Jia (IIe s. av. J.-C. 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30187 汲冢周書 孔晁 (注) Kong Chao (IIIe-IVe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30188 簡齋詩外集 陳與義 Chen Yuyi (1090-1138) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30189 賈浪仙長江集 賈島 Jia Dao (779-843) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30190 孟浩然集 孟浩然 Meng Haoran (689-約740) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30191 人物志 劉劭 Liu Shao (三國魏) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30192 謝宣城詩集 謝朓 Xie Tiao (464-499) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30193 勾曲外史詩集 (既:句曲外史貞居先生詩集) 張雨 Zhang Yu (1277-1348) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30194 六韜吳子司馬法 吕尚 Lu Shang (周代) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30195 梁昭明文集 (既:昭明太子集) 蕭統 Xiao Tong (501-531) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30196 河岳英靈集 殷璠 Yin Fan (進士 756) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30197 丁卯集 許浑 Xu Hun (進士 832) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30198 小畜外集 王禹偁著 Wang Yucheng (954-1001) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30199 冲虛至德真經 張湛 Zhang Zhan (IVe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30200 浣花集 韋莊 Wei Zhuang (約836-910) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30201 爾雅 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30202 李群玉詩集 李群玉 Li Qunyu (IXe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30203 谷音 杜本 Du Ben (1276-1350) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30204 鄧析子 鄧析 Deng Xi (545-501 av. J.-C. 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30205 劉蜕集 劉蜕 Liu Tui (850 進士 ) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30206 竹書紀年 沈約(附注) Shen Yue (441-513) 範欽(訂) Fan Qin (1506-1565) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30207 陳迦陵文集 陳維崧 Chen Weisong (1625-1682) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 14 vol.
CH 30208 潜研堂文集 錢大昕 Qian Daxin (1728-1804) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 16 vol.
CH 30209 靜修文集 劉因 Liu Yin (1249-1293) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30210 白氏長慶集 白居易 Bai Juyi (772-846) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 24 vol.
CH 30211 道園學古錄 虞集 Yu Ji (1272-1348) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 12 vol.
CH 30212 皮子文藪 皮日休 Pi Rixiu (834 ?-883 ?) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30213 朝野新聲太平樂府 楊朝英 (編選) Yang Chaoying (XIVe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30214 禪月集 貫休 Guan Xiu (832-912) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30215 誠齋集 楊萬里 Yang Wanli (1124-1206) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 32 vol.
CH 30216 孔子家語 王肅 (注) Wang Su (195-256) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 3 vol.
CH 30217 增修箋注妙選草堂詩余 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30218 商子 商鞅 Shang Yang (IVe s. av. J.-C.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30219 碧雲集 李中 Li Zhong (Xe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30220 文中子中說 王通 Wang Tong (約584-約618) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30221 潜夫論 王符 Wang Fu (約76-約157) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30222 朱文公文集 韓愈 Han Yu (768-824) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 50 vol.
CH 30223 朱文公校昌黎先生集 朱熹 Zhu Xi (1130-1200) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30224 滹南遺老集 滹若虛 Hu Ruoxu (1174-1243) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 6 vol.
CH 30225 姚少監詩集 姚合 Yao He (775-約854) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30226 曹子建集 曹植 Cao Zhi (192-232) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30227 唐文粹 姚鉉(纂) Yao Xuan (968-1020) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 16 vol.
CH 30228 陸士龍文集 陸雲 Lu Yun (262-303) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 2 vol.
CH 30229 慎子 慎到 Shen Dao (約350-約275) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30230 尹文子 尹文 Yin Wen (戰國時齊人) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 1 vol.
CH 30231 樂府詩集 郭茂倩 Guo Maoqian (XIIIe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 15 vol. (缺第九册)
CH 30232 豫章文集 羅從彥 (撰) Luo Congyan (1072-1135)
曹道振 (編) Cao Daozhen
上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30233 注釋音辩唐柳先生集 柳宗元 Liu Zongyuan (773-819) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30234 說文解字系傅 徐鍇 (傅釋) Xu Kai (920-974)
朱翱 Zhu Ao
上海:涵芬樓四部叢刊集部 8 vol.
CH 30235 牧齋初學集 錢謙益 Qian Qianyi (1582-1664) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 32 vol.
CH 30236 澤存堂五種:
群經音辨、玉篇、廣韵、廣韵佩觿、字鑑
張士俊 (校輯) Zhang Shijun (XVIIIe s.) 上海:蜚英館, 1888 8 vol.
CH 30237 楚辭 劉向 (集) Liu Xiang (約77-約6 av. J.-C.)
王逸 (章句) Wang Yi (89-158)
上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30238 伊川击壤集 紹雍 Shaoyong (1011-1077) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 4 vol.
CH 30239 雲笈七籤 張君房 (纂輯) Zhang Junfang (XIe s.) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 32 vol.
CH 30240 詞學全書 查培繼 (編) Zha Peiji (進士 1652) 上海:木石居校本 8 vol.
CH 30241 王注楚辭 曲園居士 (輯評者) Quyuan Jushi 上海:中華圖書館 5 vol.
CH 30242 文心雕龍 劉勰 (撰) Liu Xie (約465-約522 av. J.-C.)
黃叔琳 (注) Huang Shulin (1672-1756) 紀昀
(評) Ji Yun (1724-1805)
上海:中原書局, 1926 2 vol.
CH 30243 唐賢三昧集箋注 王士禎 (選) Wang Shizhen (1634-1711) 淵古齋石印,1910 6 vol.
CH 30244 書目三種合刻:
汲古閣珍藏秘本書目、藏書記要、季滄苇藏書目
毛扆 Mao Yi (XVIIe s.)
孫從添 Sun Congtian (XVIIIe s.)
季振宜 Ji Zhenyi (XVIIe s.)
上海:掃葉山房,1914 3 vol.
CH 30245 歷朝名人詞選 夏秉衡 (選) Xia Bingcheng (清朝) 上海:掃葉山房,1928 4 vol.
CH 30246 畫學心印、桐陰論畫 秦祖永 Qin Zuyong (1825-1884) 上海:掃葉山房,1925 8 vol.
CH 30247 六也曲譜 張怡庵 Zhang Yian 振新書社 4 vol.
CH 30248 國語詳注 沈鎔 (編輯) Shen Rong
王懋 (校訂) Wang Mao
上海:文明書局 1916 3 vol. (缺第一册)
CH 30249 吳梅村詩集 吳偉業 (撰) Wu Weiye (1609-1671)
吳翌風 (箋注) Wu Yifeng (1742-1819)
中國詩畫會社 8 vol.
CH 30250 史通削繁 劉知幾 (著) Liu Zhiji (661-721)
紀昀 (削繁) Ji Yun (1724-1805)
國學圖書局 1917 4 vol.
CH 30251 匯刻書目二編 朱學勤 (編) Zhu Xueqin (1823-1875) 上海:千項堂書局 1919 6 vol.
CH 30252 絕妙好詞箋 周密 (原本) Zhou Mi (1232-1308)
查為仁 (箋) Zha Weiren (1694-1749)
歷鶚 (箋) Li E (1692-1752)
上海:掃葉山房 4 vol.
CH 30253 周易古義 楊樹達 (編輯) Yang Shuda (1885-1956) 上海:中華書局 1929 2 vol.
CH 30254 杜詩鏡銓、杜文註解 杜甫 (著) Du Fu (712-770)
楊倫 (編輯) Yang Lun (1747-1803)
上海:著易堂書局 1892 6 vol.
CH 30255 痛史 孫毓修 Sun Yuxiu (1874-約1915) 上海:商務印書館 1917 32 vol. (缺二十一種)
CH 30256 士禮店藏書題跋記、士禮店藏書題跋記續編 黃丕烈 Huang Pilie (1763-1825) 上海:醫學書局 1917 8 vol.
CH 30257 清儒學案 唐鑑 Tang Jian (1778-1861) 上海:文瑞樓 6 vol.
CH 30258 莊子集解 王先謙 (輯) Wang Xianqian (1842-1918) 上海:掃葉山房 4 vol.
CH 30259 琵琶記 高明 Gao Ming (XIVe s.) 上海:掃葉山房 1926 2 vol.
CH 30260 墨子間話 孫詒讓 (輯) Sun Yirang (1848-1908) 上海:掃葉山房 8 vol.
CH 30261 御選唐宋詩醇 乾隆 (選) Qianlong (1711-1799)
弘晝 (等纂) Hong Zhou (1712-1770)
中華圖書館 8 vol.
CH 30262 欽定曲譜 康熙 Kangxi (1654-1722) 掃葉山房 1919 8 vol.
CH 30263 中國名人畫史 錢化佛 (繪) Qian Huafo 1921 2 vol.
CH 30264 古今詞選 沈時棟 (書) Shen Shidong (XVIIIe s.) 上海:掃葉山房 1921 6 vol.
CH 30265 王荆公唐百家詩選 王安石 (選) Wang Anshi (1021-1086) 雙清閣藏板 上海:文實公司石印 8 vol.
CH 30266 增廣本草綱目 李時珍 (編輯) Li Shizhen (1518-1593) 鴻寶齋 1912 23 vol. (缺第一册)
CH 30267 唐詩絕事 計有功 Ji Yougong (XIIe s.) 上海:文明書局 1917 10 vol.
CH 30268 四庫全書總目索引 陳乃乾 (編纂) Chen Naiqian 上海:大東書局 1926 3 vol.
CH 30269 貨園叢書初集 周永年 (輯) Zhou Yongnian (1730-1791) 竹西書屋藏版 16 vol.
CH 30270 章氏遺書 章學誠 Zhang Xuecheng (1738-1801) 浙江書局 1832 5 vol.
CH 30271 漢譯古蘭經 姬覺彌 (總纂者) Ji Juemi 上海:廣倉學qun 1931 8 vol.
CH 30272 补韵 吳棫 Wu Yu (進士 1124) 靈石楊氏連筠簃叢書 1848 2 vol.
CH 30273 白香山詩集 白居易 Bai Juyi (772-846)
汪立名 (纂注) Wang Liming
會文堂 12 vol.
CH 30274 白香詞譜箋 舒夢蘭 (選輯) Shu Menglan (清朝)
謝朝征 (箋) Xie Chaozheng
上海:文明書局 4 vol.
CH 30275 加批袁了凡王鳳洲先生綱鑑合纂 袁黃 Yuan Huang (進士 1586)
王世貞 Wang Shizhen (1526-1590)
上海:共和書局 1914 16 vol.
CH 30276 匯刻書目 顧修 (輯) Gu Xiu (清朝)
朱學勤 (增补) Zhu Xueqin (1823-1875)
上海:千項堂書局 1919 1919 10 vol.
CH 30277 荀子集解 王先謙 (注) Wang Xianqian (1842-1918) 上海:掃葉山房 8 vol.
CH 30278 荀子 中華圖書館 4 vol.
CH 30279 日知錄釋 顧炎武 (著) Gu Yanwu (1613-1632)
黃汝成 (集釋) Huang Rucheng (1799-1837)
中華圖書館 8 vol.
CH 30280 剡川姚氏本戰國策、天聖明道本國語 鴻寶齋書局 1914 8 vol.
CH 30281 孫子 上海:掃葉山房 6 vol.
CH 30282 詞林正韵 戈載 (撰) Ge Zai (清朝) 上海:掃葉山房 1915 4 vol.
CH 30283 詞林紀事 張思嚴 (輯) Zhang Siyan (XVIIIe s.) 上海:掃葉山房 9 vol.
CH 30284 明遺氏錄 孫靜庵 Su Jing’an 上海:新中華圖書館 1912 12 vol.
CH 30285 唐宋八家古文 沈德潜 (編次) Shen Deqian (1673-1769) 上海:掃葉山房 1920 12 vol.
CH 30286 飲冰室全集 梁启超 (著) Liang Qichao (1873-1929) 上海:錦章圖書局 1922 20 vol.
CH 30287 隨園隨筆 袁枚 Yuan Mei (1716-1798) 上海:中華圖書館 1913 4 vol.
CH 30288 詩詞雜俎 毛晉 (輯) Mao Jin (1599-1659) 上海:醫學書局 8 vol.
CH 30289 史記論文 吳見思 (評點) Wu Jiansi (XVIIe s.) 上海:中華書局 1916 8 vol.
CH 30290 水滸傳譯注圖像五才子書 (既:評注水湖傳) 金聖嘆 (評釋) Jin Shengtan (1608-1661) 上海:中新書局 12 vol.
CH 30291 佩文齋書譜 王原祁 (等纂輯) Wang Yuanqi (1642-1715) 上海:掃葉山房 1919 32 vol.
CH 30292 仿宋胡刻文選 蕭統 Xiaotong (501-531)
李善 Li Shan (進士 689)
上海:著易堂 16 vol.
CH 30293 康熙字典 張玉書 (等編撰) Zhang Yushu (1642-1711) 上海:同文書局 1894 6 vol.
CH 30294 增批歷代通鑑輯覽 乾隆 Qianlong (1711-1799)
傅恆 (等原著) Fu Heng (進士 1770)
上海:鑄記述局 1913 32 vol.
CH 30295 漢魏六朝百三名家集 張溥 (輯) Zhang Pu (1602-1641) 上海:掃葉山房 1917 48 vol.
CH 30296 九朝紀事本末 高士奇 (等著) Gao Shiqi (1645-1704) 上海:文盛書局 1910 40 vol.
CH 30297 唐詩别裁集 沈德潜 Shen Deqian (1673-1769) 上海:掃葉山房 8 vol.
CH 30298 唐詩三百首注疏 蘅塘退士 (編) (孫洙) Hengtang tuishi (Sun Zhu) (1711-1778)
章燮 (注疏) Zhang Xie (XIXe s.) )
上海:掃葉山房 1924 6 vol.
CH 30299 曲海總目提要 黃文場 Huang Wenchang (XVIIIe s.) 大東書局 1926 16 vol.
CH 30300 荊駝逸史 陳湖逸士 (編) Chen Hu yishi (清朝) 上海:錦章圖書局 16 vol.
CH 30301 曾文正公書札 曾國藩 (撰) Zeng Guofan (1811-1872) 1915 11 vol. (缺第四册)
CH 30302 曾文正公詩集 曾國藩 (撰) Zeng Guofan (1811-1872) 上海:掃葉山房 1911 4 vol.
CH 30303 曾國藩六種 曾國藩 (撰) Zeng Guofan (1811-1872) 上海:大中書局 1928 5 vol.
CH 30304 評注昭明文選 于光華 (編) Yu Guanghua (XVIIIe s.) 上海:掃葉山房 1919 16 vol.
CH 30305 明儒學案 黃宗羲 Huang Zongxi (1610-1695) 上海:文瑞樓 15 vol. (缺第三册)
CH 30306 古文辭類纂、續古文辭類纂 姚鼐 (輯) Yao Nai (1732-1815) 上海:商務印書館 1907 12 vol.
CH 30307 古文辭類纂評注 姚鼐 (輯) Yao Nai (1732-1815)
沈伯經 Shen Bojing (等評注者)
上海:文明書局 1920 9 vol.
CH 30308 清詩話 王夫之 Wang Fuzhi (1619-1692) 上海:文明書局 1916 20 vol.
CH 30309 改良全圖綴白裘全傳 玩花主人 (輯) Wan Hua Zhu Ren
錢德苍 (增輯) Qian Decang (XVIIIe s.)
上海:廣雅書局 12 vol.
CH 30310 壯梅堂全集、四憶堂詩集 候方域 Hou Fangyu (1618-1655) 上海:掃葉山房 6 vol.
CH 30311 考正白香詞譜 舒夢蘭 (選) Shu Menglan (1796-1820)
天虛我生 (編纂) Tianxuwosheng
上海:中華圖書館 1918 4 vol.
CH 30312 歷代詩話 丁福保 (輯) Ding Fubao (1874-1952) 16 vol.
CH 30313 歷代詩話續編 何文煥 He Wenhuan (1732-1809) 上海:文明書局 1916 24 vol.
CH 30314 南雅堂醫書全集 陳修園 Chen Xiuyuan (約1753-約1823) 漁古山房藏板 21 vol.
CH 30315 唐人說薈 陳世熙 (輯) Chen Shixi 上海:掃葉山房 1922 16 vol.
CH 30316 分類詳注百子全丹 任兆臨 (述) Ren Zhaolin (清朝) 上海:錦章圖書局 8 vol.
CH 30317 涵芬樓秘笈 孫毓修 (等輯) Sun Youxiu 上海:商務印書館 1921 71 vol.
CH 30318 宋本十三經注疏 附校勘記 阮元 (校勘) Ruan Yuan (1764-1849) 脉望仙館 1887 32 vol.
CH 30319 宋元學案 黃宗羲 Huang Zongxi (1610-1695) 上海:文瑞樓 (印行) 32 vol.
CH 30320 王船山讀通鑑論 王夫之 Wang Fuzhi (1619-1692) 上海:商務印書館 9 vol. (缺第三册)
CH 30321 元曲選 臧懋盾 (輯) Zang Maodun (1550-1620) 上海:商務印書館 1918 45 vol.
CH 30322 元明雜劇 無名氏編 (明朝) 南京:國學圖書館 1929 6 vol.
CH 30323 漢魏叢書九十六種 王謨 (輯,刻) Wang Mo (進士 1778) 上海:育文書局 1917 32 vol.
CH 30324 芥子園畫傳、芥子園五集 王概 Wang Gai (1677-1705)
黃俊 (繪) Huang Jun
上海:江東茂記書局 1912 7 vol. (未全)
CH 30325 春秋復始 崔適 Cui Shi (明朝) 北京:京大學出版部 1918 6 vol. (缺第三册)
CH 30326 策學備纂 吳炯炎 (輯) Wu Jiongyan (舉人1886) 袖海山房 1894 29 vol. (未全)
CH 30327 古經解彙函 鄭玄 (撰) Zheng Xuan (127-200)
王應麟 (選集) Wang Yinglin (1223-1296)
惠棟 (增补) Hui Dong (1697-1758)
孫唐 (重校) Sun Tang
上海:蜚英館 1888 14 vol. (未全)
CH 30328 子書三十二種 王宜之 (鑑定) Wang Yizhi 育文書局 1915 39 vol. (未全)
CH 30329 左傳 左丘明 Zuo Qiuming 上海:商務印書館 12 vol.
CH 30330 欽定唐書 歐陽修 Ouyang Xiu (1007-1072) 上海:同文書局 1884 50 vol.
CH 30331 欽定舊唐書 劉煦 Liu Xu (887-946) 上海:同文書局 1884 48 vol.
CH 30332 士禮居黃氏叢書 黃丕烈 (輯) Huang Pilie (1763-1825) 上海:石竹山房 1915 28 vol.
CH 30333 欽定四庫全書總目 紀昀 (等總纂) Ji Yun (1724-1805) 廣東書局 1868 120 vol.
CH 30334 小方壺齋舆地叢鈔 王錫祺 (輯) Wang Xiqi (1855-1913) 上海:著易堂 1891 83 vol.
CH 30335 欽定淵鑑類函 張英 (等總裁) Zhang Ying (1637-1708)
徐秉義 (等分纂) Xu Bingyi (1633-1711)
同文圖書館 1888 48 vol.
CH 30336 欽定史記 司馬遷 Sima Qian (約145-約86 av. J.-C.) 上海:久敬齋 1905 8 vol.
CH 30337 二十四史九通政 典類要合編 黃書霖 (輯) Huang Shulin (1862- ?) 約雅堂藏板 1902 57 vol.
CH 30338 三通考輯要 湯壽潜 (編輯) Tang Shouqian (1857-1917) 通雅堂藏板 1899 25 vol.
CH 30339 欽定續通志 乾隆 (敕撰) Qianlong (1711-1799) 貫吾齋 1902 26 vol.
CH 30340 文獻通改 乾隆 (敕撰) Qianlong (1711-1799) 上海:鴻寶書局 1902 32 vol.
CH 30341 欽定續文獻通考 乾隆 (敕撰) Qianlong (1711-1799) 上海:鴻寶書局 1902 14 vol.
CH 30342 欽定續通典 高宗 (敕撰) Gaozong (1711-1799) 上海:鴻寶書局 1903 8 vol.
CH 30343 通典 杜佑 (撰) Du You (735-812) 貫吾齋 1902 8 vol.
CH 30344 欽定前漢書 班固 (撰) Ban Gu (32-92) 上海:蜚英館 1888 16 vol.
CH 30345 欽定後漢書 範曄 (撰) Fan Ye (398-445) 上海:蜚英館 1888 12 vol. (未全)
CH 30346 子史精華 吳士玉 Wushiyu (進士 1733)
吳等 Wu Deng (1661-1735)
上海:同文書局 1887 8 vol.
CH 30347 通志 鄭樵 Zhengqiao (1104-1162) 上海:鴻寶書局 1902 40 vol.
CH 30348 古今說部叢書 國學扶輪社 (校輯者) 上海:中國圖書公司 1916 59 vol.
CH 30349 皇朝文獻通考 高宗 (敕撰) Gaozong (1711-1799) 20 vol. (缺第一册)
CH 30350 欽定三國志 陳壽 (撰) Chen Shou 武林竹簡齋四次石印 1905 4 vol.
CH 30351 新字典 陸爾奎 (等編) Lu Erkui 上海:商務印書館 1912 6 vol.
CH 30352 天下郡國利病書 顧炎武 (撰) Gu Yanwu (1613-1682) 慎記書莊石 圖書集成局 1901 24 vol.
CH 30353 經史百家雜鈔 曾國藩 (選纂) Zeng Guofan (1811-1872)
李鴻章 (校刊) Li Hongzhang (1823-1901)
上海:商務印書館 1906 12 vol.
CH 30354 醫宗金鑑 吳謙 (等編) Wu Qian (XVIIIe s.) 上海:商務印書館 19 vol. (未全)
CH 30355 甲申朝事小紀 抱陽生 (編着) Bao Yangsheng (XIXe s.) 上海:商務印書館 1916 10 vol.
CH 30356 資治通鑑 司馬光 Sima Guang (1019-1086) 上海:涵芬樓四部叢刊集部 四部叢刊史部. 101 vol.
CH 30357 續資治通鑑 畢沅 Bi Yuan (1730-1797) 28 vol.
CH 30358 歷朝紀事本末 朱記榮 (輯) Zhu Jirong 上海:書業公所 1888 56 vol.
CH 30359 戰國策补注 高誘 (注) Gao You (IIIe s.)
吳曾祺 (补注) Wu Zengqi (XIXe s.)
商務印書館 1910 4 vol.
CH 30360 南曲譜 沈璟 Shenjing (1553-1610) 2 vol.
CH 30361 古文觀止 吳乘權 (編選) Wu Chengquan
吳大職 (編選) Wu Dazhi (XVII-XVIIIe s.)
上海:商務印書館 6 vol.
CH 30362 增批古文觀止 吳興祚 (鑑定) Wu Xingzuo (1632-1698)
吳乘權 (編選) Wu Chengquan
吳大職 (編選) Wu Dazhi (XVII-XVIIIe s.)
寧波:和印刷所印行 1907 4 vol.
CH 30363 重校綱鑑易知錄 吳乘權 Wu Chengquan (XVII-XVIIIe s.) 上海:文瑞樓 1901 14 vol.
CH 30364 新注四書白話解說 江希張 (注) Jiang Xizhang 14 vol.
CH 30365 讀史方舆紀要 顧祖禹 Gu Zuyu (1624-1680) 29 vol. (未全)
CH 30366 皇朝五經彙解 抉經心室主人 Jue jing xin shi zhu ren 33 vol.
CH 30367 古詩原 沈德潜 (選) Shen Deqian (1673-1769) 商務印書館 4 vol.
CH 30368 皇清經解續編 阮元 (編班) Ruan Yuan (1764-1849)
王先謙 (續編) Wang Xianqian (1842-1918)
上海:蜚英館 1889 24 vol.
CH 30369 皇朝經世續編 葛士浚 (輯) Ge Shijun (晚清) 12 vol.
CH 30370 杜工部草堂詩箋 杜甫 Du Fu (712-770) 上海:文瑞樓 12 vol.
CH 30371 癸己類稿 俞正燮 Yu Zhengxie (1775-1840) 8 vol.
CH 30372 書目答問 張之洞 Zhang Zhidong (1837-1909) 2 vol.
CH 30373 袁簡齋尺牘 袁枚 Yuan Mei (1716-1798) 4 vol.
CH 30374 新体廣注小倉山房尺牘 袁枚 Yuan Mei (1716-1798) 1 vol.
CH 30375 朱文公書牘 朱熹 Zhu Xi (1130-1200) 4 vol.
CH 30376 王介甫尺牘 王介甫 Wangjiefu (1021-1086) 2 vol.
CH 30377 黃山谷書牘 黃山谷 Huang Shangu (1045-1105) 2 vol.
CH 30378 司馬温公書牘 司馬光 Sima Guang (1019-1086) 2 vol.
CH 30379 陸渭南書牘 陸游 Lu You (1125-1210) 2 vol.
CH 30380 歐陽文忠公尺牘 歐陽修 Ouyang Xiu (1007-1072) 4 vol.
CH 30381 廣注雪鴻斩尺牘 龔未齋 Gong Weizhai (XVIIe s.) 2 vol.
CH 30382 文信國書牘 文天祥 Wen Tianxiang (1236-1282) 3 vol.
CH 30383 吳挚甫尺牘 吳挚甫 Wuzhifu (1840-1903) 12 vol.
CH 30384 俞曲園尺牘 俞樾 Yu Yue (1821-1906) 2 vol.
CH 30385 歸震川書牘 歸有光 Gui Youguang (1507-1571) 2 vol.
CH 30386 範文公書牘 範仲淹 Fan Zhongyan (989-1052) 2 vol.
CH 30387 新撰普通尺牘、附詳解 商務印書館 3 vol. + 2 vol.
CH 30388 實用新尺牘 陸海鹽 Lu Haiyan 光學社 1918 5 vol. (缺第一第四册)
CH 30389 昌言廬尺牘 偁陽散人 Cheng Yangsanren 4 vol.
CH 30390 吕東莱書牘 吕祖謙 Luzuqian (1137-1181) 2 vol.
CH 30391 錢牧齋尺牘 錢謙益 Qianqianyi (1582-1664) 3 vol.
CH 30392 張南軒尺牘 張栻 Zhangshi (1133-1180) 2 vol.
CH 30393 中華普通學生尺牘 中華書局 (輯注) 中華書局 1 vol. (未全)
CH 30394 歷代名人書札注譯 徐國英 Xu Guoying 上海:商務印書館 1 vol.
CH 30395 滄桑艷 丁傳靖 Ding Chuanjing (1870-1930) 上海:掃葉山房 1914 2 vol.
CH 30396 李氏音鑑 李汝珍 (撰) Li Ruzhen (約1763-約1830) 上海:掃葉山房 1888 4 vol.
CH 30397 說文解字 許慎 (原著) Xu Shen (IIe s.)
孫星衍 (重校) Sun Xingyan (1753-1818)
上海:同文書局 1885 4 vol.
CH 30398 精校楹联叢話 梁章鉅 (輯) Liang Zhangju (1775-1849) 藻文堂 1882 2 vol.
CH 30399 文學研究法 姚永朴 (編纂) Yao Yongpu (1861-1939) 上海:商務印書館 1916 4 vol.
CH 30400 詩韵合璧 湯文潞 Tang Wenlu (XIXe s.) 上洋:公興書局 5 vol.
CH 30401 精校池北偶談 王士禎 (撰) Wang Shizhen (1634-1711) 上海:震東學社 1910 6 vol.
CH 30402 顧氏四十家小說 顧元慶 Gu Yuanqing (1487-1565) 上海:國學扶輪社 1911 7 vol. (缺第二册)
CH 30403 張氏音辨 張文煒 Zhang Wenwei 才記書栈 5 vol.
CH 30404 曾文正公家書 曾國藩 Zeng Guofan (1811-1872) 上海:錦章圖書局 6 vol.
CH 30405 求闕齋日記類鈔 曾國藩 Zeng Guofan (1811-1872) 上海:朝記書莊 1920 1 vol.
CH 30406 欽定三通考證 貫吾齋 1902 1 vol.
CH 30407 西昆酬唱集 楊亿 (編) Yang Yi (974-1020) 上海:掃葉山房 1912 1 vol.
CH 30408 疑雲集 王彥泓 (撰) Wang Yanhong (XVIe s.) 國學維持社 1918 2 vol.
CH 30409 元遺山新樂府 元好問 (撰) Yuan Haowen (1190-1257) 上海:掃葉山房 1914 1 vol.
CH 30410 韓柳文研究法 林紓 (撰) Lin Shu (1852-1924) 上海:商務印書館 1915 1 vol.
CH 30411 逆臣傳 清國史館 Qing Guoshiguan 上海:文藝術局 1 vol.
CH 30412 代數鑰 黃慶澄 (撰) Huang Qingcheng (晚清) 朝記書莊 1906 3 vol.
CH 30413 欽定後漢書 範曄 (撰) Fan Ye (398-445) 武林:竹簡齋 1905 10 vol.
CH 30414 蘇東坡尺牘 蘇軾 Su Shi (1037-1101) 上海:商務印書館 1921 4 vol.
CH 30415 陸象山尺牘 陸九淵 Lu Jiuyuan (1139-1191) 上海:商務印書館 1917 4 vol.
CH 30416 陳止齋尺牘 陳傅良 Chen Fuliang (1137-1203) 上海:商務印書館 1917 1 vol.
CH 30417 陳龍川書牘 陳亮 Chen Liang (1143-1194) 上海:商務印書館 1915 2 vol.
CH 30418 王梅溪尺牘 王十朋 Wang Shipeng (1112-1171) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30419 羅馬史要 艾約瑟 (原譯者) Ai Yuesi (Edkins Joseph) (1823-1905)
華南圭 (重譯者) Hua Nangui (1876-1961)
蘇省城滄浪亭中西學堂 1902 2 vol.
CH 30420 蔡氏古文評注补正 蔡鑄 (編纂) Cai Zhu 上海:商務印書館 1921 9 vol. (缺第四册)
CH 30421 十九世紀列國政治文編 教育世界社 1903 11 vol.
CH 30422 管注雪鴻軒尺牘 龔未齋 Gong Weizhai (XVIIe s.) 上海:廣益書局 2 vol.
CH 30423 改良仕材三書 李中梓 (撰) Li Zhongzi (1588-1655) 上海:江東書局 4 vol.
CH 30424 金聖嘆才子杜詩解 金聖嘆 (注) Jin Shengtan (1608-1661) 上海:震華書局 1919 4 vol.
CH 30425 增注秋水軒尺牘 上海:廣益書局 1915 2 vol.
CH 30426 馮注李義山詩集 李商隱 (撰) Li Shangyin (813-858)
馮浩 (注) Feng Hao (1719-1801)
中華圖書館 1914 8 vol.
CH 30427 十八家詩鈔 曾國藩 (纂) Zeng Guofan (1811-1872) 上海:商務印書館 1920 5 vol. (未全)
CH 30428 評注諸子菁華錄 張之純 (編纂) Zhang Zhichun 上海:商務印書館 1918-1920 18
CH 30429 中州音韵 周德清 Zhou Deqing (XIVe s.)
張漢 (重校) Zhang Han
1 vol.
CH 30430 酬紅記 上海:掃葉山房 1914 1 vol.
CH 30431 列子、墨子 張湛 (注) Zhang Zhan (IVe s.) 鴻文書局 1893 1 vol.
CH 30432 荀子、尸子 楊倞 (注) Yang Liang (VIIIe-IXe s.) 鴻文書局 1893 1 vol.
CH 30433 詩經 學部圖書局 1908 3 vol.
CH 30434 監本詩經 朱熹 Zhu Xi (1130-1200) 上海:洪和書局 1917 1 vol.
CH 30435 校补蘇氏增批孟子 蘇洵 (原批) Su Xun (1009-1066)
趙大浣 (增批) Zhao Dawan
會文堂書局 1914 1 vol.
CH 30436 隨山館叢稿 汪瑔 Wangquan (1828-1891) 1881 8 vol.
CH 30437 閱微草堂筆記 紀昀 (著) Ji Yun (1724-1805) 上海:廣益書局 4 vol.
CH 30438 北詞廣正譜 李玉 Li Yu (約1590-約1660) 文靖書院 3 vol.
CH 30439 疇人傳 阮元 (撰) Wan Yuan (1764-1849) 上海:玑衡堂 1896 3 vol.
CH 30440 精校醫宗必讀 李中梓 (撰) Li Zhongzi (1588-1655) 上海:廣益書局 1915 5 vol.
CH 30441 史記菁華錄 姚祖恩 (選) Yao Zuen (進士 1784) 上海:商務印書館 3 vol.
CH 30442 六朝文絜箋注 許槤 (評選) Xu Lian (1787-1862)
黎經誥 (箋注) Li Jinggao
上海:掃葉山房 1921 4 vol.
CH 30443 六合内外瑣言 屠紳 (撰) Tu Shen (1744-1801) 上海:國學扶輪社 1911 6 vol.
CH 30444 明鑑易知錄 吳乘權 (輯) Wu Shengquan (清朝) 2 vol.
CH 30445 虛字使用法 周善培 (著) Zhou Shanpei (1876- ?) 上海:商務印書館 1914 4 vol.
CH 30446 遣愁集 張贵勝 (纂輯) Zhang Guisheng (清朝) 3 vol. (未全)
CH 30447 歷代史略 柳詒征 (編纂) Liu Yizheng (1879- ?) 中新書局 4 vol. (未全)
CH 30448 教育界之風潮 爱國青年著 La Préface Date De 1903 6 vol.
CH 30449 廣韵 陸法言 (撰) Lu Fayan (VIe–VIIe s.) 涵芬樓古逸叢書 5 vol.
CH 30450 人系 黃立 (述作者) Huang Li 上海:各大書局 1915 4 vol.
CH 30451 貳臣傳 清國史館編 上海:文藝書局 3 vol.
CH 30452 嶠雅 鄺露 Kuang Lu (1604-1650) 海雪堂 2 vol.
CH 30453 刀筆菁華 襟霞閣主人 Jinxia ge zhu Ren (編輯) 東亞書局 1924 2 vol.
CH 30454 注音杜少陵詩 杜甫 Du Fu 沈歸愚 (選) Shen Guiyu (1673-1769 ?) 上海:文明書局 1928 2 vol.
CH 30455 李太白詩 李白 Li Bai 沈歸愚 (選) Shen Guiyu (1673-1769 ?) 上海:文明書局 1929 1 vol.
CH 30456 韓昌黎孟東野詩 韓愈 Han Yu 孟郊 Mengjiao
沈歸愚 (選) Shen Guiyu (1673-1769 ?)
上海:文明書局 1927 1 vol.
CH 30457 王摩詰孟浩然詩 王維 Wang Wei
孟浩然 Meng Haoran
王士禎 (選) Wang Shizhen (1634-1771)
上海:文明書局 1929 1 vol.
CH 30458 高渤海岑嘉州詩 高適 Gao Shi
岑参 Cen Shen
王士禎 (選) Wang Shizhen (1634-1771)
上海:文明書局 1926 1 vol.
CH 30459 唐詩三百首 蘅塘退士 (孫洙) Hengtang tuishi (Sun Zhu) (1711-1778) 上海:商務印書館 1934 2 vol.
CH 30460 增評补象全圖金玉錄 曹雪芹 Cao Xueqin (1717-1763) 6 vol. (未全)
CH 30461 世說新語 劉義慶 (撰) Liu Yiqing (403-444) 上海:廣益書局 6 vol.
CH 30462 監本書經 蔡沈 (集傳) Cai Shen (1167-1230) 著易堂 4 vol. (未全)
CH 30463 水径注圖及附錄共二卷 汪士鐸 Wang Shiduo (1802-1889) 2 vol.
CH 30464 御撰明鑑綱目 上海:點石齋合記 1905 2 vol.
CH 30465 詩法入門 游藝 (編輯) You Yi (清朝) 廣州:科學書局 1917 2 vol.
CH 30466 學詩入門 達文社 (編輯) Da Wen She 上海:中華書局 1932 1 vol.
CH 30467 全圖儒林外史 吳敬梓 Wujingzi (1701-1754) 上海:二思堂 1922 2 vol. (未全)
CH 30468 莊子浅說 林紓 (編纂) Lin Shu (1852-1924) 上海:商務印書館 1923 2 vol.
CH 30469 莊子 郭象 (注) Guo Xiang (進士 312) 圖書集成局振明世德堂 1897 1 vol. (未全)
CH 30470 墨子刊誤 蘇時學 Su Shixue 上海:中華書局 1928 1 vol.
CH 30471 白香詞譜 附晚翠軒詞韵 舒夢蘭 Shu Menglan (清朝) 振始堂藏版 1909 2 vol.
CH 30472 詩學便讀 鄧琳 (文石) Deng Lin (Wenshi) (輯) 上海:掃葉山房 1916 5 vol.
CH 30473 文史通義 章學誠 Zhang Xuecheng (1738-1801) 長沙:經文書局 1898 2 vol.
CH 30474 唐詩易讀 達文社 (編輯) 上海:中華書局 1933 2 vol.
CH 30475 唐文評注讀本 王文濡 (評選) Wang Wenru 上海:文明書局 1918 2 vol.
CH 30476 宋元明評注讀本 王文濡 (評選) Wang Wenru 上海:文明書局 1918 2 vol.
CH 30477 三國志演義 上海:天寶書局 1920 7 vol.
CH 30478 精校莊子因 林雲銘 (評述) Lin Yunming (進士 1658) 千頃堂書局 1913 4 vol.
CH 30479 繪圖盪寇志演義全傳 俞萬春 (著) Yu Wanchun (進士 1849) 上海:大成書局 2 vol. (未全)
CH 30480 朱淑真斷腸詩詞 朱淑真 (著) Zhu Shuzhen (宋朝) 中華圖書館 2 vol.
CH 30481 顏氏家訓 顏之推 (注) Yan Zhitui (531-591) 上海:江左書林 2 vol.
CH 30482 辛卯科十八省正副榜同年全錄 光緒辛卯校刊 2 vol.
CH 30483 繡像小五義 襟霞閣主人 Jin Xia Ge Zhu Ren 上海書局 1906 6 vol.
CH 30484 繪圖東周列國志 馮夢龍 (撰) Feng Menglong (1574-1646) 上海:錦章圖書局 8 vol.
CH 30485 繪圖子不語正集 袁枚 (撰) Yuan Mei (1716-1798) 上海:錦章圖書局 1918 8 vol.
CH 30486 詩學便讀 上海:掃葉山房 1916 1 vol.
CH 30487 小萬柳堂明清兩朝畫扇存目錄 南湖小萬柳堂 1 vol.
CH 30488 牡丹停还魂集 湯顯祖 (撰) Tang Xianzu (1550-1616) 1 vol.
CH 30489 汲古閣珍藏秘本書目 毛扆 (輯) Mao Yi (1640- ?) 1 vol.
CH 30490 述學内外編 汪中 (撰) Wang Zhong (1745-1794) 上海:天益書局 1914 1 vol.
CH 30491 美人千態詩 晚紅園主人 (選) Wanhongyuan zhuren 上海書局 1914 1 vol.
CH 30492 吳梅村詞 吳偉業 (著) Wu Weiye (1609-1672) 上海:掃葉山房 1914 1 vol.
CH 30493 漁洋詩話 王士禎 Wang Shizhen (1634-1711) 上海掃葉山房 (1926) 1 vol.
CH 30494 方舆全圖總說 顧祖禹 (輯) Gu Zuyu (1631-1692) 圖書集成局 1938 1 vol.
CH 30495 胡刻宋本文選 蕭統 (撰) Xiao Tong (501-531)
胡刻家 (重校) Hu Kejia (1759-1816)
鴻文書局 1 vol.
CH 30496 神農本草三家合注 張志聰 (等注) Zhang Zhicong (1610-1695) 上海:陶明記書局 1 vol.
CH 30497 唐人萬首絕句選 洪邁 (元本) Hong Mai (1123-1202)
王士禎 (選本) Wang Shizhen (1634-1711)
上海錦章圖書局發行 (1922) 1 vol.
CH 30498 近言 顧璘 (撰) Gu Lin (1476-1545) 國學扶輪社 1 vol.
CH 30499 佛教問答 範古農 (編纂) Fan Gunong (1881-1952) 上海:商務印書館 1921 1 vol.
CH 30500 花間集 趙崇祚 (編) Zhao Chongzuo (Xe s.) 文藝雜志社 1916 1 vol.
CH 30501 東坡筆記 毛晉 Mao Jin (1599-1659) 上海:有正書局 1 vol.
CH 30502 剪燈余話剪燈新話合訂本 瞿佑 (著) Qu You (1341-1427)
李昌祺 (著) Li Changqi (1376-1452)
上海:華通書局 1931 1 vol.
CH 30503 重校湯頭歌訣 汪昂 (編輯) Wang Ang (1615- ?) 1 vol.
CH 30504 周氏詞辨 周濟 (輯) Zhou Ji (1781-1839) 上海:掃葉山房 1913 1 vol.
CH 30505 詞壇妙品 張淵懿 (選定) Zhang Yuanyi (清朝) 小安樂書屋藏板 1911 1 vol.
CH 30506 人海慈航 1 vol.
CH 30507 黃季舞 1912 (Préf.) 1 vol.
CH 30508 重印說文古本考 沈濤 (纂) Shen Tao (1789-1861) 1 vol.
CH 30509 韵學指南 趙世昌 Zhao Shichang (1865-1893) 國學扶輪社 1910 1 vol.
CH 30510 盪氣回腸曲 王悠然 (輯) Wang Youran 上海: 大江書铺 1 vol.
CH 30511 六韜 吕尚 (撰) Lu Shang (周朝) 平津館藏 嘉慶十年刊 1 vol.
CH 30512 經韵集字析解 熊守謙 Xiong Shouqian 河南:撫署藏板 1833 2 vol.
CH 30513 易知錄 砦玉成堂 1863 1 vol.
CH 30514 顧枕漁先生韵學兩種 顧震盂 (著) Gu Zhenyu 九秋擺印 1899 1 vol.
CH 30515 古文緒論箋注 吕璜 (撰) Lu Huang (1777-1838) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 30516 博物志、續博物志 張華 (撰) Zhang Hua (232-300)
李石 (撰) Li Shi (1108- ?)
湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30517 拾遺記 王嘉 (撰) Wang Jia (IVe s.)
蕭綺 (錄) Xiao Qi (梁朝)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30518 王陽明經說弟子記 胡泉 (輯) Hu Quan (1797-1868) 1858 2 vol.
CH 30519 伸蒙子、素履子 林慎思 (撰) Lin Shensi (進士 869)
張弧 (撰) Zhang Hu (IXe s.)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30520 仿唐寫本說文解 字木部箋異 莫友芝 (撰) Mo Youzhi (1811-1871) 1863 1 vol.
CH 30521 諧聲补逸 宋保 (學) Song Bao (XIXe s.) 志學堂藏板 2 vol.
CH 30522 維摩詰所說經 鳩摩羅什 (譯) Kumarajiva (後秦) 1 vol.
CH 30523 楚漢諸侯疆域志 劉文淇 (撰) Liu Wenqi (1789-1854) 金陵:1876 1 vol.
CH 30524 聱隅子、嫩真子、廣成子解 黃xi (撰) Huang Xi (XIe s.)
馬永卿 (撰) Ma Yongqing (進士 1109)
蘇軾 (撰) Su Shi (1036-1101)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30525 漢書地理志水道圖說 陳澧 (撰) Chen Li (1810-1882) 1848 (Préf.) 2 vol.
CH 30526 楊子法言 楊子方言 楊雄 (撰) Yang Xiong (漢朝)
郭璞 (解) Guo Pu (267-324)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30527 新語、忠經 陸賈 (撰) Lu Jia (漢朝)
馬融 (撰) Ma Rong (79-166)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30528 傅子、續孟子 傅玄 (撰) Fu Xuan (217-178)
林慎思 (撰) Lin Shensi (進士 869)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30529 琴操 蔡邕 (撰) Cai Yong (133-192) 平津館刊藏 1 vol.
CH 30530 漢宫典職儀式選用 蔡質 (撰) Cai Zhi 刊於江寧 1866 1 vol.
CH 30531 大學古本薈参 胡泉 (輯) Hu Quan (1797-1868) 1857 1 vol.
CH 30532 大學古本薈参續編 胡泉 (輯) Hu Quan (1797-1868) 1858 1 vol.
CH 30533 文中子 王通 (撰) Wang Tong (約584-約618) 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30534 鬻子、計倪子、于陵子、子華子 鬻熊 (撰) Yu Xiong
計然 (撰) Ji Ran
陳仲子 Chen Zhongzi
子華 Zi Hua
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30535 周易程傳 程颐 (傳) Cheng Yi (1033-1107) 金陵書局 1866 4 vol.
CH 30536 金樓子 蕭繹 (撰) Xiao Yi (508-554) 湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30537 胡子知言、薛子道論、海樵子 胡宏 (撰) Hu Hong (1105-1155)
薛瑄 (撰) Xue Xuan (1389-1464)
王崇慶 (撰) Wang Chongqing (XVIe s.)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30538 申鑑中論 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30539 仁王護國般若經 鳩摩羅什 (譯) Kumarajiva (後秦) 南京佛經流通處藏板 2 vol.
CH 30540 韓詩外傳 韓嬰 (著) Han Ying (漢朝) 1 vol.
CH 30541 三十家詩鈔 曾國藩 (纂) Zeng Guofan (1811-1872)
王定安 (增輯) Wang Ding’an (舉人1862)
傳忠書局 1874 6 vol.
CH 30542 孝經附三本管窺 朱軾 Zhu Shi (1665-1736) 本衙藏板 1 vol.
CH 30543 三論玄義 吉藏 (撰) Ji Zang (549-623) 金陵:刻經處 1899 1 vol.
CH 30544 齊民要術 賈思勰 (撰) Jia Sixie (VIe s.) 湖北:崇文書局 1875 4 vol.
CH 30545 太元經 揚雄 Yang Xiong (53 av. J.-C.-18) 湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30546 列子 張湛 (注) Zhang Zhan (IVe s.) 浙江書局 1876 1 vol.
CH 30547 劉子 劉晝 (撰) Liu Zhou (514-565) 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30548 满漢同文分類全書 西河沿天繪閣書坊藏板 8 vol.
CH 30549 毛詩名物圖說 徐鼎 (輯) Xu Ding (清朝) 2 vol.
CH 30550 倉颉編 孫星衍 (學) Sun Xingyan (1753-1818) 1890 2 vol.
CH 30551 定本墨子閒詁 孫詒讓 Sun Yirang (1848-1908) 1910 4 vol.
CH 30552 昌黎詩集注 韓愈 (撰) Han Yu (768-824)
顧嗣立 (删补) Gu Sili (進士 1712)
膺德堂重刊 4 vol.
CH 30553 心經詳注 玄奘 (譯) Xuan Zhuang (約596-664)
丁福保 (注) Ding Fubao (1874-1952)
上海:醫學書局 1920 1 vol.
CH 30554 孔子集語 薛据 (纂) Xue Ju (XIIIe s.) 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30555 孔子家語 王肅 (注) Wang Su (195-256) 湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30556 渚宫舊事 余知古 (撰) Yu Zhigu (唐朝) 1 vol. (未全)
CH 30557 紀元編 李兆珞 (撰) Li Zhailuo (1769-1841) 合肥:李氏重刊 1871 1 vol.
CH 30558 尚書大傳 伏勝 (撰) Fu Sheng (260-170 av. J.-C.)
孫之騄 (輯) Sun Zhilu (XVIIIe s.)
1 vol.
CH 30559 獨斷 蔡邕 (撰) Cai Yong (133-192) 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30560 南唐書 陸游 (撰) Lu You (1125-1210) 汲古閣 3 vol.
CH 30561 國朝漢學師承記 江藩 (纂) Jiang Fan (1761-1831) 2 vol.
CH 30562 述異記 任昉 (撰) Ren Fang (460-508) 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30563 匡謬正俗 顏師古 (撰) Yan Shigu (581-645) 雅雨堂藏板 1 vol.
CH 30564 趨庭記述 1897 2 vol.
CH 30565 墓銘舉例 王行 (撰) Wang Xing (XIVe s.) 2 vol.
CH 30566 中論 鳩摩羅什 (譯) (既:Kumarajiva) (後秦) 板存揚州藏經院 1907 2 vol.
CH 30567 莊子、莊子闕誤 莊周 Zhuang Zhou 楊慎 Yang Shen (1488-1559) 湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30568 群經宫室圖 焦循 (學) Jiao Xun (1763-1820) 半九書壇 2 vol.
CH 30569 管子書 趙用賢 (評) Zhao Yongxian (1535-1596)
王念孫 Wang Niansun (孫744-1832)
3 vol.
CH 30570 說文解字通釋 徐鍇 (傳釋) Xu Kai (920-974)
朱翱 (反切) Zhu Ao
平江:吳氏 1876 6 vol.
CH 30571 碑版廣例 王芑孫 (輯) Wang Qisun (1755-1817) 6 vol.
CH 30572 詩經恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 富順縣三多砦凝善書 局存板 1914 5 vol.
CH 30573 四書恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 富順縣三多砦凝善書 局存板 1912 10 vol.
CH 30574 書經恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 玉成堂藏板 宣統元年刊 (1909) 6 vol.
CH 30575 周官恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 玉成堂藏板 宣統元年刊 (1909) 6 vol.
CH 30576 易經恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 玉成堂藏板 宣統元年刊 (1909) 4 vol.
CH 30577 春秋恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 玉成堂藏板 宣統元年刊 (1909) 8 vol.
CH 30578 儀禮恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 玉成堂藏板 宣統元年刊 (1909) 6 vol.
CH 30579 禮記恆解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 玉成堂藏板 宣統元年刊 (1909) 8 vol.
CH 30580 史存 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 富順縣三多砦凝善書 局存板 宣統元年刊 (1909) 16 vol.
CH 30581 經懺集成 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 富順縣三多砦凝善書 局存板 6 vol.
CH 30582 莊子約解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 板村威邑吕仙岩玉成 堂 1866重鐫 4 vol.
CH 30583 遺訓存略拾余四種 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 凝善堂存板 4 vol.
CH 30584 槐軒約言大學古本戒淫寶訓 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 富順縣三多砦凝善書 局存板… 3 vol.
CH 30585 正偽 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 板村威邑吕仙岩玉成 堂 1864重鐫 3 vol.
CH 30586 子問, 又問 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 3 vol.
CH 30587 周易恆解 劉沅 (注釋) Liu Yuan (1768-1855) 玉成堂藏板 宣統元年刊 (1909) 4 vol.
CH 30588 太上感應編 余樾 Yu Yue (1821-1906) 富順縣三多齋凝善堂 1917 4 vol.
CH 30589 性命微言 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 1 vol.
CH 30590 感應編韵語 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 1 vol.
CH 30591 蒙訓、醒迷錄、性理吟、俗言、下學梯航、村學究語、明良志略、戒条合解、孝經直解 劉沅 Liu Yuan (1768-1855) 醒迷子谨識
朱熹 Zhu Xi (1130-1200)
劉沅 稻香齋村學 究谨識
富順縣三多砦凝善書 局存板… 9 vol.
CH 30592 經典釋文 陸德明 (撰) Lu Deming (556-627) 湖北:崇文書局 1869 12 vol.
CH 30593 寒香館文鈔 賀熙齡 He Xiling (1788-1846) 4 vol.
CH 30594 道古堂文集 杭世駿 (撰) Hang Shijun (1696-1773) 10 vol.
CH 30595 全上古三代秦漢三國晉南北朝文編目 汪曰楨 (纂) Wang Yuezhen (1813-1881) 刊成函陰河澄題端 1879 16 vol.
CH 30596 類編 司馬光 (修纂) Sima Guang (1019-1086) 四川:川東官舍重刊 1876 15 vol.
CH 30597 續匯刻書目 羅振玉 (輯) Luo Zhenyu (1866-1940) 連平範氏雙鱼堂刊 10 vol.
CH 30598 皇清經解检目 蔡启盛 Cai Qisheng (清朝) 武林:1886 2 vol.
CH 30599 說文解字義證 桂馥 (學) Gui Fu (1736-1805) 湖北:崇文書局 1883 32
CH 30600 古今韵會舉要 黃公紹 (編輯) Huang Gongshao (進士 1265)
熊忠 (舉要) Xiong Zhong (元朝)
淮南書局重刊 1883 10 vol.
CH 30601 經窺 蔡启盛 Cai Qisheng (清朝) 1891 4 vol.
CH 30602 淮南内編 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 5 vol.
CH 30603 尚簡堂詩 印少孤 (介孫) Yin Shaogu (Jiesun) 於夢川官廨 1874 2 vol.
CH 30604 孫宗伯集 孫繼皋 (撰) Sun Jigao (進士 1574) 鼎元堂印 1892 12 vol.
CH 30605 酉陽雜俎 段柯古 (撰) Duan Kegu (唐朝) 湖北:崇文書局 1877 6 vol.
CH 30606 史記菁華錄 司馬遷 Sima Qian (約145-約86 av. J.-C.) 新化三味堂刊 1896 6 vol.
CH 30607 琴譜 吳烘 (輯) Wu Hong (清朝) 自遠堂藏板 1801 12 vol.
CH 30608 癸己存稿 俞正燮 (撰) Yu Zhengxie (1775-1840) 1884 6 vol.
CH 30609 明王文恪公全集 王鏊 Wang Ao (1450-1524) 12 vol.
CH 30610 全漢三國晉南北朝詩 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1874-1952) 上海:無錫丁氏校刊 19 vol. (缺一册)
CH 30611 樊南文集补編 李商隱 (撰) Li Shangyin (812-858)
錢振常 (注) Qian Zhenchang (1825-1898)
望三益齋 1886 4 vol.
CH 30612 制儀叢話 梁章鉅 (撰) Liang Zhangju (1775-1849) 知足不知足齋 1881 8 vol.
CH 30613 虹舟講義 李祖惠 (撰) Li Zuhui (進士 1752) 水西書屋藏板 6 vol.
CH 30614 音韵阐微 李光地 (等編纂) Li Guangdi (1642-1718) 5 vol.
CH 30615 洪武正韵 樂韶風 (撰) Yue Shaofeng (XIVe s.)
宋濂 (撰) Song Lian (1310-1381)
6 vol.
CH 30616 監本禮記 陳浩 (集說) Chen Hao (1262-1341) 永康退补齋胡氏 1877 10 vol.
CH 30617 海國圖志 魏源 (撰) Wei Yuan (1794-1856) 20
CH 30618 求古精舍金石圖 陳經 (撰) Chen Jing (清朝) 6 vol.
CH 30619 通雅 方以智 (輯) Fang Yizhi (1611-1671) 浮山此藏軒 12 vol.
CH 30620 駢雅 朱謀瑋 Zhu Mouwei (進士 1624) 有不為齋藏板 8 vol.
CH 30621 李太白文集 (輯注) 李白 (撰) Li Bai (701-762)
王琦 (輯注) Wang Qi (清朝)
取錦堂藏板 15 vol. (缺一册)
CH 30622 唐應制詩 (詳解) 馬欽遠 (註解) Ma Qinyuan
章斐然 (校) Zhang Feiran (清朝)
4 vol.
CH 30623 燕丹子、玉泉子、金華子 孫星衍 (校集) Sun Xingyan (1753-1818) 撰人不詳
劉崇遠 (撰) Liu Chongyuan (Xe s.)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30624 韓非子 韓非 Han Fei (進士 233 av. J.-C.) 湖北:崇文書局 1875 4 vol.
CH 30625 搜神記、搜神後記 干寶 (撰) Gan Bao (IVe s.)
陶潜 (撰 Tao Qian (約372-427)
湖北:崇文書局 1875 3 vol.
CH 30626 顏氏家訓 顏之推 (撰) Yan Zhitui (531-591) 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30627 叔苴子 莊元臣 (撰) Zhang Yuanchen 湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30628 白虎通 班固 (纂) Ban Gu (32-92) 湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30629 亢倉子、玄真子、天隱子、無能子、胎息經 王士元 Wang Shiyuan (XIVe s.)
張志和 (撰) Zhang Zhihe (唐朝) 幻真 (注) Huan Zhen
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30630 陰符經注、關尹子 張良 (注) Zhang Liang (漢朝)
尹喜 (撰 Yin Xi (VIe s. av. J.-C.)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30631 神異經、海内十洲記、洞冥記、穆天子傳 東方朔 (撰) Dong Fangshuo (154-93 av. J.-C.)
東方朔 (撰) 郭憲 (撰) Guo Xian (1er s.)
郭璞 (注) Guo Pu (276-324)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30632 郁離子、空同子、海沂子 劉基 (撰) Liu Ji (1311-1375)
李夢陽 (撰) Li Mengyang (1472-1529)
王文祿 (撰) Wang Wenlu (XVIe s.)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30633 尹文子、慎子、公孫龍子、鬼谷子 尹文Yin Wen (周朝)
慎到 (撰) Shen Dao (周朝)
公孫龍 (撰) Gongsun Long (周朝)
陶宏景 (注) Tao Hongjing (452-536)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30634 鄧析子、尸子 鄧析 (撰) Deng Xi (545-501 av. J.-C.)
尸佼 (撰) Shi Jiao (周朝)
孫星衍 (校集)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30635 至游子 撰人不詳 湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30636 路史 羅泌 Luo Mi (XIIe s.) 16 vol.
CH 30637 (監本) 書經 蔡沈 (集傳) Cai Shen 常州:晉升山房出版 1916 5 vol.
CH 30638 拾雅 夏味堂 (撰) Xia Weitang (18/XIXe s.) 10 vol.
CH 30639 香祖樓 蔣士銓 Jiang Shiquan (1725-1785) 紅雪樓藏板 2 vol.
CH 30640 秋水集 嚴繩孫 Yan Shengsun (1623-1702) 無錫: 無錫縣圖書館校刊 4 vol.
CH 30641 顏鲁公文集 顏真慶 (撰) Yan Zhenqing (709-785)
黃本驥 (編訂) Huang Bending (舉人1821)
三長物齋藏板 1846 8 vol.
CH 30642 群書疑辨 萬斯同 (纂) Wan Sitong (1638-1702) 供石亭藏板 嘉慶丙子開雕 (1816) 6 vol.
CH 30643 習苦齋詩集 習苦齋文集 戴熙 (撰) Dai Xi (1801-1860) 6 vol.
CH 30644 河洛精蘊 江永 (著) Jiang Yong (1681-1762) 蘊真書屋藏板 4 vol.
CH 30645 元和姓纂 林寶 (撰) Lin Bao (IXe s.) 金陵書局校刊 1880 4 vol.
CH 30646 天台山方外志要 齊召南 (編訂) Qi Zhaonan (1706-1768) 息園訂本 4 vol.
CH 30647 隋經籍志考證 章宗源 Zhang Zongyuan (1752-1800) 湖北:崇文書局 1877 4 vol.
CH 30648 文字蒙求 王筠 Wang Yun (1784-1854) 2 vol.
CH 30649 風俗通 應劭 (撰) Ying Shao (IIe s.) 湖北:崇文書局 1875 2 vol.
CH 30650 牟子、古今注 牟融 (撰) Mou Rong (1er S.)
崔豹 (撰) Cui Bao (晉朝)
湖北:崇文書局 1875 1 vol.
CH 30651 半舫齋詩鈔 夏之蓉 (撰) Xia Zhirong (進士 1733) 1 vol.
CH 30652 說文外編 雷浚 (撰) Lei Jun (1814-1893) 1876 4 vol.
CH 30653 墨經詁義 (上編) 葉瀚 (著) Ye Han (1861-1933) 1920 1 vol.
CH 30654 智因閣詩集 番禺縣續志 1920 1 vol.
CH 30655 聽雨樓隨筆 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1927 (Préf.) 1 vol.
CH 30656 無终始齋詩文集 程大章 (著) Cheng Dazhang (1873-1925) 刊於廣州 1928 1 vol.
CH 30657 東齋雜志 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1928 (Préf.) 1 vol.
CH 30658 耕雲别墅詩話 鄔启祚 (纂) Wu Qizuo (1830-1911) 1919 1 vol.
CH 30659 白桃花館雜憶 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1925 (Préf.) 1 vol.
CH 30660 番禺末業志 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1929 (Préf.) 1 vol.
CH 30661 明珠 番禺縣續志 1920 (Préf.) 1 vol.
CH 30662 立德堂詩話 鄔以謙 (著) Wu Yiqian (XIXe s.) 1 vol.
CH 30663 詩學要言 鄔启祚 (纂) Wu Qizuo (1830-1911) 1919 1 vol.
CH 30664 南村草堂筆記 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1920 (Préf.) 1 vol.
CH 30665 自然略說 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1927 (Préf.) 1 vol.
CH 30666 耕雲别墅詩集 鄔启祚 (纂) Wu Qizuo (1830-1911) 1919 (Préf.) 1 vol.
CH 30667 番禺隱玉解 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1922 (Préf.) 1 vol.
CH 30668 經學導言 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1 vol.
CH 30669 吉祥錄 鄔寶珍 (撰) Wu Baozhen (1859-1893) 1920 1 vol.
CH 30670 游定夫先生集 游酢 You Zuo (1053-1123) 和州官舍重刊 2 vol.
CH 30671 白田草堂存稿 王懋竑 (著) Wang Maohong (1668-1741) 6 vol.
CH 30672 隸韵 劉球 (纂) Liu Qiu (1392-1443) 11 vol. vol. 12 manquant
CH 30673 古音諧 姚文田 (輯) Yao Wentian (1758-1827) 4 vol.
CH 30674 孫淵如先生文集 孫星衍 (撰) Sun Xingyan (1753-1818) 2 vol.
CH 30675 十駕齋養新錄 錢大昕 Qian Daxi (1728-1804) 浙江書局 1876 8 vol.
CH 30676 切韵考 陳澧 (撰) Chen Li (1810-1822) 3 vol.
CH 30677 段氏說文注訂 鈕樹玉 (著) Niu Shuyu (1760-1827) 碧螺山館刊补 1867 4 vol.
CH 30678 集虛齋學古文 方楘如 Fang Muru (進士 1706) 男超然異渠開雕 2 vol.
CH 30679 古文宛 章焦 (注) Zhang Jiao (進士 1213) 江蘇書局 1886 4 vol.
CH 30680 續古文宛 孫星衍 (輯) Su Xingyan (1753-1818) 江蘇書局 1883 6 vol.
CH 30681 尚書启蒙 黃式三 (撰) Huang Shisan 1789-1862) 儆居遺書 1876 3 vol.
CH 30682 尚書考異 梅鷟 Mei Zhuo (舉人1513) 蘭陵孫氏校刊 2 vol.
CH 30683 經義述聞太岁改 王引之 Wang Yinzhi (1766-1834) 2 vol.
CH 30684 經籍纂詁 阮元 Ruan Yuan (1764-1849) 10 vol.
CH 30685 易經 商務印書館藏板 2 vol.
CH 30686 易經大全會解 來爾繩 (纂集) Lai Ersheng (清朝) 2 vol.
CH 30687 易釋 黃氏三 Huang Shisan (1789-1862) 儆居遺書 2 vol.
CH 30688 易釋 易順豫 (述) Yi Shunyu (清朝) 2 vol.
CH 30689 周易集解 李鼎祚 (輯) Li Dingzuo (唐朝) 1 vol. (未全)
CH 30690 周易程傳 程颐 (傳) Cheng Yi (1033-1107) 金陵書局開雕 1867 3 vol.
CH 30691 周易指事 彭焯南 (笙陔) Peng Zhuonan (Shenggai) 刊於古林草廬 1876 1 vol.
CH 30692 增补詩經体注衍義合参 雇且庵 (鑑定) Gu Qiean 永安堂 2 vol.
CH 30693 吕氏四禮翼 吕坤 (著) Lu Kun (1536-1618) 本衙藏板 1 vol.
CH 30694 儀禮瑣辨 常增 (参) Chang Zeng 1 vol.
CH 30695 聲律通考 陳澧 (撰) Chen Li (1810-1882) 2 vol.
CH 30696 春秋釋例 杜預 (撰) Du Yu (222-284)
莊述祖 (校) Zhuang Shuzu (1751-1816)
孫星衍 (校) Sun Xingyan (1753-1818)
1 vol. (未全)
CH 30697 春秋左傳 杜預 (撰) Du Yu (222-284) 上海:江左書林 16 vol.
CH 30698 方氏左傳平點 方苞 (望溪) Fang Bao (Wangxi) (1668-1749) 金匱廉氏校刊 2 vol.
CH 30699 增批左傳句解 韓菼 (重訂) Han Tan (1637-1704) 3 vol. (未全)
CH 30700 左傳經世鈔卷 魏禧 (評點) Wei Xi (1624-1681)
彭家屏 (参訂) Peng Jiaping (進士 1721)
9 vol. (未全)
CH 30701 左傳評林 李恕谷 (鑑定) Li Shugu 1 vol. 未全
CH 30702 左傳義法舉要 方苞 (口授) Fang Bao (1668-1749)
王兆符 (傳述) Wang Zhaofu (1681-1723)
程崟 (傳述) Cheng Yin (進士 1713)
金匱廉氏校刊 1893 1 vol.
CH 30703 四書正文 朱熹 (集注) Zhu Xi (1130-1200)
顏茂猷 (校正) Yan Maoyou (進士 1634)
翰文堂書局校刊 2 vol.
CH 30704 四書集注 朱熹 (集注) Zhu Xi (1130-1200) 上海:會文堂書局 1917 1 vol. (未全)
CH 30705 精校四書补注備旨 鄧林 (著) Deng Lin (舉人1396)
杜定基 (增訂) Du Dingji (XVIIIe s.)
上海:天寶書局 1916 8 vol.
CH 30706 中庸集解 石𡼖 (重編) Shi Dun 莫氏影山草堂校刊 2 vol.
CH 30707 中庸注 康有為 (著) Kang Youwei (1858-1927) 演孔叢書 廣智書局 1916 1 vol.
CH 30708 大學述義 徐紹楨 (學) Xu Shaozhen (清朝) 番禺徐氏學 ?堂印 1921 1 vol.
CH 30709 苗氏說文四種 苗夔 (點定) Miao Kui (清朝) 理董居藏板 8 vol.
CH 30710 小學集注 朱熹 (撰) Zhu Xi (1130-1200)
陳選 (集注) Chen Xuan (1429-1486)
3 vol.
CH 30711 段氏說文解字注 段玉裁 (注) Duan Yucai (1735-1815) 上海:錦章圖書局 8 vol.
CH 30712 說文新附考 鈕樹玉 (撰) Niu Shuyu (1760-1827) 2 vol.
CH 30713 說文解字通釋 徐鍇 (撰) Xu Kai (920-974) 2 vol.
CH 30714 說文补考 戚學标 Qi Xuebiao 1 vol.
CH 30715 說文辨疑 顧廣圻 Gu Guangqi (17776-1835) 湖北:崇文書局 1877 1 vol.
CH 30716 說文答問疏證 薛傳均 Xue Zhuanjun (1788-1829) 1 vol.
CH 30717 讀說文雜識 許棫 Xu Yu (進士 1877) 1881 1 vol.
CH 30718 說文古籀补 吳大澄 Wu Dacheng (1835-1902) 蔡綿澤堂 1884 2 vol.
CH 30719 說文解字詁林提要 丁福保 (編) Ding Fubao (1874-1952) 上海:醫學書局 1928 (Préf.) 1 vol.
CH 30720 說文解字研究法 馬敘倫 (著) Ma Xulun (1884-1970) 上海:商務印書館 1929 1 vol.
CH 30721 字林 吕忱 (撰) Lu Chen (晉朝)
曾釗 (校增) Zeng Zhao (1821-1854)
2 vol.
CH 30722 字林考逸、字林考逸补本 任大椿 (學) Ren Dachun (1738-1789)
陶方綺 (學) Tao Fangqi (1845-1884)
江蘇書局校刊 1890 4 vol.
CH 30723 鄉音字義 朱熹 (撰) Zhu Xi (1130-1200) 1904 1 vol.
CH 30724 五方元音大全 樊騰風 Fan Tengfeng
年希堯 (增补) Nian Xiyao (進士 1738)
上海:錦章圖書局 2 vol.
CH 30725 編海類編 宋濂 (诠次) Song Lian (1310-1381)
屠隆 (訂正) Tu Long
(1542-1605) 10 vol.
CH 30726 六書分類 傅世堯 (輯篆) Fu Shiyao 13 vol.
CH 30727 积古齋钟鼎彝器款識卷三 阮元 (編錄) Ruan Yuan (1764-1849) 1 vol. (不全)
CH 30728 金壺字考 適之 (原編) Shi Zhi
田朝恆 (增訂) Tian Zhaoheng (XVIIIe s.)
貽安堂藏板 6 vol.
CH 30729 字彙 梅膺祚 (音釋) Mei Yingzuo (明朝) 12 vol. (未全)
CH 30730 字鑑 李文仲 (編) Li Wenzhong (XIVe s.) 1 vol.
CH 30731 字學集要 陶承學 Tao Chengxue (進士 1547) 4 vol.
CH 30732 國音字典 汪怡 Wang Yi (1877- ?) 2 vol.
CH 30733 集韵 丁度 (等編撰) Ding Du (990-1053) 蘇州振新書社經印 10 vol.
CH 30734 韵府群玉 陰時夫 (編輯) Yin Shifu (元朝)
陰中夫 (編輯) Yin Zhongfu (元朝)
王元貞 (校正) Wang Yuanzheng (明朝)
20 vol.
CH 30735 韵辨附文 沈兆霖 Shen Zhaolin (1801-1862) 5 vol.
CH 30736 詩聲類 孔廣森 (著) Kong Guangsen (1752-1786) 1 vol.
CH 30737 詩韵集成 余照 Yu Zhao (XIXe s.) 2 vol.
CH 30738 新編詩韵大全 湯祥瑟 (原輯) Tang Xiangse (XIXe s.)
華錕 (重編) Hua Kun
1888 4 vol.
CH 30739 增廣詩韵全璧 湯祥瑟 (原輯) Tang Xiangse (XIXe s.)
華錕 (重編) Hua Kun
上海:錦章圖書局藏板 暢懷書屋校本 5 vol. (未全)
CH 30740 音學五書 顧炎武 (撰) Gu Yanwu (1613-1682) 5 vol. (未全)
CH 30741 吕氏古易音訓 吕祖謙 (撰) Lu Zuqian (1137-1181)
宋咸熙 (輯) Song Xianxi (舉人1807)
1 vol.
CH 30742 四聲易知錄 姚文田 (輯) Yao Wentian (1758-1827) 2 vol.
CH 30743 增注字類标韵 華綱 (撰) Hua Gang (XVIIIe s.)
範多珏 (重訂) Fan Duojue
上海:蜚英館 1888 1 vol.
CH 30744 唐韵四聲正 江有誥 Jiang Yougao (進士 1851) 1 vol.
CH 30745 唐韵正 顧炎武 (撰) Gu Yanwu (1613-1682) 8 vol.
CH 30746 三百篇原聲 夏味堂 (撰) Xia Weitang (XVIII-XIXe s.) 1 vol.
CH 30747 禮部韵略、附釋文互注禮部韵略 丁度 (等編撰) Ding Du (990-1053) 5 vol.
CH 30748 史記 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 3 vol.
CH 30749 漢書 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 4 vol.
CH 30750 後漢書 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 1 vol.
CH 30751 漢隸拾遺 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 1 vol.
CH 30752 逸周書 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 1 vol.
CH 30753 戰國策 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 1 vol.
CH 30754 荀子 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 3 vol.
CH 30755 墨子 (讀書雜志) 王念孫 Wang Niansun (1744-1832) 2 vol.
CH 30756 晉書 唐太宗 Tang Taizong (597-649)
房玄齡 Fang Xuanling (578-648)
金陵書局 1871 20
CH 30757 宋書 沈約 (撰) Shen Yue (441-513) 金陵書局 1872 16 vol.
CH 30758 南齊書 蕭子顯 (等撰) Xiao Zixian (489-537) 金陵書局 1874 6 vol.
CH 30759 梁書、梁書目本紀、梁書列傳 姚思廉 (等撰) Yao Silian (557-637) 金陵書局 1874 12 vol.
CH 30760 陳書 姚思廉 (等撰) Yao Silian (557-637) 4 vol.
CH 30761 魏書帝紀、魏書志、魏書列傳 魏收 (撰) Wei Shou (506-572) 30 vol.
CH 30762 北齊書 李百藥 (等撰) Li Baiyao (565-648) 金陵書局 1864 4 vol.
CH 30763 周書 令狐德棻 (等撰) Linghu Defen (583-666) 金陵書局 1874 4 vol.
CH 30764 隋書帝紀、隋書志、隋書列傳 魏征 (等撰) Wei Zheng (560-643) 20 vol.
CH 30765 南史 李延壽 Li Yanshou (VIIe s.) 20 vol.
CH 30766 北史 李延壽 Li Yanshou (VIIe s.) 20 vol.
CH 30767 舊五代史 薛居正 (等撰) Xue Juzheng (912-981) 掃葉山房 武英殿取珍版原本 12 vol.
CH 30768 五代史 歐陽修 (撰) Ouyang Xiu (1007-1072)
徐無黨 (注) Xu Wudang (XIe s.)
8 vol.
CH 30769 宋史本紀、宋史志、宋史表、宋史列傳 脱脱 (等撰) Tuo Tuo (1313-1355) 101 vol.
CH 30770 遼史 脱脱 (等撰) Tuo Tuo (1313-1355) 10 vol.
CH 30771 金史 脱脱 (等撰) Tuo Tuo (1313-1355) 20 vol.
CH 30772 元史 宋濂 (等撰) Song Lian (1310-1381) 40 vol.
CH 30773 明史 張廷玉 (等撰) Zhang Tingyu (1672-1755) 湖北:崇文書局 1877 71 vol. (未全)
CH 30774 四史發伏 洪亮吉 (著) Hong Liangji (1746-1809) 小石山房藏板 1882 4 vol.
CH 30775 御撰資治通鑑明紀綱目 張廷玉 (等撰) Zhang Tingyu (1672-1755) 6 vol.
CH 30776 資治通鑑注二百九十四卷、附釋文辨誤十二卷 司馬光 (編輯) Sima Guang (1019-1086)
胡三省 (音注) Hu Sansheng (1230-1302)
涵芬樓印 商務印書館藏版 1917 60 vol.
CH 30777 綱鑑正史約 顧錫疇 (原編) Gu Xichou (進士 1619)
陳宏謀 (增訂) Chen Hongmou (1696-1771)
2 vol. (未全)
CH 30778 馬氏繹史 馬驌 Ma Su (1621-1673) 武林尚友齋得足本石印 1897 24 vol.
CH 30779 明季bai 史 撰人不詳 2 vol. (未全)
CH 30780 國朝先正事略 李元度 Li Yuandu (1821-1887) 海文盛書局 1895 8 vol.
CH 30781 泰西各國名人言行錄 張兆蓉 Zhang Zhaorong 1903 5 vol.
CH 30782 增廣尚友錄統編 錢湖釣徒 (編) Qianhu diaotu 12 vol.
CH 30783 日本明治法制史 (日本) 清浦奎吾 (原著者) Kitamura Keigo (1850-1942)
商務印書館 (譯者)
政學叢書 上海:商務印書館 1903 1 vol.
CH 30784 日本維新三杰傳 (日本) 北村紫山 (原著者)
馬汝賢 (譯者) Ma Ruxian
勵學譯社 1901 1 vol.
CH 30785 巴山七種 王侃 Wang Kan 光裕堂 1865 5 vol.
CH 30786 大清壹統志表 徐午 Xu Wu 8 vol.
CH 30787 皇朝中外壹統舆圖 胡林翼 (編) Hu Linyi (1812-1861)
嚴樹森 (补訂) Yan Shusen
湖北:撫署景桓樓 1863 12 vol.
CH 30788 重訂廣舆記 陸應陽 Lu Yingyang (約1572-約1658)
蔡方炳 (增輯) Cai Fangbing
取文堂藏板 1802 (新鐫) 12 vol.
CH 30789 增补都門紀略 楊靜亭 (編輯) Yang Jingting (清朝) 5 vol.
CH 30790 新增补都門紀略 楊靜亭 (編輯) Yang Jingting (清朝)
徐永年 (增輯) Xu Yongnian
榮錄堂重隽 1874 4 vol.
CH 30791 全校水經注 酈道元 Li Daoyuan (VIe s.)
全祖望 (校) Quan Zuwang (1705-1755)
寧波崇實書院 12 vol.
CH 30792 水道提綱 齊召南 Qi Zhaonan (1706-1768) 上海文瑞樓重校印 1881 8 vol.
CH 30793 河工策要 上海蜚英館 1888 1 vol.
CH 30794 嘉慶揚州府圖經卷 焦循 (撰) Jiao Xun (1763-1831)
江藩 (撰) Jiang Fan (1761-1831)
4 vol.
CH 30795 漢西域圖考 李光廷 Li Guangting (1812-1880) 寶善書局 1893 6 vol.
CH 30796 漢書西域傳补注 徐松 Xu Song (1781-1848) 寶善書局 1893 2 vol.
CH 30797 西域水道記 徐松 Xu Song (1781-1848) 2 vol. (未全)
CH 30798 大唐西域記 玄奘 Xuan Zhuang (596-664) 常州天寧寺 (+ sceau de 上海佛學書局) 1909 4 vol.
CH 30799 新譯中國江海險要圖說 Hydrographic Department of Great Britain 春廣雅書局 1907 15 vol.
CH 30800 使俄草 王之春 Wang Zhichun (XIXe s.) 上海 1895 5 vol.
CH 30801 四裔制作權舆 海禺歸曾祁歸廬編 清英草堂叢書 1902 1 vol.
CH 30802 增补貢舉考略 黃崇蘭 (輯) Huang Chonglan (晚清朝) 金陵:文英堂藏板 1879 4 vol.
CH 30803 內國公債庫券匯編務部 交通银行總管理處券 上海:光華印刷公司印 1929 3 vol.
CH 30804 萬國公法 惠頓 Hui Dun (既:Henry Wheaton) (1785-1848) 丁韙良 (譯) 四明茹古書局 3 vol. (未全)
CH 30805 教育部職員錄 法論印字局刷印 1912 1 vol.
CH 30806 駐外使領館職員錄、外交部職員錄、外交部留職員名册 外交部印 (未全) 總務司典職科編印 18 vol.
CH 30807 山右金石錄 夏寶晉 Xia Baojin (XIXe s.) 1 vol.
CH 30808 碑目考證 劉球 (撰) Liu Qiu (1392-1443)
翁方綱 (考證) Weng Fanggang (1733-1818)
1 vol.
CH 30809 鑑湖女侠秋君墓表 石門徐自華譔
桐城吳芝瑛書
君諱瑾字
璿卿又字
上海:悲秋閣 1908 1 vol.
CH 30810 最初拓禮器碑 上海:有正書局 1903 1 vol.
CH 30811 最初拓禮器碑及碑陰 上海:有正書局 1923 1 vol.
CH 30812 舊拓龍門二十品 狄葆賢 (藏) Di Baoxian (清朝) 上海:有正書局 1926 2 vol.
CH 30813 欽定四庫全書簡明目錄 永瑢 Yong Rong (1744-1790)
紀昀 Ji Yun (1724-1805)
墨澗唐重校印 1879 11 vol. (未全)
CH 30814 周秦名字解故 王引之 Wang Yinzhi (1766-1834) 1 vol.
CH 30815 春秋列國卿大夫世系表 顧棟高 (輯) Gu Donggao (1679-1759) 1 vol.
CH 30816 歷代帝王年表 齊紹南 (編) Qi Shaonan (1703-1768) 1 vol.
CH 30817 史通通釋 劉知幾 (著) Liu Zhiji (661-721)
浦起龍 (通釋) Pu Qilong (1679-約1762)
上海:积山書局 1894 8 vol.
CH 30818 讀史札記 李慈銘 Lin Ciming (1830-1894) 國立北平圖書館 8 vol.
CH 30819 歸方評點史記 歸有光 Gui Youguang (明評點者)
方苞 Fang Bao (清評點者)
1915 16 vol. (未全)
CH 30820 史記探源 崔適 Cui Shi 2 vol.
CH 30821 子書三十二種 王弼 (注) Wang Bi (226-249)
王宜之 (鑑定) Wang Yizhi
石竹山房 1916 40 vol.
CH 30822 左孟莊骚精華錄 林紓 (編纂) Lin Shu (1852-1924) 上海:商務印書館 1913 1 vol. (未全)
CH 30823 新訂四書补注備旨:上孟 鄧林 Deng Lin (舉人1396)
杜定基 Du Dingji (XVIIIe s.)
1 vol.
CH 30824 評注諸子精華錄:商君書 張之純 Zhang Zhichun (編纂) (XIXe s.-Xxe s.) 上海:商務印書館 1918 1 vol.
CH 30825 國朝漢學師承記 江藩 Jiang Fan (1761-1831) 揚州藝古堂藏板 2 vol.
CH 30826 漢學商兑 方東樹 Fang Dongshu (1772-1851) 4 vol.
CH 30827 漢儒通義 陳澧 (撰集) Chen Li (1810-1882) 奥東省城西湖街富文 齋承刻刷印 2 vol.
CH 30828 王陽明先生書疏證 胡泉 (撰) Hu Quan (1797-1868) 3 vol.
CH 30829 困學記聞 王應麟 (撰) Wang Yinglin (1223-1296)
翁元圻 (輯) Weng Yuanqi (1750-1825)
經綸堂藏板 12 vol.
CH 30830 容齋五筆 洪邁 (著) Hong Mai (1123-1202) 掃葉山房藏板 14 vol.
CH 30831 群學肄言 斯賓塞爾 Spencer Herbert (1820-1903) 上海:文明書局 1903 1 vol. 未全
CH 30832 刀筆菁華 平衡 (纂) Ping Heng (1892-1980) 上海:東亞書局 1924 2 vol.
CH 30833 增圖本草備要 汪昂 (著輯) Wang Ang (1615- ?) 上海:廣益書局 3 vol. (未全)
CH 30834 神農本草經讀 陳修園 (著) 漁古山房藏板 1 vol.
CH 30835 元亨療馬集 喻本元 Yu Benyuan
喻本亨 Yu Benheng (清朝)
會文堂梓行 5 vol.
CH 30836 牛經大全 喻本元 Yu Benyuan
喻本亨 Yu Benheng (清朝)
1 vol.
CH 30837 中國醫學史 陳邦賢 (編纂) Chen Bangxian 上海:醫學書局 1920 1 vol.
CH 30838 影印明本鈔周慎 齋醫家秘奥 周慎齋 Zhou Shenzhai
方伯屏 (鑑訂) Fang Boping
翰文齋影印 1870 2 vol.
CH 30839 醫學白話 洪曼 (編輯) Hong Man 上海:廣益書局 1927 4 vol.
CH 30840 内經知要 李中梓 (原編) Li Zhongzi (1588-1655)
陳蓮舫 (加批) Chen Lianfang (1839-1916)
上海:廣益書局 1928 2 vol.
CH 30841 臨證指南 訂福保 (編纂) Ding Fubao (1874-1952) 上海:廣益書局 1917 4 vol.
CH 30842 脉學發微 惲鐵樵 (著) Yun Tieqiao (1878-1935) 上海:惲鐵樵醫寓 1930 1 vol.
CH 30843 朱子家禮 朱熹 Zhu Xi (1130-1200) 文瑞樓藏板 3 vol.
CH 30844 温氏母訓 温璜 (述) Wen Huang (1585-1645) 上海:醫學書局 1916 1 vol.
CH 30845 女誡注釋 裘毓芳 (撰) Qiu Yufang 上海:醫學書局 1916 1 vol.
CH 30846 墨子 墨翟 (撰) Mo Di 畢沅 (校) Bi Yuan (1730-1797) 湖北:崇文書局 1875 4 vol.
CH 30847 定本墨子間詁校补 (下編) 李笠 (撰) Li Li (1887- ?) 上海:商務印書館 1925 1 vol. (未全)
CH 30848 筆算數學 Calvin Wilson Mateer (= 狄考文) (1836-1908) 京都:同文館校刊 1896 4 vol.
CH 30849 算經十書 趙爽 Zhao Shuang
甄鸞 (重述) Zhen Luan (進士 578)
滬上 1890 9 vol. (未全)
CH 30850 汽機必以 John Bourne (= 浦而捺) Jones Fryer (1839-1928) (= 傅蘭雅)
徐建寅 (筆述) Xu Jianyin
江南制造總局 6 vol.
CH 30851 莊子雪外篇 陸樹芝 (輯注) Lu Shuzhi (XVIIIe s.) 2 vol. (未全)
CH 30852 畫法要錄 余紹宋 (撰) Yu Shaoshong (1885-1949) 上海:中華書局 1935 8 vol.
CH 30853 古文筆法百篇 李扶九 (編) Li Fujiu 1 vol. (未全)
CH 30854 中國文人畫之研究 陳衡恪 (譯述) Chen Hengke (1876-1923) 上海:中華書局 1931 1 vol.
CH 30855 何子貞臨黃庭經 何紹基 He Shaoji (1799-1873) 上海:商務印書館 1922 1 vol.
CH 30856 趙文敏書: -永安僧堂記 -無逸 趙孟俯 Zhao Mengfu (1254-1322) Yong Xing 上海:商務印書館 1922 1930 1 vol.
CH 30858 大楷王仁堪書王沂公格言 王仁堪 Wang Renkan (1849-1893) 上海:文明書局 1930 1 vol.
CH 30859 中楷六朝忠武王碑精華 蘇宙忱 (鑑定) Su Zhouchen 上海:世界書局 1925 1 vol.
CH 30860 海内奇觀 楊爾曾 (輯) Yang Erzeng (XVIIe s.) 3 vol.
CH 30861 荒外奇書 陸次雲 (著) Lu Ciyun (清朝) 大酉山房 8 vol.
CH 30862 世說新語 劉義慶 (撰) Liu Yiqing (403-444)
劉孝标 (注) Liu Xiaobao (462-521)
1 vol. (未全)
CH 30863 上下古今讀 吳敬恆 (著) Wu Jingheng (1864-1953) 上海:文明書局 1917 3 vol.
CH 30864 明清兩國志演義 (吳三桂演義) 沈世榮 (校勘) Shen Shirong (XIX-XXe s.) 上海:鴻文書局 4 vol.
CH 30865 皇朝文鑑 吕祖謙 (輯) Lu Zuqian (1137-1181) 上海:涵芬樓 40 vol.
CH 30866 古文析義合編 林雲銘 (評注) Lin Yunming (進士 1658) 上海:大成熟局 14 vol.
CH 30867 秦漢文 倪元璐 (輯) Ni Yuanlu (1593-1644) 育德中學校 1 vol.
CH 30868 東漢文 張采 (輯) Zhang Cai 進士 -1628 10 vol.
CH 30869 六臣集文選 蕭統 (撰) Xiao Tong (501-531)
李善 (注) Li Shan (進士 689)
上海:涵芬樓 30 vol.
CH 30870 重訂文選集評 蕭統 (撰) Xiao Tong (501-531)
于光華 (集評) Yu Guanghua (清朝)
1 vol. (未全)
CH 30871 詳訂古文評注全集 過洪 (評選) Guo Hong (XVII-XVIIIe s.)
劉預庵 (鑑定)
上海:錦章圖書局 1932 9 vol.
CH 30872 桐城吳氏古文讀本 吳汝綸 (點定) Wu Rulun (1840-1903) 1 vol.
CH 30873 天下才子必讀書 金聖嘆 (批) Jin Shengtan (1608-1661) 國學進化社校印 9 vol.
CH 30874 改良新增繪圖幼 學故事琼林 (Avec Dessins) 程允升 Cheng Yunsheng (清朝)
鄒聖脉 (增补) Zou Shengmai (XVIIIe s.)
上海:棋盤街會文堂 4 vol.
CH 30875 改良新增繪圖幼 學故事琼林 (Sans Dessin) 程允升 Cheng Yunsheng (清朝)
鄒聖脉 (增补) Zou Shengmai (XVIIIe s.)
鑄記書栈 1916 4 vol.
CH 30876 小學古諺教科書 李伯桐 (編箋) Lin Botong (清朝) 1 vol.
CH 30877 翁覃溪手札墨迹 翁方綱 Wen Fanggang (1733-1818) 上海:有正數据 1925 1 vol.
CH 30878 唐陸宣公翰苑集 陸贄 (撰) Lu Zhi (754-805) 上海:涵芬樓 2 vol. (未全)
CH 30879 唐陸宣公奏議讀本 陸贄 (撰) Lu Zhi (754-805)
汪銘謙 (編輯) Wang Mingqian
1 vol. (未全)
CH 30880 留都見聞錄 吳應箕 Wu Yingji (1594-1645) 山堂本校刊 1902 1 vol.
CH 30881 王文成公全集 王陽明 Wang Yangming (1472-1529) 湖南:潭/湘王文德梓 7 vol.
CH 30882 陽明先生雜著書 王陽明 Wang Yangming (1472-1529) 6 vol. (未全)
CH 30883 張揚園先生全集 張履祥 Zhang Luxiang (1611-1674) 影山草堂藏板 6 vol.
CH 30884 鳴原堂論文 曾國藩 Zeng Guofan (1811-1872) 上海:淞隱閣 2 vol.
CH 30885 欒城集 蘇轍 Su Che (1039-1112) 上海:涵芬樓 20
CH 30886 燕丹子 不著撰人 孫星衍 (校) Sun Xingyan (1753-1818) 上海:中華書局聚 1 vol.
CH 30887 國劇身段譜 齊如山 Qi Rushan (1877-1936) 北平:國劇學會 1935 1 vol.
CH 30888 行頭盔頭 齊如山 Qi Rushan (1877-1936) 北平:國劇學會 1935 1 vol.
CH 30889 學海類編 曹秋岳 (= 曹溶) Cao Qiuyue (1614-1685) 上海:涵芬樓 1920 120 vol.
CH 30890 增补事類統編 吳淑 (撰注) Wu Shu (947-1002)
華希閔 Hua Ximin (1672-約1751)
上海:鴻寶齋 1892 12 vol.
CH 30891 欽定佩文韵府 張玉書 (等纂修) Zhang Yushu (1642-1711) 上海:鴻寶齋 1892 200
CH 30892 校雠通義 章學誠 Zhang Xuecheng (1738-1801) 長沙:經文書局 1898 4 vol. 未全
CH 30893 太炎文錄初編 (别錄卷三) 章炳麟 Zhang Binglin (1869-1936) 上海:右交社 4 vol.
CH 30894 章氏叢書 章炳麟 Zhang Binglin (1869-1936) 浙江圖書館校刊 1919 24 vol. (未全)
CH 30895 謁林日記 Une Visite au tombeau de Confucius Paul Louis Couchoud (1879-1959) (= 郭休) 慎獨藏書 1920 1 vol.
CH 30896 越縵堂文集 李慈銘 Li Ciming (1830-1894) 4 vol.
CH 30897 平濠書 (= 平濠集) 錢德洪 Qian Dehong (1497-1574) 1 vol.
CH 30898 漢宫秋 馬致遠 Ma Zhiyuan (1250 ?-1324 ?) 2 vol. 未全
CH 30899 急就篇 史游 Shi You (1er S. av. J.-C.) 2 vol.
CH 30900 儆居集 儆居遺書 周季編略 黃式三 Huang Shisan (1789-1862) 8 vol.
CH 30901 清容外集 蔣士銓 Jiang Shiquan (1725-1785) 8 vol.
CH 30902 兩漢學風 (實用教育叢書第一種) 江謙 (編輯) Jian Qian (XIXe s.Xxe s.) 江蘇省教育會 1 vol.
CH 30903 儒家哲學及其政治思想 梁启超 Liang Qichao (1873-1929) 1 vol.
CH 30904 中國魂 梁启超 Liang Qichao (1873-1929) 1 vol.
CH 30905 飲冰室文集全編 梁启超 Liang Qichao (1873-1929) 2 vol.
CH 30906 飲冰室文集 梁启超 Liang Qichao (1873-1929) 1 vol.
CH 30907 膜外風光 克里孟索 (著) Georges Clémenceau (1841-1929)
林紓 (譯) Lin Shu (1852-1924)
葉于沅 (譯) Ye Yuyuan
1 vol.
CH 30908 三輔黃圖 不著撰人
孫星衍 (校定) Sun Xingyan (1753-1818)
莊逵吉 (校定) Zhuang Kuiji (1760-1813)
1 vol.
CH 30909 曾文正公文集 曾國藩 (撰) Zeng Guofan (1811-1872) 1 vol.
CH 30910 齊東野語 周密 (撰) Zhou Mi (1232-1308) 上海:商務印書館 1919 4 vol.
CH 30911 仇池筆記 蘇軾 (撰) Su Shi (1036-1101) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30912 默記 王銍 Wang Zhi (XIIe s.) 上海:商務印書館 1919 1 vol.
CH 30913 稽神錄 徐鉉 Xu Xuan (916-991) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30914 麈史 王得臣 (撰) Wang Dechen (1036-1116) 上海:商務印書館 1919 1 vol.
CH 30915 玉照新志 王明清 (撰) Wang Mingqing (1127-約1215) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30916 投轄錄 王明清 (撰) Wang Mingqing (1127-約1215) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30917 脚氣集 車若水 (撰) Che Ruoshui (1210-1275) 上海:商務印書館 1919 1 vol.
CH 30918 雞肋編 莊綽 (撰) Zhuang Chuo (XIIe s.) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30919 梁溪漫志 費衮 (撰) Fei Gun (XII-XIIIe s.) 上海:商務印書館 1919 1 vol.
CH 30920 東原錄 龔鼎臣 (撰) Gong Dingchen (1010-1086) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30921 河南邵氏聞見錄 邵伯温 (撰) Shao Bowen (1057-1134) 上海:商務印書館 1920 2 vol.
CH 30922 邵氏聞見後錄 邵博 (撰) Shao Bo (XIIe s.) 上海:商務印書館 1919 3 vol.
CH 30923 石林避暑錄話 葉夢得 (撰) Ye Mengde (1077-1148) 上海:商務印書館 1919 2 vol.
CH 30924 鹤林玉錄 羅大經 (撰) Luo Dajing (XIIIe s.) 上海:商務印書館 1920 3 vol.
CH 30925 涑水記聞 司馬光 (撰) Sima Guang (1019-1089) 上海:商務印書館 1919 2 vol.
CH 30926 春渚記聞 何薳 (撰) He Wei (1077-1145) 上海:商務印書館 1919 2 vol.
CH 30927 老學庵筆記 陸游 (撰) Lu You (1125-1210) 上海:商務印書館 1920 2 vol.
CH 30928 蘇黃門龍川略志 蘇轍 (撰) Su Che (1039-1112) 上海:商務印書館 1919 1 vol.
CH 30929 捫蝨新話 陳善 (撰) Chen Shan (XIIe s.) 上海:商務印書館 1920 2 vol.
CH 30930 珩璜新論 孔平仲 Kong Pingzhong (XIe s.) 上海:商務印書館 1920 1 vol.
CH 30931 燈下間談 不知撰人 上海:商務印書館 1919 1 vol.
CH 30932 潭柘記游 南湖集古詩 廉泉 (撰) Lian Quan (?-1932)
吳芝英 (編錄) Wu Zhiying (1868-1934)
1 vol.
CH 30933 苦兵集 稱御霜 Cheng Yushuang 1931 (Préf.) 1 vol.
CH 30934 鞠隱山莊遺詩 吳寶三 Wu Baosan (1838-1889) 1918 1 vol.
CH 30935 懶真子錄 馬永卿 Ma Yongqing (進士 1109) 1 vol.
CH 30936 剪淞留影集 吳芝英 (撰) Wu Zhiying (1868-1934) 1 vol.
CH 30937 南湖東游草 廉泉 (撰) Lian Quan (?-1932) 上海: 聚珍仿宋印書局 1918 1 vol.
CH 30938 寒崖集 孫道毅 (撰) Sun Daoyi 廉泉 (編) 1923 (Préf.) 1 vol.
CH 30939 樂府新編陽春白雪 楊朝英 (選集) Yang Chaoying (XIVe s.) 1 vol.
CH 30940 曲品、附傳奇品 吕天成 (撰) Lü Tiancheng (=郁藍生) (1580-1618)
高奕 (撰) Gao Yi (XVIIe s.)
北京:北京大學出版部 1918 1 vol.
CH 30941 槿花村吟存槿村樵唱 夏瘦生 (撰) Xia Shousheng (清朝) 1838 2 vol.
CH 30942 惺默齋集 汪兆銓 (撰) Wang Zhaoquan (1858-1929) 2 vol.
CH 30943 萇楚軒詩集 汪兆銓 (撰) Wang Zhaoquan (1858-1929) 廣州:1923 1 vol.
CH 30944 古唐詩合解 王堯衢 (注) Wang Yaoqu (XVIIIe s.) 5 vol.
CH 30945 南北朝詩菁華錄箋注 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1874-1952) 1 vol.
CH 30946 詞選 吳梅 (編輯) Wu Mei (1883-1939) 上海:聚珍仿 宋印書局 1 vol.
CH 30947 黃公度先生詩箋 古直 (箋注) Gu Zhi (1887- ?) 上海:聚珍仿 宋印書局 1927 1 vol.
CH 30948 陶靖節詩箋 古直 (箋注) Gu Zhi (1887- ?) 上海:聚珍仿 宋印書局 1926 1 vol.
CH 30949 倦齋吟稿 李綺青 (著) Li Qiqing (XVIII-XIXe s.) 1921 (Préf.) 2 vol.
CH 30950 韓詩内傳征 宋綿初 (撰) Song Mianchu (貢生1777) 志學堂藏板 2 vol.
CH 30951 寶嚴堂詩 孫永清 Sun Yongqing (1734-1790) 錫成印刷公司代印 1917 1 vol.
CH 30952 曾覺之 Zeng Juezhi (XIX-XXe s.) 1 vol.
CH 30953 妙香居遺稿 孫勖三 (撰) Sun Xusan 聚珍版印 1915 1 vol.
CH 30954 選詩补 劉大文 (校) Liu Dawen 錢揚刻 4 vol.
CH 30955 片雲行草 涉川和尚 (撰) She Chuan 學院前曹廣文堂刊 1 vol.
CH 30956 精選陸放翁詩集 陸游 (撰) Lu You (1125-1210)
羅椅 (選) Luo Yi
上海:涵芬樓 1 vol.
CH 30957 阮亭選古詩 王士禎 (撰) Wang Shizhen (1634-1711) 金陵書局 1 vol.
CH 30958 八代詩菁華錄箋注 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1874-1952) 上海:盤街文明書局 1916 1 vol.
CH 30959 全隋詩 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1874-1952) 無錫丁氏校刊 1 vol.
CH 30960 五言詩七言詩 王士禎 (撰) Wang Shizhen (1634-1711) 7 vol. (未全)
CH 30961 紀批蘇詩择粹 查慎行 (补注) Zha Shenxing (1650-1727)
紀昀 (批閱) Ji Yun (1724-1805)
6 vol.
CH 30962 施注蘇詩 施元之 (注) Shi Yuanzhi (進士 1154) 10 vol.
CH 30963 西湖四日記 汪洋 (著) Wang Yang (XIX-XXe s.) 1 vol.
CH 30964 耐冷譚 宋咸熙 (撰) Song Xianxi (= 宋小茗) (XIXe s.) 上海:掃葉山房 2 vol.
CH 30965 菜根譚 洪自誠 Hong Zicheng (XVIe s.) 1 vol.
CH 30966 聽風聽水詞 李綺青 (著) Li Qiqing (XVIII-XIXe s.) 1919 (Préf.) 1 vol.
CH 30967 疑雨集 王彥泓 Wang Yanhong (= 王次回) (XVIe s.) 上海:掃葉山房 1916 2 vol.
CH 30968 鸝砭軒質言 戴連芬 Dai Lianfen (清朝) 上海:進步書局 1 vol.
CH 30969 南漘楛語 蔣超伯 Jiang Chaobo (進士 1845) 上海:進步書局 3 vol.
CH 30970 墨余錄 毛祥麟 Mao Xianglin (XIXe s.) 上海:進步書局 3 vol.
CH 30971 里乘 許叔平 Xu Shuping (清朝) 上海:進步書局 4 vol.
CH 30972 韵石齋筆談 海岳志林 姜紹書 Jiang Shaoshu (XVIIe s.)
毛子晉 Mao Zijin (1599-1659)
上海:進步書局 1 vol.
CH 30973 武林舊事 周密 Zhou Mi (1232-1308) 上海:進步書局 3 vol.
CH 30974 隨手雜錄 續夷堅志 王鞏 Wang Gong (XIe-XIIe s.)
元裕之 Yuan Yuzhi (1190-1257)
上海:進步書局 1 vol.
CH 30975 硯北雜志 北軒筆記 陸友仁 Lu Youren
陳世隆 Chen Shilong (元朝)
上海:進步書局 1 vol.
CH 30976 蟲鳴漫錄 采蘅子 Cai Hengzi (清朝) 上海:進步書局 1 vol.
CH 30977 雲間据目抄 範濂 Fan Lian (明朝) 上海:進步書局 1 vol.
CH 30978 人蜀記 吹剑錄 陸務觀 Lu Wuguan
俞文豹 Yu Wenbao (宋朝)
上海:進步書局 1 vol.
CH 30979 聞見近錄 獨醒雜志 王鞏 Wang Gong (XIe-XIIe s.)
曾敏行 Zeng Minxing (1118_1175)
上海:進步書局 1 vol.
CH 30980 埋憂續集 朱梅叔 Zhu Meishu (清朝) 上海:進步書局 1 vol.
CH 30981 游宦紀聞 涉史隨筆 張世南 Zhang Shinan (XIIIe s.)
葛洪 Ge Hong (進士 1184)
上海:進步書局 1 vol.
CH 30982 影談 管世灝 Guan Shihao (清朝) 上海:進步書局 1 vol.
CH 30983 聞見異辭 許秋垞 Xu Qiucha (1792-1865) 上海:進步書局 1 vol.
CH 30984 諧鐸 沈起風 Shen Qifeng (XVIIIe s.) 上海:進步書局 2 vol.
CH 30985 堅瓠集 褚稼軒 Chu Jiaxuan (XVIIe s.) 上海:進步書局 14 vol. (未全)
CH 30986 庸庵筆記 薛福成 Xue Fucheng (1838-1894) 上海:進步書局 4 vol. (未全)
CH 30987 金壺七墨 黃鈞宰 Huang Junzai (XIXe s.) 上海:進步書局 4 vol.
CH 30988 涌幢小品 朱國禎 Zhu Guozhen (1557-1632) 上海:進步書局 7 vol. (未全)
CH 30989 虞初續志 鄭醒遇 Zheng Xingyu (XVIII-XIXe s.) 上海:進步書局 3 vol. (未全)
CH 30990 虞初新志 張山來 Zhang Shanlai (XVII-XVIIIe s.) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 30991 瞑庵雜識 朱克敬 Zhu Kejing (XIXe s.) 上海:進步書局 2 vol.
CH 30992 夜雨秋燈錄 宣瘦梅 Xuan Shoumei (1832-1880) 上海:進步書局 2 vol. (未全)
CH 30993 履園叢話 錢泳 Qian Yong (1759-1844) 上海:進步書局 5 vol.
CH 30994 台灣外紀 江日升 Jiang Risheng (XVII-XVIIIe s.) 上海:進步書局 3 vol. (未全)
CH 30995 壺天錄 百一居士 Baiyi Jushi (清朝) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 30996 明齋小識 諸畝香 Zhu Muxiang (清朝) 上海:進步書局 3 vol.
CH 30997 咫聞錄 慵訥居士 Yongna Jushi (清朝) 上海:進步書局 3 vol. (未全)
CH 30998 庸聞齋筆記 陳其元 Chen Qiyuan (清朝) 上海:進步書局 3 vol. (未全)
CH 30999 淞濱瑣話 王韜 Wang Tao (1828-1897) 上海:進步書局 2 vol. (未全)
CH 31000 雨窗消意錄 牛應之 Niu Yingzhi (清朝) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31001 梅花草堂集 張大復 Zhang Dafu (1554-1630) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31002 耳食錄 樂鈞 Yue Jun (1766-1814) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31003 閱微草堂 紀曉嵐 Ji Xiaolan (1724-1805) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31004 榆巢雜識 趙遵路 Zhao Zunlu (1761-1825) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31005 鷗陂漁話 葉廷琯 Ye Tingguan (1791-1868) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31006 吹綱錄 葉廷琯 Ye Tingguan (1791-1868) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31007 岭外代答 周去非 Zhou Qufei (進士 1163) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31008 香祖筆記 王漁洋 Wang Yuyang (1634-1711) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31009 燕下鄉脞錄 陳康祺 Chen Kangqi (1840-1890) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31010 春在堂隨筆 俞曲園 Yu Quyuan (1821-1906) 上海:進步書局 1 vol. (未全)
CH 31011 官場現形記 李伯元 (著) Li Boyuan (1867-1906) 上海:世界繁 1905 23 vol. (未全)
CH 31012 五唐人集 毛晉 Mao Jin (1599-1659) 汲古閣 6 vol.
CH 31013 黃薇香先生言行略 黃式三 Huang Shisan (1789-1862) 1 vol.
CH 31014 萬松野人言善錄 萬松野人 (撰) Wan Song Ye Ren 京師再版 1919 (Postf.) 1 vol.
CH 31015 蕲水湯先生遺念錄 湯化龍 (撰) Tang Hualong (1874-1918) 1920 (Préf.) 1 vol.
CH 31016 徐文定公集 徐光启 Xu Guangqi (1562-1633) 3 vol. (未全)
CH 31017 王文慎公遺稿 王廣荫 (著) Wang Guangyin 3 vol.
CH 31018 宋漁文遺著 宋教仁 Song Jiaoren (1882-1913) 源三育乙種農校印行 1920 4 vol.
CH 31019 楊仁山居士事略 楊文會 Yang Wenhui (1837-1911) 上海:佛學書局 1901 (Postf.) 1 vol.
CH 31020 汪梅村先生集 汪士鐸 (撰) Wang Shiduo 3 vol. (未全)
CH 31021 劉端臨先生遺書 劉台供 (撰) Liu Taigong (1751-1805) 4 vol.
CH 31022 陶朱公致富全書 陳繼儒 (纂輯) Chen Jiru (1558-1639) 1 vol. (未全)
CH 31023 漁洋感舊集小傳 廬見曾 (撰) Lu Jianceng (1690-1768) 上海:中國圖書公司 1 vol.
CH 31024 秋浦雙忠錄 華岳 (撰) Hua Yue (Ve s.) 文澜閣 1900 5 vol.
CH 31025 甓湖草堂文集 甓湖草堂近集 吳世杰 (撰) Wu Shijie (1641-1688) 殖學堂藏板 4 vol. 4 vol.
CH 31026 述園文集 莫祖介 Mo Zujie 慈利東岳觀鄉述園莫 宅 1917 1 vol.
CH 31027 夷牢溪廬文鈔 黎汝謙 (撰) Li Ruqian (清朝) 1 vol. (未全)
CH 31028 達庵隨筆 鄔寶理 (撰) Wu Baoli (清朝) 1908 1 vol.
CH 31029 窮忙小記 鄔白堅 (撰) Wu Baijian (1883- ?) 1 vol.
CH 31030 然脂余韵 王蘊章 (纂輯) Wang Yunzhang (1884- ?) 上海:商務印書館 1 vol. (未全)
CH 31031 戊戌的政變記 梁启超 (撰) Liang Qichao (1873-1929) 1 vol. (未全)
CH 31032 中國立國大方針商榷書 1 vol.
CH 31033 變法奏議叢鈔 上海書局 1901 1 vol.
CH 31034 東瀛警察筆記 舒鴻儀 (撰) Shu Hongyi 上海:群圖書編譯局 1 vol.
CH 31035 林文忠公禁煙奏稿 李元度 (撰) Li Yuandu (1821-1887) 1 vol.
CH 31036 环瀛志險 爱孫孟 (撰) (奥國維也纳)
中國商務印書館編譯所
上海:中國商務印書館 1906 1 vol.
CH 31037 歐洲列國十九周政治史 (英吉利國) 賽紐盤 (撰) (法國人)
許士熊 吕肖 (譯述)
上海:文明編譯局 1 vol.
CH 31038 桃花扇 孔尚任 (撰) Kong Shangren (1648-1718) 1vol.
CH 31039 聊齋志 蒲松齡 (撰) 1 vol. (未全)
CH 31040 香艷叢書 蟲天子 Chong Tianzi 國學扶輪社 1910 1 vol.
CH 31041 分類尺牘大觀 佚名編撰 上海文明書局 11 vol. (未全)
CH 31042 增廣尺牘句解 平江桃花館主 上海商務印書館 1905 2 vol.
CH 31043 共和偉人函牘 古今圖書館選輯 7 vol.
CH 31044 酬世錦囊 鄒景陽 Zou Jingyang (XVIIIe s.) 上海鴻寶齋書局 1921 2 vol.
CH 31045 分類交際尺牘大全 王有珩 Wang Youheng 大東書局 4 vol. (未全)
CH 31046 金石圖說 牛運震 Niu Yunzhen (1706-1758) 聚學軒 4 vol.
CH 31047 佛學大辭典 丁福保 Ding Fubao (1874-1952) 上海:醫學書局 16 vol.
CH 31048 大慈恩寺三藏法師傳 慧立 Hui Li (VIIe s.) 上海:佛學書局 3 vol.
CH 31049 高僧傳初集 慧皎 Hui Jiao (497-554) 4 vol.
CH 31050 禪門日誦 吳壽桐 (校訂) Wu Shoutong 上海:佛學書局 1 vol.
CH 31051 感應篇韵語 劉鴻典 Liu Hongdian 門人付梓 1881 1 vol.
CH 31052 十三經源流口决 鮑東里古村 1 vol.
CH 31053 念佛加陀 彻悟禪師際醒撰 1 vol.
CH 31054 在家律要 長興朱止宜居士 (輯) 上海:佛學書局 1 vol.
CH 31055 禪宗發要 梅光羲 Mei Guangxi (1879- ?) 上海:佛學書局 1 vol.
CH 31056 念佛警策 彭際清 (編纂) Peng Jiqing (清朝) 上海:功德林,佛經流通處 1 vol.
CH 31057 梵綱經菩萨戒本 鳩摩羅什 (譯) (既:Kumarajiva) (344-413) 1 vol.
CH 31058 六祖壇經箋注 丁福保 (箋注) Ding Fubao (1874-1952) 上海:醫學書局 1919 (Préf.) 2 vol.
CH 31059 蒙山施食略解放生儀 上海:功德林,佛經流通處 1 vol.
CH 31060 善女人傳 彭際清 (述) Peng Jiqing (XVIIIe s.) 上海:佛學書局 1 vol.
CH 31061 往生論注 曇鸞 (註解) Tan Luan (476-542) 北京:刻經處 1922 2 vol.
CH 31062 童蒙止觀、六少法門 智顗 (述) Zhiyi (538-597) 金陵:刻經處 1892 1 vol.
CH 31063 相宗八要解 玄奘 (譯) Xuan Zhuang (約596-664)
明昱 (解) Ming Yu (明朝)
金陵:刻經處 1902 2 vol. (缺上)
CH 31064 續藏經樣本 印度 (撰注) 上海:商務印書館 1 vol.
CH 31065 金剛般若波羅密經 鳩摩羅什 (譯) (既:Kumarajiva) (344-413) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 31066 金剛般若波羅密經、附吕純陽注及 三十二偈并誦金剛經靈異 鳩摩羅什 (譯) (既: Kumarajiva) (344-413) 1 vol.
CH 31067 佛說無量清淨經 支娄迦谶 (譯) (後漢) 上海:功德林 4 vol.
CH 31068 大乘起信論别說 太虛 (口義) Tai Xu (1889-1947) 武昌:正信印務館 1 vol.
CH 31069 大乘起信論纂注 真諦 (譯) Zhendi (梁朝)
真界 (纂注) Zhenjie (明朝)
金陵:刻經處 1885 1 vol.
CH 31070 大乘起信論義記 法藏 (撰) Fazang (643-712) 上海:功德林 2 vol.
CH 31071 楞伽阿跋多羅寶經義記 太虛 (口義) Tai Xu (1889-1947)
陳慧秉 (記)
2 vol.
CH 31072 楞伽阿跋多羅寶經 求那跛陀羅 (譯) (既:Gunabhadra) (IXe s.) 上海:佛學書局 2 vol.
CH 31073 大佛頂首楞嚴經研究 太虛 (口義) Tai Xu (1889-1947) 5 vol.
CH 31074 大佛頂首楞嚴經 般刺密帝 (譯) (既:Pramiti) (唐朝) 北京:佛經流通處 2 vol.
CH 31075 經傳釋詞十卷 王引之 (撰) Wang Yinzhi (1766-1834) 1 vol.
CH 31076 歸元鏡 智達 (撰) Zhi Da (XVI-XVIIe s.) 上海:佛學書局 1 vol.
CH 31077 大方廣佛華嚴經淨行品 實叉难陀 (譯) (既:Siksananda) (652-710) 上海:佛學書局 1 vol.
CH 31078 大方廣園覺了義經 佛陀多羅 (譯) (既: Buddhatrata) (VIIe s.) 1 vol.
CH 31079 園覺經直解 佛陀多羅 (譯) (唐朝)
德清 (解) De Qing (明朝)
2 vol.
CH 31080 維摩詰所說經注 鳩摩羅什 (譯) (既:Kumarajiva) (344-413)
僧肇 (注) Seng Zhao (384-414)
2 vol.
CH 31081 金剛五十三家註解 慧能 (等註解) Hui Neng (638-713) 4 vol.
CH 31082 一切經音義 玄應 (撰) Xuan Ying 武林: 張氏寶晉齋刊印 4 vol.
CH 31083 瑜伽師地論記 遁倫 (集撰) Dun Lun (唐朝) 30 vol.
CH 31084 法言會纂 訥如居士 (撰) Na Ru Jushi 版存三多砦凝善堂 10 vol.
CH 31085 佛遺教經箋注 鳩摩羅什 (譯) (既:Kumarajiva) (344-413)
丁福保 (箋注) Ding Fubao (1854-1952)
上海:醫學書局 1 vol.
CH 31086 佛學初階 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 31087 八大人覺經箋注 丁福保 Ding Fubao (1854-1952) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 31088 佛學起信編 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 31089 學佛實驗譚 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 31090 讀書錄錄 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 31091 聰訓齋語恆產瑣言合編 張英 Zhang Ying (1637-1708) 上海:醫學書局 1 vol.
CH 31092 少年之模範 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 1 vol.
CH 31093 古潭空月 僧燦大師 Seng Can (隨朝) (等撰) 武昌:弘社印經處 1 vol.
CH 31094 少年進德錄 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 1 vol.
CH 31095 新道德叢譚 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 1 vol.
CH 31096 永明延壽禪師自行錄 佛學書局編輯部 (輯) 上海:佛學書局 1933 1 vol.
CH 31097 東寧草 林景仁 (著) Lin Jingren (1893-1940) 1 vol.
CH 31098 永嘉四靈詩 徐照 (等撰) Xu Zhao (宋朝) 上海:醫學書局 1917 2 vol.
CH 31099 聖宋九僧詩 九僧詩补遺 丁福保 (編纂) Ding Fubao (1854-1952) 上海:醫學書局 1917 1 vol.
CH 31100 發菩提心論略釋 (講師) 空也 Kong Ye 武昌:弘社印經處 1 vol.
CH 31101 無垢子心經註解 1 vol.
CH 31102 慈宗三要 太虛 Tai Xu (1889-1947) 武昌:弘社印經處 1 vol.
CH 31103 佛教講演錄 陳妄清 (述) Chen Wangqing 武昌:正信印務館代印 1 vol.
CH 31104 漢口佛教會創始記 1 vol.
CH 31105 佛教問答 範古農 (編纂) Fan Gunong (=海死道人) (1881-1952) 武昌:正信印務館代印 1 vol.
CH 31106 各地佛教史 李翌灼 (述) Li Yizhuo 武昌:正信印務館代印 1 vol.
CH 31107 印度佛教史 境野黃洋 (原著)
慧圓居士 (編譯) Huiyuan jushi
1 vol.
CH 31108 救世新教教綱教法 陳悟息 (編輯) Chen Wuxi 1 vol.
CH 31109 救世新教義 陳悟息 (編輯) Chen Wuxi 1 vol.
CH 31110 教育法程 白加尼 (著) (美國人)
李應南 (譯) Li Yingnan
廣州大馬站大同印字館 1 vol.
CH 31111 學術文錄、模範文選 沈尹默 (編) Shen Yinmo (1883-1971)
劉富槐 (編) Liu Fuhuai
1 vol.
CH 31112 國音指南 國語研究會編 上海:廣益書局 2 vol. (缺下)
CH 31113 新式旗語傳形法 注音字母書報社編輯 北京:音字母書報社 1918 1 vol.
CH 31114 注音字母語講義 王璞 (著) Wang Pu (XIX-XXe s.) 北京:音字母書報社 1918 1 vol.
CH 31115 文字學形義篇 朱宗莱 (譯述) Zhu Zonglai (XIX-XXe s.) 北京:京大學出版部 1920 1 vol.
CH 31116 新式旗語 王璞 (著) Wang Pu (XIX-XXe s.) 北京:注音字母書報社 1918 1 vol.
CH 31117 國語學草創 胡以鲁 (編輯) Hu Yilu (XIX-XXe s.) 1 vol.
CH 31118 研究拼形簡字母之一得 錢勉醒 (著) Qian Mianxing (XIX-XXe s.) 上海1931 1 vol.
CH 31119 初等教育唱歌 上海:專科師範學校 1 vol.
CH 31120 詩學 黃節 (編輯) Huang Jie (1874-1935) 北京:北京大學出版部 1919 1 vol.
CH 31121 模範文選 1918 (Préf.) 1 vol. (缺下)
CH 31122 中古文學史 劉師培 (編輯) Liu Shipei (1884-1919) 北京:北京大學出版部 1920 1 vol.
CH 31123 中國文學史 老城衛邊街中漢印務局承印 1 vol.
CH 31124 中國文學 (黃) 黃侃 (編) Huang Kan (1886-1936) 1 vol.
CH 31125 中國文學 (吳) 吳梅 Wu Mei (1883-1939) 3 vol.
CH 31126 詞餘講義 吳梅 Wu Mei (1883-1939) 1 vol.
CH 31127 言語學講義 沈 Shen 1 vol.
CH 31128 文字學 朱宗莱 Zhu Zonglai (XIX-XXe s.) 1 vol.
CH 31129 文式 黃侃 Huang Kan (1886-1936) 1 vol.
CH 31130 說文學 錢玄同 Qian Xuantong (1887-1939) 2 vol.
CH 31131 劇選 馬致遠 (等著) Ma Zhiyuan (約1250-約1324) 北京孔德學校編印 1 vol.
CH 31132 朝市叢載 楊靜亭 (撰) Yang Jingting (XIXe s.) 1 vol. (未全)
CH 31133 音樂理論 南通女子師範學校 1 vol.
CH 31134 聲樂基本練習 南通女子師範學校 1 vol.
CH 31135 中國文法通論 劉半農 (著) Liu Bannong (1890-1934) 上海:群益書社 1920 1 vol.
CH 31136 美學講義 1 vol.
CH 31137 音學辨微 江永 Jiang Yong (1681-1761) 國學保存會 1909 1 vol.
CH 31138 新地理教科書 姚明輝 (編輯) Yao Minghui (1881-1961) 上海:中國圖書公司和記 1918 6 vol.
CH 31139 本國人文地理 錢振椿 (著) Qian Zhenchun 北京:北京大學出版部 1918 2 vol.
CH 31140 泰西說部叢書 黃鼎佐廷 (譯) (日本人) 上海:北京路商務印書館代印 1901 1 vol.
CH 31141 俄國蚕食亞洲史略 養浩齋主人 (輯譯) 上海:廣智書局 1902 1 vol.
CH 31142 現世支那鏡 上海文明編 立作太郎譯輯) (日本人)
丁志 (譯)
譯書局代印 1902 1 vol.
CH 31143 羅馬志略 上海:著易堂書局 1 vol.
CH 31144 歐洲史略 Joseph Edkins ? (1823-1905)
艾約瑟 (譯)
1 vol.
CH 31145 巴黎敦煌残卷敘錄 (第一輯) 王重民 Wang Zhongmin (1903- ? ) 1936 1 vol.
CH 31146 五洲属國紀略 沈林一 Shen Linyi (清朝) 煉青軒 1898 2 vol.
CH 31147 泰西民族文明史 賽奴巴 (著) (法國人)
沈是中 (譯)
俞子彝 (譯)
上海:商務印書館 1903 1 vol.
CH 31148 歐羅巴通史 徐有成 (譯)
胡景伊 (譯)
東亞譯書會印官署立 案翻刻務究 1900 4 vol.
CH 31149 法蘭西民法正文 陳籙 (譯) Chen Lu 修訂法律館刷印 2 vol.
CH 31150 法蘭西刑法 法律館印 1907 1 vol.
CH 31151 英國議事章程 李提摩太 (口譯) (Richard Timothy) 上海:廣學會校刊 1899 1 vol.
CH 31152 军事教育講義 (東南大學) 黎度 (著) Li Du 公孚印刷所印 1 vol.
CH 31153 军事學講義 (東南大學) 黎度 (著) Li Du 公孚印刷所印 1 vol.
CH 31154 中國礦產 黃著勳 (編) Huang Zhuxun (1895- ?) 廣州市:昌興新街振新承印 2 vol.
CH 31155 染色學大意 朱光燾 (編述) Zhu Guangdao 2 vol.
CH 31156 倫理學 勞勉 (編) Lao Mian (XIX-XXe s.) 廣州大馬站大同印字館承印 1 vol.
CH 31157 倫理學之根本問題 Theodor Lipps (1851-1914)
揚昌濟 (譯述) Yang Changji (約1870-1920)
北京:北京大學出版部 1919 2 vol.
CH 31158 西洋倫理學史 揚昌濟 (譯述) Yang Changji (約1870-1920) 北京:北京大學出版部 1918 2 vol.
CH 31159 倫理問題 包爾生 (著) Bao Ersheng (1846-1909) 1 vol.
CH 31160 中國通史 陳漢章 (編) Chen Hanzhang (1863-1938) 1919-1920 7 vol.
CH 31161 文學概論講義上篇 文學士倫 (敘編述) 奥東省城内衛邊街中漢承刷 1 vol.
CH 31162 經濟學 廣州大馬站大同印字館承刊 1 vol.
CH 31163 中國學術史 葉浩吾 (編) Ye Haowu 1 vol.
CH 31164 本國歷史 北京女子高等師範學校 2 vol.
CH 31165 總理奉安實錄 總理奉安專刊 編纂委員會 (編輯) 南京:總理奉安專刊編纂委員會 1929 4 vol.
CH 31166 中國歷史教科書 姚祖義 (纂編) Yao Zuyi (XIX-XXe s.) 上海:商務印書館 1906 4 vol.
CH 31167 新歷史教科書 趙钲鐸 (編) Zhao Zhengduo (XIX-XXe s.) 上海:中國圖書公司和記 5 vol. (缺第三册)
CH 31168 碼電報新編 管雲甫 (書) Guan Yunfu 上海:大成書局 1916 1 vol.
CH 31169 碼電報書 附簡易電碼表 上海:商務印書館 1927 1 vol.
CH 31170 碼電報書 上海:中華書局 1922 1 vol.
CH 31171 郵政章程 交通部郵政總局 上海:商務印書館 1919 1 vol.
CH 31172 電報十碼本 1918 (重印) 1 vol.
CH 31173 親民電報彙編 親民電報編輯社 (編輯) 上海:商務印書館 1915 1 vol.
CH 31174 初等工業教科書 蔣留春 (著) Jiang Liuchun 上海:商務印書館 1 vol.
CH 31175 代數備旨 登郡文會館 (撰)
C. W. Mateer (原著) (1836-1908)
上海:美華書館 1904 4 vol.
CH 31176 小學筆算新教科書 張景良 (著) Zhang Jingliang (XIX-XXe s.) 上海:文明書局 1910 4 vol. (缺第二册)
CH 31177 小學筆算新教科書詳草 張景良 (原著) Zhang Jingliang (XIX-XXe s.)
吳澧 (演草) Wu Li
上海:文明書局 1911 1 vol.
CH 31178 陳文中學算術詳草 嘉惠書林印行 1 vol.
CH 31179 對數表 登郡文會館 (撰)
Elias Loomis (原著) (1811-1889)
上海:美華書館 1910 1 vol.
CH 31180 行列式 (初本) 1 vol.
CH 31181 精神之教育 隅谷已三郎 (編輯)
趙必振 (譯述) Zhao Bizhen (XIX-XXe s.)
上海:廣智書局 1905 1 vol. (缺上)
CH 31182 心理學 蔣維喬 (等編纂) Jiang Weiqiao (1874- ?) 上海:商務印書館 1916 1 vol.
CH 31183 心理學問答 商務印書館編譯所 (編輯) 上海:商務印書館 1907 1 vol.
CH 31184 心理鉤玄 中江篤介 (著) Nakae Tokusuke (1847-1901)
陳鹏孟起 (譯)
上海:廣智書局 1 vol.
CH 31185 孔社章程 (書) 孔社上大總統 1 vol.
CH 31186 歷史哲學後編 威爾逊 (原著) Wilson
羅伯雅 (重譯)
上海:廣智書局 1902 1 vol.
CH 31187 因明入正理論講義 慧圓 (編) Hui Yuan 武昌正信印務館代印 1 vol.
CH 31188 因明概論 唯識觀大綱 太虛 Tai Xu (1889-1947) 武昌正信印務館代印 1 vol.
CH 31189 國語教科書 劉大紳 (等編纂) Liu Dashen 上海:商務印書館 1923 1 vol.
CH 31190 國音字母 1 vol.
CH 31191 最新國文教科書 蔣維喬 (等編纂) Jiang Weiqiao (1874- ?) 上海:商務印書館 1912 1 vol.
CH 31192 國語讀本 楊達權 (等編纂) Yang Daquan 上海:中華書局 1920 3 vol.
CH 31193 高等國文讀本 唐文治 (講授) Tang Wenzhi (1865-1954) 上海:文明書局 1914 8 vol.
CH 31194 南菁書院目 1 vol.
CH 31195 日本新出通百科全書 湯壽潜 Tang Shouqian (1857-1917) 會文政記譯印 1902 1 vol.
CH 31196 望益山房書價目 1 vol.
CH 31197 抱芳閣書目 1 vol.
CH 31198 九通全書編目 上海:貫吾齋 1903 1 vol.
CH 31199 四部叢刊書錄 上海:涵芬樓 1 vol.
CH 31200 影印學津討原樣本 上海:商務印書館 1 vol.
CH 31201 中國書店新舊目 上海:西藏路大慶里 1928 1 vol.
CH 31202 上海鴻寶齋書局各種書目 鴻寶齋書局 1 vol.
CH 31203 文求堂唐本目錄 附七頌堂識小錄 田中慶太郎 (編輯及發行) Tanaka Keitaro (1880- ?) 東京 1919 1 vol.
CH 31204 文求堂唐本目錄 蒙廬詩存外集 田中慶太郎 (編輯及發行) Tanaka Keitaro (1880- ?) 東京 1921 1 vol.
CH 31205 文求堂唐本目錄 麓台題畫稿 田中慶太郎 (編輯及發行) Tanaka Keitaro (1880- ?) 東京 1920 1 vol.
CH 31206 無錫圖書館報銷册 1912 1 vol.
CH 31207 無錫圖書館目錄甲編 無錫縣立第一高等小學校 1 vol.
CH 31208 小萬柳堂書畫總目 1 vol.
CH 31209 武英殿聚珍版全書目錄、廣東廣雅書局書目、廣正局史學叢書敘目一卷 (鈔本) 、廣雅書局史學叢書書目 吳翊寅 (編校) Wu Yiyin (XIXe s.) 廣雅書局重刻 1899 4 vol.
CH 31210 江蘇第一圖書館覆校善本書目 南京:江蘇省立國學圖書館 1918 (Préf.) 4 vol.
CH 31211 名人草字彙 唐駝 (署) Tang Tuo 上海:文堂書局 6 vol.
CH 31212 古文評注全集 過珙 (原編) Guo Gong (XVIII-XIXe s.)
世界書局編輯所編輯
上海:上海世界 1924 11 vol.
CH 31213 全圖綴白裘全傳 上海:启新書局 1923 7 vol. (未全)
CH 31214 淮南子 (評注諸子菁華錄卷十七) 張之純 (編纂) Zhang Zhichun 上海:商務印書館 1918 1 vol.

Les ouvrages suivants sont également disponibles, mais ne proviennent pas de la bibliothèque de l’Institut franco-chinois.

Cote Titre Date éd. Vol.
CH 31215 易知錄 同治二年 (1863) 1 vol.
CH 31216 已經恆解 同治壬申重刊 (1872) 4 vol.
CH 31217 詩經恆解 民國三年甲寅新鐫 (1914) 5 vol.
CH 31218 書經恆解 同治壬申重刊 (1872) 6 vol.
CH 31219 春秋恆解 同治壬申重刊 (1872) 8 vol.
CH 31220 儀禮恆解 同治壬申重刊 (1872) 6 vol.
CH 31221 四書恆解 10 vol.
CH 31222 禮記恆解 同治壬申重刊 (1872) 8 vol.
CH 31223 周官恆解 同治壬申重刊 (1872) 6 vol.
CH 31224 感應篇註釋 民國六年丁巳重鐫 (1917) 4 vol.
CH 31225 感應篇韻語 光緒辛已年鐫 (1881) 1 vol.
CH 31226 莊子約解 同治五年丙寅重鐫 (1866) 4 vol.
CH 31227 史存 16 vol.
CH 31228 子問、又問 咸豐六年天中日重鐫 3 vol.
CH 31229 正譌 同治三年甲子重鐫 (1864) 3 vol.
CH 31230 遣訓存略 光緒丙午秌刻 (1906) 2 vol.
CH 31231 捨餘四種 光緒元年新刊 (1875) 2 vol.
CH 31232 法言會纂 10 vol.
CH 31233 經懺集成 6 vol.
CH 31234 槐軒約言 1 vol.
CH 31235 戒淫寶訓 1 vol.
CH 31236 大學古本質言 1 vol.
CH 31237 蒙訓 1 vol.
CH 31238 醒迷錄 1 vol.
CH 31239 性理吟 1 vol.
CH 31241 下學梯航 1 vol.
CH 31242 村學究語 同治三年甲子陽月鐫 (1864) 1 vol.
CH 31243 明良志略 1 vol.
CH 31244 戒條合解 光緒庚子中秋刻 (1901) 1 vol.
CH 31245 孝經直解 同治癸亥翻鐫 (1863) 1 vol.