Liste des étudiants inscrits à l’IFCL

Toutes les informations sont telles que portées sur les fiches d’inscription.
里昂中法大學學生名錄。信息依學生名錄所示。

Dernière mise à jour : 11 juin 2019


Réf. Nom 姓名 Nom (pinyin) Province 籍貫 Né(e) en 生年 Sexe 性別 Spécialité 學科 Arrivée 入學日期 Départ 返國或離校日期 Thèse 博士論文
1 黃式坤 Huang Shikun 廣東 Guangdong 1897 F - 女 Médecine 1921.10.3 1924.08.10  
2 黃明敏 Huang Mingmin 廣東 Guangdong 1901 F - 女 Droit 1921.10.3 1931.06.19  
3 黃偉惠 Huang Weihui 廣東 Guangdong 1902 F - 女 Lettres 1921.10.3 1931.06.19  
4 蘇梅 (蘇雪林)  Su Mei (Su Xuelin)  安徽 Anhui 1900 F - 女 Beaux-arts 1921.10.3 1925.05.22  
5 楊潤餘 Yang Runyu 廣東 Guangdong 1902 F - 女 Lettres 1921.10.3 1929.09.06  
6 潘玉良 Pan Yuliang 安徽 Anhui 1894 F - 女 Beaux-arts 1921.10.3  ?  
7 劉梧 Liu Wu 廣東 Guangdong 1901 F - 女 Sciences 1921.10.3 1926.10.17  
8 方蘊 Fang Yun 江蘇 Jiangsu 1901 F - 女 Beaux-arts 1921.10.3 1927.10.04  
9 方裕 Fang Yu 江蘇 Jiangsu 1904 F - 女 Lettres 1921.10.3 1927.10.04  
10 陳崢宇 Chen Zhengyu 河北 Hebei 1897 H - 男 Électricité 1921.10.3 1923.12.04  
11 金紹祖 Jin Shaozu 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Commerce 1921.10.3 1922.04  
12 韓旅塵 Han Lüchen 廣東 Guangdong 1892 H - 男 Sciences 1921.10.3 1924.08.14  
13 楊堃 Yang Kun 河北 Hebei 1900 H - 男 Lettres 1921.10.3 1930.12.20 Oui - 有
14 吳文安 Wu Wenan 廣東 Guangdong 1893 H - 男 Vétérinaire 1921.10.3 1928.10.16  
15 劉為濤 Liu Weitao 四川 Sichuan 1898 H - 男 Sciences 1921.10.3 1929.11.29 Oui - 有
16 葉麐 Ye Lin 四川 Sichuan 1894 H - 男 Lettres 1921.10.3 1930.01.24 Oui - 有
17 黃秉禮 Huang Bingli 四川 Sichuan 1896 H - 男 Droit 1921.10.3 1922.08  
18 伍伯良 Wu Bailiang 廣東 Guangdong 1892 H - 男 Médecine 1921.10.3 1924.01.24 Oui - 有
19 章桐 Zhang Tong 江蘇 Jiangsu 1895 H - 男 Sciences 1921.10.3 1926.10.17  
20 閻維明 Yan Weiming 河北 Hebei 1896 H - 男 Commerce 1921.10.3 1930.07.31  
21 陳彞壽 Chen Yishou 浙江 Zhejiang 1902 H - 男 Lettres 1921.10.3 1923  
22 吳凱聲 Wu Kaisheng 江蘇 Jiangsu 1900 H - 男 Droit 1921.10.3 1926.01.19 Oui - 有
23 霍金銘 Huo Jinming 山東 Shandong 1898 H - 男 Tissage 1921.10.3 1928.01.01  
24 何然 He Ran 浙江 Zhejiang 1899 H - 男 Commerce 1921.10.3 1927.01.14  
25 張繼善 Zhang Jishan 河北 Hebei 1898 H - 男 Sciences 1921.10.3 1929.01.01  
26 袁振英 Yuan Zhenying 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Lettres 1921.10.4 1924.08.14  
27 陳藎民 Chen Jinmin 浙江 Zhejiang 1895 H - 男 Sciences 1921.10.4 1924.08.14  
28 汪德耀 Wang Deyao 江蘇 Jiangsu 1902 H - 男 Sciences 1921.10.4 1931.12.18 Oui - 有
29 李丹 Li Dan 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Musique 1921.10.4 1928.03.09  
30 虞炳烈 Yu Binglie 江蘇 Jiangsu 1895 H - 男 Architecture 1921.10.4 1933.07.28  
31 李亮恭 Li Lianggong 江蘇 Jiangsu 1902 H - 男 Sciences 1921.10.4 1925.12.04  
32 李其蘇 Li Qisu 廣東 Guangdong 1895 H - 男 Ingénierie 1921.10.4 1922.04  
33 商文明 Shang Wenming 貴州 Guizhou 1898 H - 男 Ingénierie 1921.10.4 1926.09  
34 譚文瑞 Tan Wenrui 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Aviation 1921.10.4 1927.08.30  
35 黃國佑 Huang Guoyou 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Vétérinaire 1921.10.4 1929.12.29 Oui - 有
36 袁久址 Yuan Jiuzhi 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Sciences 1921.10.4 1927.03.25 Oui - 有
37 李煦寰 Li Xuhuan 廣東 Guangdong 1896 H - 男 Pharmacie 1921.10.4 1926.04 Oui - 有
38 馬竹楗 Ma Zhujian 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Chimie 1921.10.4 1924.08.14  
39 楊潛 Yang Qian 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Commerce 1921.10.4 1927.08.30  
40 方學芬 Fang Xuefen 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Chimie 1921.10.4 1926.11.04  
41 陳錫爵 Chen Xijue 湖北 Hubei 1896 H - 男 Médecine 1921.10.4 1922.10  
42 方岑 Fang Cen 江蘇 Jiangsu 1903 H - 男 Tissage 1921.10.4 1925.07.04  
43 袁擢英 Yuan Zhuoying 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Lettres 1921.10.4 1929.11.29 Oui - 有
44 蔣國華 Jiang Guohua 浙江 Zhejiang 1902 H - 男 Chimie 1921.10.4 1930.07.17  
45 陸振軒 Lu Zhenxuan 江蘇 Jiangsu 1901 H - 男 Ingénierie 1921.10.4 1931.06.19  
46 陳洪 Chen Hong 江蘇 Jiangsu 1900 H - 男 Droit 1921.10.4 1931.07.17  
47 徐頌年 (徐仲年)  Xu Songnian (Xu Zhongnian)  江蘇 Jiangsu 1902 H - 男 Lettres 1921.10.4 1930.07.31 Oui - 有
48 廉邵成 Lian Shaocheng 江蘇 Jiangsu 1897 H - 男 Commerce 1921.10.4 1923  
49 孫立人 Sun Liren 江蘇 Jiangsu 1902 H - 男 Sciences 1921.10.4  ?  
50 陳錦祥 Chen Jinxiang 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Soie 1921.10.4 1923.10.01  
51 黃涓生 Huang Juansheng 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Lettres 1921.10.4 1925.12.20 Oui - 有
52 區聲白 Ou Shengbai 廣東 Guangdong 1892 H - 男 Lettres 1921.10.4 1924.08.14  
53 崔載陽 Cui Zaiyang 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Lettres 1921.10.4 1927.03.25 Oui - 有
54 邱代明 Qiu Daiming 四川 Sichuan 1901 H - 男 Beaux-arts 1921.10.4 1926.06  
55 狄福鼎 Di Fuding 江蘇 Jiangsu 1895 H - 男 Droit 1921.10.4 1925.09.20  
56 夏亢農 Xia Kangnong 湖北 Hubei 1902 H - 男 Sciences 1921.10.4 1925.12.04  
57 顧楫 Gu Ji 江蘇 Jiangsu 1903 H - 男 Commerce 1921.10.4 1930.12.04  
58 何兆清 He Zhaoqing 貴州 Guizhou 1900 H - 男 Lettres 1921.10.4 1926.07.30  
59 吳鎮華 Wu Zhenhua 安徽 Anhui 1898 H - 男 Droit 1921.10.4 1929.07.01  
60 張璽 Zhang Xi 河北 Hebei 1896 H - 男 Sciences 1921.10.4 1931.12.04 Oui - 有
61 王超 Wang Chao 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Aviation 1921.10.4 1931.11.06  
62 趙進義 Zhao Jinyi 河北 Hebei 1901 H - 男 Sciences 1921.10.4 1928.09.07 Oui - 有
63 張雲 Zhang Yun 廣東 Guangdong 1896 H - 男 Sciences 1921.10.4 1926.06 Oui - 有
64 李定一 Li Dingyi 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Médecine 1921.10.4 1924.01.14  
65 鄧鄂 Deng E 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Armée de terre 1921.10.4 1926.10  
66 徐祖鼎 Xu Zuding 浙江 Zhejiang 1898 H - 男 Médecine 1921.10.4 1922.09  
67 黃國華 Huang Guohua 廣東 Guangdong 1895 H - 男 Soie 1921.10.4 1922.07.14  
68 溫鎬 Wen Gao 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Soie 1921.10.4 1923.11.01  
69 單粹民 Shan Cuimin 河南 Henan 1903 H - 男 Sciences 1921.10.4 1930.07.31  
70 郭偉棠 Guo Weitang 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Ingénierie 1921.10.4 1930.08.14  
71 何衍璿 He Yanxuan 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Sciences 1921.10.4 1925.05.07  
72 陳紀斌 Chen Jibin 廣東 Guangdong 1896 H - 男 Droit 1921.10.4 1929.12.27  
73 張瑞矩 Zhang Ruiju 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Chimie 1921.10.4 1927.12.16 Oui - 有
74 劉懋初 Liu Maochu 廣東 Guangdong 1895 H - 男 Droit 1921.10.4 1925.06 Oui - 有
75 周發歧 Zhou Faqi 河北 Hebei 1900 H - 男 Sciences 1921.10.4 1928.12.13 Oui - 有
76 唐學詠 Tang Xueyong 江西 Jiangxi 1900 H - 男 Musique 1921.10.4 1930.04.18  
77 劉俊賢 Liu Junxian 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Sciences 1921.10.4 1930.04.14 Oui - 有
78 趙銘軒 Zhao Mingxuan 河北 Hebei 1899 H - 男 Tissage 1921.10.4 1925.06  
79 崔其偉 Cui Qiwei 廣東 Guangdong 1892 H - 男 Lettres 1921.10.4 1924.08.14  
80 張文甲 Zhang Wenjia 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Sciences 1921.10.4 1927.09.30  
81 梁夢星 Liang Mengxing 河北 Hebei 1900 H - 男 Sciences 1921.10.4 1929.01.01  
82 黃士賓 Huang Shibin 廣西 Guangxi 1900 H - 男 Commerce 1921.10.4 1922.02  
83 陸霞飛 Lu Xiafei 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Commerce 1921.10.4 1925.11.20  
84 何熾昌 He Chichang 廣東 Guangdong 1890 H - 男 Médecine 1921.10.4 1927.05.01 Oui - 有
85 林寶權 Lin Baoquan 廣東 Guangdong 1901 F - 女 Lettres 1921.10.5 1926.06 Oui - 有
86 羅振英 Luo Zhenying 廣東 Guangdong 1901 F - 女 Lettres 1921.10.5 1931.06.19 Oui - 有
87 吳續新 Wu Xuxin 江蘇 Jiangsu 1902 F - 女 Lettres 1921.10.5 1928.06.29  
88 馬袁冰 Ma Yuanbing 江蘇 Jiangsu 1886 F - 女 Commerce 1921.10.5  ?  
89 梁道貞 Liang Daozhen 廣東 Guangdong 1896 F - 女 Médecine 1921.10.5 1932.10.21 Oui - 有
90 曾同春 Zeng Tongchun 廣東 Guangdong 1891 H - 男 Droit 1921.10.5 1928.02.10 Oui - 有
91 曾錦春 Zeng Jinchun 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Droit 1921.10.5 1929.09.06 Oui - 有
92 文華宙 Wen Huazhou 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Armée de terre 1921.10.5 1925.01.01  
93 黃葉 Huang Ye 廣東 Guangdong 1895 H - 男 Beaux-arts 1921.10.5 1927.12.16  
94 何其昌 He Qichang 河北 Hebei 1895 H - 男 Médecine 1921.10.5 1924.07.17  
95 李昉蓀 Li Fangsun 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Commerce 1921.10.5 1926.05  
96 黃巽 Huang Xun 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Sciences 1921.10.5 1926.07.30  
97 劉石心 Liu Shixin 廣東 Guangdong 1885 H - 男 Lettres 1921.10.5 1928.12.14  
98 陳永強 Chen Yongqiang 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Lettres 1921.10.5 1925.06  
99 謝振芳 Xie Zhenfang 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Lettres 1921.10.5  ?  
100 盧大德 Lu Dade 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Chimie 1921.10.5 1927.06.17  
101 黎國材 Li Guocai 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Droit 1921.10.5 1928.10.01 Oui - 有
102 翟俊千 Zhai Junqian 廣東 Guangdong 1892 H - 男 Droit 1921.10.5 1927.10.27 Oui - 有
103 王樹梅 Wang Shumei 福建 Fujian 1899 H - 男 Tissage 1921.10.5 1925.06.25  
104 何嘉貽 He Jiayi 廣東 Guangdong 1896 H - 男 Lettres 1921.10.5 1922.03.24  
105 趙仰玄 Zhao Yangxuan 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Droit 1921.10.5 1924.11.06  
106 王鴻燾 Wang Hongtao 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Lettres 1921.10.5 1927.09.30  
107 王作謙 Wang Zuoqian 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Sciences 1921.10.5 1927.09.30  
108 郭冠杰 Guo Guanjie 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Droit 1921.10.5 1925.07.14  
109 區藻暄 Ou Zaoxuan 廣東 Guangdong 1891 H - 男 Sciences 1921.10.5  ?  
110 劉樹楨 Liu Shuzhen 河北 Hebei 1899 H - 男 Agronomie 1921.10.5 1923.09  
111 霍啟章 Huo Qizhang 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Médecine 1921.10.5 1927.11.27  
112 劉啟邠 Liu Qibin 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Sciences 1921.10.5 1927.10.07  
113 侯晉祥 Hou Jinxiang 廣西 Guangxi 1895 H - 男 Lettres 1921.10.5 1925.12.20  
114 古文捷 Gu Wenjie 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Sciences 1921.10.5 1929.11.29  
115 葉蘊理 Ye Yunli 江蘇 Jiangsu 1904 H - 男 Sciences 1921.10.5 1934.08.01 Oui - 有
116 孫福熙 Sun Fuxi 浙江 Zhejiang 1898 H - 男 Beaux-arts 1921.10.6 1924.12.31  
117 姚冉秀 Yao Ranxiu 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Lettres 1921.10.6  ?  
118 黎國昌 Li Guochang 廣東 Guangdong 1894 H - 男 Sciences 1921.10.6 1924.07.31 Oui - 有
119 羅易乾 Luo Yiqian 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Médecine 1921.10.6 1931.03.26 Oui - 有
120 趙開 Zhao Kai 江蘇 Jiangsu 1891 H - 男 Lettres 1921.10.6 1922.06.16  
121 曾覺之 Zeng Juezhi 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Lettres 1921.10.6 1929.01.01  
122 蔡時椿 Cai Shichun 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Médecine 1921.10.6 1930.08.28 Oui - 有
123 汪屺 Wang Qi 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Tannerie 1921.10.6 1926.04.10  
124 段家銅 Duan Jiatong 河南 Henan 1901 H - 男 Chimie 1921.10.6 1926.04.01  
125 胡助 Hu Zhu 四川 Sichuan 1897 H - 男 Sciences 1921.10.6 1927.08.12  
126 黃植 Huang Zhi 廣東 Guangdong 1892 H - 男 Agronomie 1921.10.6 1923.01.12  
127 黃履健 Huang Lüjian 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Commerce 1921.10.6 1926.12.01  
128 汪奠基 Wang Dianji 湖北 Hubei 1899 H - 男 Lettres 1921.10.20 1925.05.25  
129 董枰 Dong Ping 河北 Hebei 1899 H - 男 Pharmacie 1921.10.20 1925.12.04  
130 張繼齡 Zhang Jiling 湖北 Hubei   H - 男 Ingénierie 1921.11.24 1923.11.01  
131 李其玨 Li Qijue 廣東 Guangdong 1892 H - 男 Commerce 1921.11.24 1926.07  
132 何經渠 He Jingqu 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Sciences 1921.11.24 1927.11.27  
133 鐘巍 Zhong Wei 廣東 Guangdong 1895 H - 男 Électricité 1921.11.24 1924.09  
134 張宗文 Zhang Zongwen 浙江 Zhejiang 1898 H - 男 Lettres 1921.11.24  ?  
135 彭襄 Peng Xiang 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Lettres 1921.11.24 1929.02 Oui - 有
136 陸鼎恆 Lu Dingheng 河北 Hebei 1903 H - 男 Sciences 1921.11.24 1927.06.03  
137 曾伯良 Zeng Boliang 福建 Fujian 1895 H - 男 Sciences 1921.11.24 1928.07.27 Oui - 有
138 王靜遠 Wang Jingyuan 遼寧 Liaoning 1893 H - 男 Beaux-arts 1921.11.25 1928.10.19  
139 陳紹源 Chen Shaoyuan 福建 Fujian 1890 H - 男 Droit 1922.03.09 1924.08.14 Oui - 有
140 林克明 Lin Keming 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Lettres 1922.06.24  ?  
141 夏敬隆 Xia Jinglong 湖北 Hubei 1898 H - 男 Sciences 1922.07.30 1929.01.01  
142 方乘 Fang Cheng 廣東 Guangdong 1896 H - 男 Sciences 1922.07.21 1925.02.22  
143 曾慎 Zeng Shen 四川 Sichuan 1896 H - 男 Sciences 1922.11.21 1929.04.05 Oui - 有
144 康清桂 Kang Qingkui 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Électricité 1922.11.21 1924.08.14  
145 吳樹閣 Wu Shuge 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Tannerie 1922.11.23 1927.12.16  
146 楊紹奇 Yang Shaoqi 四川 Sichuan 1899 H - 男 Armée de terre 1922.11.23 1925.10  
147 陳琰 Chen Yan 浙江 Zhejiang 1897 H - 男 Chimie 1922.11.28 1923.12.14  
148 徐大鴻 Xu Dahong 四川 Sichuan 1902 H - 男 Sciences 1922.11.30 1929.01.01  
149 王祉 Wang Zhi 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Papeterie 1922.11.30 1925.12.04  
150 賴惟勛 Lai Weixun 福建 Fujian 1902 H - 男 Génie chimique 1922.11.30 1931.10.23 Oui - 有
151 張務源 Zhang Wuyuan 河南 Henan 1900 H - 男 Lettres 1922.12.01 1927.07.01  
152 曾廣名 Zeng Guangming 四川 Sichuan 1902 H - 男 Sciences 1922.12.01 1924.02  
153 劉大綬 Liu Dashou 江蘇 Jiangsu 1898 H - 男 Sciences 1922.12.02 1924.07  
154 陳揚祚 Chen Yangzuo 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Sciences 1922.12.02 1926.12.03  
155 張孝直 Zhang Xiaozhi 四川 Sichuan 1899 H - 男 Agronomie 1922.12.03 1926.10  
156 曾義 Zeng Yi 四川 Sichuan 1900 H - 男 Sciences 1922.12.03 1928.11.30 Oui - 有
157 舒宏 Shu Hong 四川 Sichuan 1899 H - 男 Droit 1922.12.11 1924.10.09  
158 姚保之 Yao Baozhi 安徽 Anhui 1901 H - 男 Commerce 1922.12.11 1925.10  
159 劉瀛 Liu Ying 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Tissage 1922.12.13 1926.10  
160 李志 Li Zhi 廣東 Guangdong 1895 H - 男 Dessin technique 1922.12.21 1925.10.15  
161 熊佐 (啟渭) Xiong Zuo (Qi Wei) 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Médecine 1922.12.27 1923.11.01  
162 周崇高 Zhou Chonggao 廣東 Guangdong 1896 H - 男 Électricité 1923.2.20 1926.12.03  
163 李文翔 Li Wenxiang 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Chimie 1923.03.01 1929.11.29 Oui - 有
164 李樹華 Li Shuhua 廣東 Guangdong 1901 H - 男 Musique 1923.03.07 1926.12.31  
165 黃曾樾 Huang Zengyue 福建 Fujian 1900 H - 男 Lettres 1924.12.01 1925.10 Oui - 有
166 莫定森 Mo Dingsen 四川 Sichuan 1900 H - 男 Sciences 1925.02.18 1927.01.28  
167 蕭振聲 Xiao Zhensheng 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Droit 1925.10.20 1926.02.15  
168 汪廷賢 Wang Tingxian 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Lettres 1925.10.15 1926.02.15  
169 傅綸 Fu Lun 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Agronomie 1925.10.27 1926.02.15  
170 陳赤 Chen Chi 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Droit 1925.10.27 1926.02.15  
171 彭禮端 Peng Liduan 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Droit 1925.10.27 1933.02.24 Oui - 有
172 梁繼志 Liang Jizhi 湖北 Hubei 1900 H - 男 Ingénierie 1925.11.01 1925.12.01  
173 曹錫三 Cao Xisan 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Commerce 1925.11.04 1928.12.16  
174 袁若駒 Yuan Ruoju 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Sciences 1925.11.05 1926.02.15  
175 劉明儼 Liu Mingyan 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Lettres 1925.11.05 1926.02.15  
176 歐陽泰 Ouyang Tai 廣東 Guangdong 1897 H - 男 Droit 1925.11.07 1926.02.15  
177 李佩秀 Li Peixiu 廣東 Guangdong 1904 F - 女 Lettres 1926.04.02 1932.07.01  
178 黃綺文 Huang Qiwen 廣東 Guangdong 1905 F - 女 Sciences 1926.04.02 1934.07.13  
179 謝清 Xie Qing 廣東 Guangdong 1896 H - 男 Lettres 1926.04.02 1927.09.01  
180 龍詹興 Long Zhanxing 湖北 Hubei 1902 H - 男 Lettres 1926.04.02 1927.09.01  
181 劉克平 Liu Keping 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Sciences 1926.04.02 1930.12.04  
182 鄭彥棻 Zheng Yanfen 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Droit 1926.04.02 1932.10.21 Oui - 有
183 彭師勤 Peng Shiqin 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Agronomie 1926.04.02 1927.09.01  
184 姚碧澄 Yao Bicheng 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Médecine 1926.04.02 1934.07.13 Oui - 有
185 顏繼金 Yan Jijin 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Droit 1926.04.02 1927.09.01  
186 張農 Zhang Nong 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Agronomie 1926.05.14 1930.04.18  
187 陳書農 Chen Shunong 廣東 Guangdong 1898 H - 男 Lettres 1926.05.14 1929.07.01  
188 張齊振 Zhang Qizhen 四川 Sichuan 1902 H - 男 Lettres 1926.10.01 1927.08.12  
189 程鴻壽 Cheng Hongshou 江蘇 Jiangsu 1903 H - 男 Beaux-arts 1926.10.16  ?  
190 劉文濤 Liu Wentao 江西 Jiangxi 1902 H - 男 Droit 1926.11.08 1929.11.01  
191 尚武 Shang Wu 河南 Henan 1903 H - 男 Chimie 1927.01.01 1934.10.16  
192 鹿懷寶 Lu Huaibao 山西 Shanxi 1905 H - 男 Agronomie 1927.01.10 1937.07.12 Oui - 有
193 鐘啟宇 Zhong Qiyu 山東 Shandong 1902 H - 男 Tissage 1927.05.17 1931.03.31  
194 梁天詠 Liang Tianyong 廣東 Guangdong 1900 F - 女 Lettres 1927.06.01 1929.01.01  
195 李樞 Li Shu 河北 Hebei 1903 H - 男 Médecine 1927.08.01 1934.03.01 Oui - 有
196 周天球 Zhou Tianqiu 河北 Hebei 1904 H - 男 Droit 1927.08.01 1931.12.04  
197 王中和 Wang Zhonghe 河北 Hebei 1903 H - 男 Sciences 1927.08.01 1932.02.24  
198 范秉哲 Fan Bingzhe 河北 Hebei 1904 H - 男 Médecine 1927.08.01 1934 Oui - 有
199 謝承瑞 Xie Chengrui 江西 Jiangxi 1905 H - 男 Armée de terre 1927.10.01 1930.01  
200 沈宜甲 Shen Yijia 安徽 Anhui 1902 H - 男 Mines 1927.10.16 1928.07.27  
201 鄭大章 Zheng Dazhang 安徽 Anhui 1904 H - 男 Sciences 1927.10.16 1934.02.09 Oui - 有
202 趙雁來 Zhao Yanlai 河北 Hebei 1903 H - 男 Sciences 1927.10.16 1933.12.31 Oui - 有
203 林鎔 Lin Rong 江蘇 Jiangsu 1903 H - 男 Sciences 1927.10.16 1930.08.09 Oui - 有
204 張若名 Zhang Ruoming 河北 Hebei 1902 F - 女 Lettres 1927.10.16 1930.12.20 Oui - 有
205 陳豪 Chen Hao 湖北 Hubei 1900 H - 男 Sciences 1927.10.16 1931.06.19  
206 金樹章 Jin Shuzhang 安徽 Anhui 1898 H - 男 Sciences 1927.10.16 1930.03.31 Oui - 有
207 尹贊勛 Yin Zanxun 河北 Hebei 1901 H - 男 Sciences 1927.10.16 1931.04.24 Oui - 有
208 蘇茀第 Su Fudi 河南 Henan 1902 H - 男 Sciences 1927.10.16 1932.07.15 Oui - 有
209 范新順 Fan Xinshun 廣東 Guangdong 1901 F - 女 Sciences 1927.10.16 1930.11.20  
210 張漢良 Zhang Hanliang 四川 Sichuan 1903 H - 男 Sciences 1927.10.16 1929.09.20 Oui - 有
211 張德祿 Zhang Delu 河北 Hebei 1901 H - 男 Sciences 1927.10.16 1933.07.18  
212 李子祥 Li Zixiang 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Électricité 1927.10.29 1934.11.16  
213 陳節堅 Chen Jiejian 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Lettres 1927.10.29 1935.06.28  
214 黃士輝 Huang Shihui 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Chimie 1927.10.29 1934.07.13  
215 王耀群 Wang Yaoqun 四川 Sichuan 1900 F - 女 Pharmacie 1928.05.01 1930.10.19 Oui - 有
216 范新群 Fan Xinqun 廣東 Guangdong 1902 F - 女 Beaux-arts 1928.05.01 1929.05.03  
217 華林 Hua Lin 江蘇 Jiangsu 1897 H - 男 Lettres 1928.07.01 1930.07.31  
218 馬光辰 Ma Guangchen 江蘇 Jiangsu 1906 H - 男 Électricité 1928.07.01 1930.03.31  
219 高憲周 Gao Xianzhou 福建 Fujian 1905 H - 男 Commerce 1928.08.06 1931.12.31  
220 黎昌仁 Li Changren 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Sciences 1928.0916 1932.07.01  
221 岑麒祥 Cen Qixiang 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Lettres 1928.09.16 1933.12.15  
222 朱洗 Zhu Xi 浙江 Zhejiang 1899 H - 男 Sciences 1928.10.01 1932.12.01 Oui - 有
223 徐陟 Xu Zhi 浙江 Zhejiang 1898 H - 男 Agronomie 1928.10.01 1930.09.11  
224 沈鏈之 Shen Lianzhi 浙江 Zhejiang 1904 H - 男 Lettres 1928.10.01 1933.05.05  
225 范會國 Fan Huiguo 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Sciences 1928.10.24 1930.01.24 Oui - 有
226 李淏 Li Hao 河南 Henan 1900 F - 女 Sériciculture 1928.10.16 1934.12  
227 楊傑 Yang Jie 安徽 Anhui 1903 H - 男 Sciences 1928.10.16 1933.07.14 Oui - 有
228 徐寶彞 Xu Baoyi 江蘇 Jiangsu 1908 H - 男 Médecine 1928.10.16 1935.05.08 Oui - 有
229 符傳缽 Fu Chuanbo 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Sciences 1928.10.16 1930.08.28 Oui - 有
230 張華 Zhang Hua 四川 Sichuan 1904 H - 男 Électricité 1928.10.16 1932.04.08  
231 路三泰 Lu Santai 河北 Hebei 1903 H - 男 Sciences 1928.10.16 1934.10.01  
232 鐘興義 Zhong Xingyi 四川 Sichuan 1900 H - 男 Électricité 1928.10.16 1932.04.22  
233 鄧開舉 Deng Kaiju 湖北 Hubei 1904 H - 男 Aviation 1928.10.16 1931.10.09  
234 李錦華 Li Jinhua 江蘇 Jiangsu 1899 H - 男 Droit 1928.10.16 1931.10.31  
235 何穆 He Mu 江蘇 Jiangsu 1904 H - 男 Médecine 1928.10.16 1935.01.11 Oui - 有
236 楊超 Yang Chao 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Sciences 1928.10.16 1930.11.20  
237 韋福祥 Wei Fuxiang 河北 Hebei 1900 H - 男 Ingénierie 1928.10.16 1930.12.31  
238 羅浚叔 Luo Junshu 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Électricité 1928.10.16 1932.12.16  
239 常書鴻 Chang Shuhong 浙江 Zhejiang 1905 H - 男 Beaux-arts 1928.10.16 1935.06  
240 樊德染 Fan Deran 廣東 Guangdong 1902 H - 男 Sciences 1928.10.16 1929.03.20  
241 吳暾永 Wu Tunyong 福建 Fujian 1902 H - 男 Électricité 1928.10.16 1931.06.19  
242 顏實甫 Yan Shifu 四川 Sichuan 1902 H - 男 Lettres 1928.10.16 1935.06  
243 敬隱漁 Jing Yinyu 四川 Sichuan 1901 H - 男 Lettres 1928.10.16 1930.01.10  
244 車崇勤 Che Chongqin 河北 Hebei 1907 H - 男 Médecine 1928.10.16 1929.12.31  
245 毛宗良 Mao Zongliang 浙江 Zhejiang 1899 H - 男 Agronomie 1928.11.10 1933.07.28 Oui - 有
246 王駿聲 Wang Junsheng 福建 Fujian 1897 H - 男 Lettres 1928.11.10 1933.12.31 Oui - 有
247 吳炎 Wu Yan 福建 Fujian 1906 H - 男 Aviation 1928.11.10 1931.05.21  
248 葉桂華 Ye Guihua 浙江 Zhejiang 1900 H - 男 Électricité 1928.11.10 1934.07.13  
249 郭麟閣 Guo Linge 河南 Henan 1903 H - 男 Lettres 1928.11.10 1935.07.12 Oui - 有
250 賈鴻儒 Jia Hongru 河北 Hebei 1904 H - 男 Lettres 1928.11.10 1930.02.07  
251 虞和瑞 Yu Herui 浙江 Zhejiang 1905 H - 男 Lettres 1928.11.10 1934 Oui - 有
252 沈寶基 Shen Baoji 浙江 Zhejiang 1907 H - 男 Lettres 1928.11.10 1934.04.20 Oui - 有
253 曾勉 Zeng Mian 浙江 Zhejiang 1901 H - 男 Sciences 1928.11.24 1931.10.01  
254 洪紱 Hong Fu 福建 Fujian 1906 H - 男 Lettres 1928.11.24 1933.07.14 Oui - 有
255 李瑞生 Li Ruisheng 河北 Hebei 1901 H - 男 Commerce 1928.12.01 1933.12.29  
256 方光燾 Fang Guangtao 浙江 Zhejiang 1898 H - 男 Lettres 1928.12.08 1931.07.17  
257 王臨乙 Wang Linyi 江蘇 Jiangsu 1909 H - 男 Beaux-arts 1928.12.21 1934.08.01  
258 呂斯百 Lü Sibai 江蘇 Jiangsu 1906 H - 男 Beaux-arts 1928.12.21 1934.07.13  
259 袁浚昌 Yuan Junchang 浙江 Zhejiang 1898 H - 男 Médecine 1929.01.21 1929.10 Oui - 有
260 陳訓炯 Chen Xunjiong 福建 Fujian 1908 H - 男 Droit 1929.03.01 1933.05.19  
261 林崇墉 Lin Chongyong 福建 Fujian 1907 H - 男 Droit 1929.07.17 1933.09  
262 陳耀東 Chen Yaodong 福建 Fujian 1904 H - 男 Droit 1929.09.28 1933.08.11 Oui - 有
263 吳尚時 Wu Shangshi 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Lettres 1929.09.28 1934.07.13  
264 盧幹東 Lu Gandong 廣東 Guangdong 1906 H - 男 Droit 1929.09.28 1934.11.16 Oui - 有
265 賴國高 Lai Guogao 廣東 Guangdong 1908 H - 男 Droit 1929.09.28 1934.10.01 Oui - 有
266 麥德智 Mai Dezhi 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Lettres 1929.10.12 1934.04.20 Oui - 有
267 董家榮 Dong Jiarong 福建 Fujian 1908 H - 男 Droit 1929.10.12 1933.08.11  
268 董希白 Dong Xibai 安徽 Anhui 1909 H - 男 Droit 1929.10.12 1933.08.11  
269 趙之偉 Zhao Zhiwei 河北 Hebei 1909 H - 男 Droit 1929.10.12 1933.08.11  
270 李慰慈 Li Weici 廣東 Guangdong 1907 F - 女 Beaux-arts 1929.10.12 1933.08.11  
271 訾修 Zi Xiu 河北 Hebei 1904 H - 男 Sciences 1929.10.12 1929.11.29  
272 裴鴻光 Pei Hongguang 河南 Henan 1909 H - 男 Sciences 1929.10.12 1935.11.01  
273 鄭士彥 Zheng Shiyan 四川 Sichuan 1900 H - 男 Électricité 1929.10.16 1931.03.31  
274 蔣君武 Jiang Junwu 福建 Fujian 1905 H - 男 Électricité 1929.10.16 1934.03.01  
275 楊賡陶 Yang Gengtao 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Agronomie 1929.10.16 1933.07.18  
276 劉充 Liu Chong 四川 Sichuan 1901 H - 男 Électricité 1929.10.16 1932.10.18  
277 陳家愨 Chen Jiaque 四川 Sichuan 1902 H - 男 Électricité 1929.10.16 1931.12.04  
278 錢翔孫 Qian Xiangsun 江蘇 Jiangsu 1907 H - 男 Droit 1929.10.16 1934.06.01 Oui - 有
279 崔玉田 Cui Yutian 河北 Hebei 1901 H - 男 Génie chimique 1929.10.16 1931.12.04  
280 孟舒 Meng Shu 四川 Sichuan 1902 H - 男 Agronomie 1929.10.16 1931.11.20  
281 彭烈 Peng Lie 廣東 Guangdong 1900 H - 男 Électricité 1929.10.16 1932.08.12  
282 李世雄 Li Shixiong 廣東 Guangdong 1899 H - 男 Droit 1929.10.16 1931.09.15  
283 田廣治 Tian Guangzhi 河北 Hebei 1902 H - 男 Polytechnique 1929.10.16 1931.10.23  
284 王培基 Wang Peiji 福建 Fujian 1904 H - 男 Médecine 1929.10.16 1935.06 Oui - 有
285 李珩 Li Heng 四川 Sichuan 1899 H - 男 天文 Astronomie 1929.10.16 1933.07 Oui - 有
286 蔡仲文 Cai Zhongwen 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Agronomie 1929.10.16 1931.02.12  
287 周松 Zhou Song 浙江 Zhejiang 1908 H - 男 Agronomie 1930.01.17 1933.06.02  
288 吳岩霖 Wu Yanlin 浙江 Zhejiang 1906 H - 男 Polytechnique 1930.09.28 1933.03.24  
289 孫宕越 Sun Dangyue 廣東 Guangdong 1907 H - 男 Géographie 1930.10.19 1934.07.13 Oui - 有
290 陳延進 Chen Yanjin 福建 Fujian 1905 H - 男 Droit 1930.10.19 1934.06.15 Oui - 有
291 李濤 Li Tao 山西 Shanxi 1908 H - 男 Lettres 1930.11.01 1931.08.14  
292 周式 Zhou Shi 江蘇 Jiangsu 1910 H - 男 Droit 1930.11.01 1931.12.16  
293 周宗藩 Zhou Zongfan 福建 Fujian 1906 H - 男 Droit 1930.11.01 1935.05.26  
294 朱肇熙 Zhu Zhaoxi 江西 Jiangxi 1905 H - 男 Pharmacie 1930.11.01 1938.06.10 Oui - 有
295 田渠 Tian Qu 廣東 Guangdong 1905 H - 男 Sciences 1930.11.01 1938.08.05 Oui - 有
296 張昌圻 Zhang Changqi 四川 Sichuan 1903 H - 男 Lettres 1930.11.01 1938.04.01 Oui - 有
297 王燊 Wang Shen 河北 Hebei 1909 H - 男 Lettres 1930.11.01 1937  
298 徐靖 Xu Jing 河北 Hebei 1909 H - 男 Droit 1930.11.01 1935.09.15  
299 陳芝秀 Chen Zhixiu 浙江 Zhejiang 1910 F - 女 Beaux-arts 1931.03.01 1935.06  
300 潘景安 Pan Jing’an 浙江 Zhejiang 1909 H - 男 Polytechnique 1931.03.01 1933.01.01  
301 羅世彌 Luo Shimi 四川 Sichuan 1906 F - 女 Lettres 1931.06.01 1933.11.17  
302 陳士文 Chen Shiwen 浙江 Zhejiang 1907 H - 男 Beaux-arts 1931.10.01 1937.08.06  
303 陳宗岱 Chen Zongdai 山西 Shanxi 1908 H - 男 Sciences 1931.10.31 1936.12.00  
304 鄭子修 Zheng Zixiu 河北 Hebei 1906 H - 男 Lettres 1931.10.31 1937.06.25 Oui - 有
305 杜芬 Du Fen 河北 Hebei 1905 H - 男 Médecine 1931.10.31 1938.06.10 Oui - 有
306 李秉瑤 Li Bingyao 河北 Hebei 1909 H - 男 Chimie 1931.10.31 1935.07.12  
307 于振鵬 Yu Zhenpeng 河北 Hebei 1909 H - 男 Droit 1931.10.31 1941.03.24 Oui - 有
308 鄭紹組 Zheng Shaozu 甘肅 Gansu 1909 H - 男 Sciences 1931.10.31 1935.06.14  
309 譚藻芬 Tan Zaofen 廣東 Guangdong 1907 F - 女 Droit 1931.10.31 1936.11.27  
310 金國光 Jin Guoguang 廣東 Guangdong 1906 H - 男 Lettres 1931.10.31 1935.05.17  
311 瞿瑢 Qu Rong 江蘇 Jiangsu 1908 F - 女 Lettres 1931.10.31 1934.06.01  
312 夏晉熊 Xia Jinxiong 浙江 Zhejiang 1905 H - 男 Droit 1931.12.25 1939.01.20 Oui - 有
313 易駿人 Yi Junren 廣東 Guangdong 1906 H - 男 Droit 1932.01.09 1935.10.04  
314 楊倵 Yang Wu 廣東 Guangdong 1903 H - 男 Tannerie 1932.03.16 1933.12.29  
315 鄭志聲 Zheng Zhisheng 廣東 Guangdong 1909 H - 男 Musique 1932.03.16 1937.07.01  
316 李世清 Li Shiqing 江蘇 Jiangsu 1906 H - 男 Chimie 1932.03.16 1934.11.30  
317 李濟歐 Li Ji’ou 四川 Sichuan 1908 H - 男 Médecine 1932.03.16 1933.10.18 Oui - 有
318 胡家曦 Hu Jiaxi 安徽 Anhui 1909 H - 男 Chimie 1932.03.16 1938.08.10 Oui - 有
319 吳祉祺 Wu Zhiqi 河北 Hebei 1904 H - 男 Tannerie 1932.10.16 1934.07.27  
320 陳廩 Chen Lin 廣東 Guangdong 1907 H - 男 Lettres 1932.10.16 1939.08.18 Oui - 有
321 劉先偉 Liu Xianwei 廣東 Guangdong 1906 H - 男 Droit 1932.10.16 1942.02.16 Oui - 有
322 王士魁 Wang Shikui 廣東 Guangdong 1904 H - 男 Sciences 1932.10.16 1935.05.16  
323 吳達元 Wu Dayuan 廣東 Guangdong 1905 H - 男 Lettres 1932.10.16 1934.06.29  
324 劉泗賓 Liu Sibin 河南 Henan 1902 H - 男 Sciences 1932.10.16 1935.05.31 Oui - 有
325 岳劼恆 Yue Jieheng 陝西 Shaanxi 1901 H - 男 Sciences 1932.10.16 1936.07.27 Oui - 有
326 秦國獻 Qin Guoxian (Renée Perchec) (France) 1903 F - 女 Lettres    
327 徐複雲 Xu Fuyun 江蘇 Jiangsu 1905 H - 男 Droit 1932.10.16 1935.06.14 Oui - 有
328 蔡仲武 Cai Zhongwu 廣東 Guangdong 1905 H - 男 Sciences 1932.10.16 1935.10.04  
329 程茂蘭 Cheng Maolan 河北 Hebei 1903 H - 男 Sciences 1932.10.16 1947.05.01 Oui - 有
330 李士林 Li Shilin 綏遠 Suiyuan 1896 H - 男 Géologie 1932.10.16 1636.02.13  
331 曹清泰 Cao Qingtai 河北 Hebei 1904 H - 男 Médecine 1932.10.16 1945.10 Oui - 有
332 王學書 Wang Xueshu 山東 Shandong 1896 H - 男 Agronomie 1932.10.16 1935.10.26 Oui - 有
333 卓烈 Zhuo Lie 廣東 Guangdong 1909 H - 男 Droit 1932.11.11 1935.11.01  
334 郭文明 Guo Wenming 河北 Hebei 1908 H - 男 Agronomie 1932.11.11 1938.09.07  
335 陳炳華 Chen Binhua 河北 Hebei 1906 H - 男 Lettres 1932.11.11 1935.06.14  
336 羅正乾 Luo Zhengqian 廣東 Guangdong 1909 H - 男 Droit 1931.11.11 1935.07.31  
337 趙丕霖 Zhao Pilin 江蘇 Jiangsu 1906 H - 男 Lettres 1932.11.11 1935.10.13  
338 蔣碩德 Jiang Shuode 湖北 Hubei 1915 F - 女 Médecine 1932.11.11 1934.02.01  
339 蔣碩真 Jiang Shuozhen 湖北 Hubei 1916 F - 女 Droit 1932.11.11 1934.02.01  
340 楊維儀 Yang Weiyi 雲南 Yunnan 1916 F - 女 Droit 1932.11.11 1934.02.01  
341 祝修爵 Zhu Xiujue 浙江 Zhejiang 1902 H - 男 Droit 1932.12.01 1935.10.04 Oui - 有
342 張敬惠 Zhang Jinghui 浙江 Zhejiang 1915 F - 女 Musique 1933.01.01 1934.04.20  
343 潘詠珂 Pan Yongke 浙江 Zhejiang 1908 H - 男 Agronomie 1933.09.03 1939.03.01  
344 何正森 He Zhengsen 浙江 Zhejiang 1906 H - 男 Polytechnique 1933.09.03 1937.08.06  
345 戴望舒 Dai Wangshu 浙江 Zhejiang 1904 H - 男 Lettres 1933.10.01 1935.02.08  
346 張國熊 Zhang Guoxiong 浙江 Zhejiang 1904 H - 男 Chimie 1933.10.07 1934.10.19  
347 齋香 Qi Xiang 河北 Hebei 1911 F - 女 Lettres 1933.11.17 1947.03.28  
348 羅大剛 Luo Dagang 浙江 Zhejiang 1909 H - 男 Lettres 1933.11.17 1947.03.28 Oui - 有
349 郭錦堯 Guo Jinyao 廣東 Guangdong 1908 H - 男 Droit 1933.11.17 1938.06.24  
350 張經 Zhang Jing 河北 Hebei 1909 H - 男 Polytechnique 1933.11.17 1938.06.10  
351 張瑞綸 Zhang Ruilun 河北 Hebei 1907 H - 男 Sciences 1933.11.17 1938.09.07  
352 張鴻飛 Zhang Hongfei 遼寧 Liaoning 1908 H - 男 Sciences 1933.11.17 1939.08.09  
353 趙崇漢 Zhao Chonghan 河南 Henan 1909 H - 男 Lettres 1933.11.17 1945.09.27 Oui - 有
354 黃家城 Huang Jiacheng 江蘇 Jiangsu 1911 H - 男 Lettres 1933.11.17 1947.05.01  
355 黃融 Huang Rong 安徽 Anhui 1909 H - 男 Lettres 1933.11.17 1937.06.25  
356 周鴻鈞 Zhou Hongjun 河南 Henan 1909 H - 男 Lettres 1933.11.17 1936.03.06  
357 瞿世荃 Ju Shiquan 江蘇 Jiangsu 1912 H - 男 Droit 1933.11.17 1936.07.27  
358 鄭衍樞 Zheng Yanshu 浙江 Zhejiang 1909 H - 男 Médecine 1933.11.17 1937.11.12  
359 趙明德 Zhao Mingde 河北 Hebei 1909 H - 男 Médecine 1933.11.17 1939.10.06 Oui - 有
360 孫慧筠 Sun Huiyun 遼寧 Liaoning 1915 F - 女 Lettres 1934.01.11 1949.11.23  
361 王家騡 Wang Jiaquan 浙江 Zhejiang 1911 H - 男 Agronomie 1934.01.17  
362 張蓬羽 Zhang Pengyu 四川 Sichuan 1906 H - 男 Médecine 1934.05.25 1937.06.11 Oui - 有
363 馮式權 Feng Shiquan 浙江 Zhejiang 1902 H - 男 Chimie 1934.10.13 1938.11.25 Oui - 有
364 陳定民 Chen Dingmin 浙江 Zhejiang 1911 H - 男 Lettres 1934.10.13 1939.06.09 Oui - 有
365 王聯曾 Wang Lianzeng 山東 Shandong 1909 H - 男 Droit 1934.10.13 1946.10.01  
366 帶文萱 Dai Wenxuan 河北 Hebei 1911 F - 女 Lettres 1934.10.13 1938.04.15  
367 閻遜初 Yan Xunchu 河北 Hebei 1910 H - 男 Agronomie 1934.10.13 1940.11.01  
368 瞿勳 Qu Xun 江蘇 Jiangsu 1912 H - 男 Sciences 1934.10.13 1938.09.07  
369 王樹勳 Wang Shuxun 河北 Hebei 1911 H - 男 Chimie 1934.10.13 1940.03.05 Oui - 有
370 徐寶鼎 Xu Baoding 江蘇 Jiangsu 1912 H - 男 Chimie 1934.10.13 1942.04.10 Oui - 有
371 曹新孫 Cao Xinsun 江蘇 Jiangsu 1910 H - 男 Sciences 1934.10.13 1941.03.24  
372 邵子成 Shao Zicheng 河北 Hebei 1911 H - 男 Sciences 1934.10.13  
373 劉學敏 Liu Xuemin 河北 Hebei 1914 F - 女 Médecine 1934.10.13 1941.03.24 Oui - 有
374 沈令揚 Shen Lingyang 浙江 Zhejiang 1909 H - 男 Lettres 1934.10.13 1936.06.12  
375 蔣鶼雲 Jiang Jianyun 浙江 Zhejiang 1908 H - 男 Droit 1934.10.13 1938.06.24  
376 楊準 Yang Zhun 河北 Hebei 1909 H - 男 Lettres 1934.10.13 1945.08.14  
377 劉嘉槐 Yang Jiahuai 山東 Shandong 1908 H - 男 Lettres 1934.10.13  
378 陳幼蘭 Chen Youlan 安徽 Anhui 1910 F - 女 Bibliothèques 1934.11 1940.06.07  
379 周繼先 Zhou Jixian 浙江 Zhejiang 1890 H - 男 Teintures 1935.05.08 1936.01.24  
380 王殿翔 Wang Dianxiang 江蘇 Jiangsu 1913 H - 男 Médecine 1935.01.16 1938.09.03 Oui - 有
381 伍裕萬 Wu Yuwan 四川 Sichuan 1908 H - 男 Médecine 1935.05.16 1937.08.06 Oui - 有
382 金燊章 Jin Shenzhang 江蘇 Jiangsu 1913 H - 男 Polytechnique 1935.05.28 1937.09.01  
383 孫玉泰 Sun Yutai 江蘇 Jiangsu 1911 H - 男 Polytechnique 1935.05.28 1937.09.01  
384 徐綉 Xu Xiu 浙江 Zhejiang 1911 F - 女 Lettres 1935.10.10 1938.11.25  
385 金瓊英 Jin Qiongying 廣東 Guangdong 1911 F - 女 Lettres 1935.10.10 1941.03.24  
386 張申 Zhang Shen 廣東 Guangdong 1912 F - 女 Sciences 1935.10.10 1936.08.07  
387 魏登臨 Wei Denglin 河北 Hebei 1912 H - 男 Droit 1935.10.10 1947.05.01 Oui - 有
388 王季文 Wang Jiwen 雲南 Yunnan 1909 H - 男 Droit 1935.10.10 1937.10.01  
389 夏隆台 Xia Longtai 湖北 Hubei 1911 H - 男 Droit 1935.10.10 1937.10.01  
390 曹承憲 Cao Chengxian 河南 Henan 1911 H - 男 Droit 1935.10.10 1937.10.01  
391 王志民 Wang Zhimin 浙江 Zhejiang 1909 H - 男 Sciences 1935.10.10 1938.03.18  
392 王紹曾 Wang Shaozeng 河北 Hebei 1911 H - 男 Sciences 1935.10.10 1945  
393 馮新泉 Feng Xinquan 河北 Hebei 1911 H - 男 Sciences 1935.10.10 1945.10 Oui - 有
394 朱彥丞 Zhu Yancheng 河北 Hebei 1911 H - 男 Sciences 1935.10.10 1946.08.11  
395 馬聞天 Ma Wentian 河北 Hebei 1911 H - 男 Vétérinaire 1935.10.10 1940.04.26 Oui - 有
396 沈毅 Shen Yi 浙江 Zhejiang 1911 H - 男 Lettres 1935.10.10 1937.10.01  
397 陸家倫 Lu Jialun 江蘇 Jiangsu 1914 H - 男 Droit 1935.10.10 1936.06.12  
398 麥仍曾 Mai Rengzeng 河北 Hebei 1911 H - 男 Lettres 1935.10.10 1936.06.12  
399 楊鴻綍 Yang Hongfu 河北 Hebei 1910 H - 男 Pharmacie 1935.10.10 1937.06.11  
400 劉崇智 Liu Chongzhi 河北 Hebei 1913 H - 男 Médecine 1935.10.10 1945.08.14 Oui - 有
401 高俊彥 Gao Junyan 河北 Hebei 1910 H - 男 Chimie 1935.10.28 1937.06.11  
402 滑田友 Hua Tianyou 江蘇 Jiangsu 1912 H - 男 Beaux-arts 1936.10.01 1939.12.01  
403 段薇傑 Duan Weijie 廣東 Guangdong 1909 H - 男 Lettres 1936.09.09 1937.10.01  
404 武承鼎 Wu Chengding 山西 Shanxi 1913 H - 男 Lettres 1936.09.09 1947.05.01  
405 馬懷鏞 Ma Huaiyong 江蘇 Jiangsu 1916 H - 男 Lettres 1936.09.09 1937.10.01  
406 鹿篤錚 Lu Duzheng 河北 Hebei 1909 H - 男 Droit 1936.09.09 1939.10.06  
407 靳式根 Jin Shigen 河北 Hebei 1913 H - 男 Sciences 1936.09.09 1949.11.28  
408 于道文 Yu Daowen 山東 Shandong 1915 H - 男 Ingénierie 1936.09.09 1945.08.16  
409 吳志如 Wu Zhiru 江西 Jiangxi 1914 H - 男 Sciences 1936.09.09 1937.10.01  
410 陳佰川 Chen Bochuan 河北 Hebei 1913 H - 男 Agronomie 1936.09.09 1941.03.24  
411 楊順信 Yang Shunxin 河北 Hebei 1911 H - 男 Médecine 1936.09.09 1939.08.09  
412 藍瑚 Lan Hu 河北 Hebei 1915 H - 男 Médecine 1936.09.09 1945.08.16 Oui - 有
413 曹建勛 Cao Jianxun 湖北 Hubei 1913 H - 男 Droit 1936.09.09 1939.10.06  
414 鄧子若 Deng Ziruo 廣東 Guangdong 1908 H - 男 Droit 1936.09.09 1950.01.17  
415 齊熠 Qi Yi 河北 Hebei 1914 H - 男 Commerce 1936.09.09 1945.10.05  
416 陳兆東 Chen Zhaodong 河北 Hebei 1913 H - 男 Sciences 1936.09.09 1948.04.29  
417 周兆良 Zhou Zhaoliang 廣東 Guangdong 1913 H - 男 Droit 1936.09.09 1948.04.29  
418 李文菴 Li Wenan 河北 Hebei 1909 H - 男 Agronomie 1936.09.09 1945.08.16  
419 王紹鼎 Wang Shaoding 江蘇 Jiangsu 1911 H - 男 Pharmacie 1936.12.15 1940.02.09 Oui - 有
420 徐彰黻 Xu Zhangfu 江蘇 Jiangsu 1912 H - 男 Pharmacie 1936.12.15 1939.08.18 Oui - 有
421 孫雲燾 Sun Yuntao 江蘇 Jiangsu 1913 H - 男 Pharmacie 1936.12.15 1939.09.01 Oui - 有
422 李光濤 Li Guangtao 四川 Sichuan 1904 H - 男 Sciences 1937.03.10 1939.10.06  
423 李治華 Li Zhihua 安徽 Anhui 1915 H - 男 Lettres 1937.10.07  
424 王振基 Wang Zhenji 廣東 Guangdong 1914 H - 男 Droit 1937.10.07 1950.01.17  
425 朱錫侯 Zhu Xihou 浙江 Zhejiang 1914 H - 男 Lettres 1937.10.07 1945.08.16 Oui - 有
426 周麟 Zhou Lin 江蘇 Jiangsu 1915 H - 男 Lettres 1937.10.07 1947.05.01 Oui - 有
427 袁任俊 Yuan Renjun 江西 Jiangxi 1913 H - 男 Commerce 1937.10.07 1941.03.24  
428 吳薇敭 Wu Weiyang 河南 Henan 1916 H - 男 Sciences 1937.10.07 1947.05.01  
429 馬民元 Ma Minyuan 河南 Henan 1912 H - 男 Sciences 1937.10.07 1947.05.01  
430 陳機 Chen Ji 河北 Hebei 1915 H - 男 Sciences 1937.10.07 1946.08.11 Oui - 有
431 吳斌 Wu Bin 浙江 Zhejiang 1916 H - 男 Médecine 1937.10.07 1945.08.15 Oui - 有
432 石毓澍 Shi Yushu 河北 Hebei 1917 H - 男 Médecine 1937.10.07 1945.08.14 Oui - 有
433 李念秀 Li Nianxiu 河北 Hebei 1914 F - 女 Médecine 1937.10.07 1945.08.16 Oui - 有
434 宋守信 Song Shouxin 河北 Hebei 1914 H - 男 Médecine 1937.10.07  
435 龍吟 Long Yin 廣東 Guangdong 1911 H - 男 Droit 1937.11.08 1945.01.21 Oui - 有
436 陳博君 Chen Bojun 河北 Hebei 1916 H - 男 Sciences 1938.02.24 1945.10 Oui - 有
437 葉述武 Ye Shuwu 廣東 Guangdong 1910 H - 男 Sciences 1938.05.17 1938.09.02  
438 林遷 Lin Qian 湖北 Hubei 1910 H - 男 Lettres 1938.10.18 1938.12.23  
439 陳榮生 Chen Rongsheng 浙江 Zhejiang 1918 H - 男 Droit 1938.10.18 1945.10 Oui - 有
440 黃麗華 Huang Lihua 廣東 Guangdong 1913 F - 女 Sciences 1938.10.18 1948.04.29  
441 陳儉 Chen Jian 福建 Fujian 1914 H - 男 Sciences 1938.10.18   Oui - 有
442 衛念祖 Wei Nianzu 四川 Sichuan 1916 H - 男 Sciences 1938.10.18 1948.04.29  
443 王婉芳 Wang Wanfang 安徽 Anhui 1917 F - 女 Médecine 1938.10.18 1945.10.15  
444 梁珮貞 Liang Peizhen 山西 Shanxi 1905 F - 女 Lettres 1938.11.17 1945.08.31  
445 顧文霞 Gu Wenxia 江蘇 Jiangsu 1915 F - 女 Pharmacie 1939.09.22 1946.01 Oui - 有
446 唐啟南 Tang Qinan 廣東 Guangdong 1916 F - 女 Lettres 1941.11.16 1946.08.01  
447 劉淑芳 Liu Shufang 廣東 Guangdong 1910 F - 女 Beaux-arts 1941.11.16 1946.03.12  
448 陳燕俠 Chen Yanxia 廣東 Guangdong 1915 F - 女 Lettres 1941.11.16 1944.09.30  
449 唐衡楚 Tang Hengchu 廣東 Guangdong 1918 H - 男 Sciences 1941.11.16  
450 姚榮吉 Yao Rongji 廣東 Guangdong 1910 H - 男 Sciences 1941.11.16 1948.04.29  
451 梁建榮 Liang Jianrong 廣東 Guangdong 1920 H - 男 Sciences 1941.11.16 1944.09.30  
452 林漢長 Lin Hanchang 廣東 Guangdong 1913 H - 男 Droit 1941.11.16 1945.09.15  
453 金世鼎 Jin Shiding 江蘇 Jiangsu 1903 H - 男 Droit 1941.11.16 1945.09.27  
454 張祖庚 Zhang Zugeng 福建 Fujian 1911 H - 男 Droit 1941.11.16 1942.10.16 Oui - 有
455 陳榮發 Chen Rongfa 廣東 Guangdong 1923 H - 男 Chimie 1941.11.16  
456 何昌熾 He Changchi 廣東 Guangdong 1911 H - 男 Droit 1941.11.16 1944.09.30  
457 詹述曾 Zhan Shuzeng 浙江 Zhejiang 1919 H - 男 Sciences 1941.11.16 1944.09.30  
458 謝先逖 Xie Xianti 江西 Jiangxi 1912 H - 男 Droit 1941.11.16 1942.11.16  
459 周經鼎 Zhou Jingding 廣東 Guangdong 1909 H - 男 Beaux-arts 1941.11.16 1945.10  
460 陳翔冰 Chen Xiangbing 福建 Fujian 1906 H - 男 Lettres 1941.11.16 1945.08.15  
461 陳德義 Chen Deyi 河北 Hebei 1905 H - 男 Musique 1941.11.16 1945.09.27  
462 吳恭恆 Wu Gongheng 廣東 Guangdong 1913 H - 男 Droit 1941.11.16 1948.04.29  
463 邵承斌 Shao Chengbin 河北 Hebei 1917 H - 男 Droit 1941.11.16 1945.10  
464 劉智慧 Liu Zhihui 河內 Hanoï (Indochine française) 1916 H - 男 Droit 1941.11.16  
465 劉智顯 Liu Zhixian 河內 Hanoï (Indochine française) 1915 H - 男 Droit 1941.11.16  
466 劉克俊 Liu Kejun 江西 Jiangxi 1912 H - 男 Droit 1941.11.16 1945.08.15  
467 衛青心 Wei Qingxin 江蘇 Jiangsu 1906 H - 男 Lettres 1941.11.16  
468 吳伯君 Wu Bojun 四川 Sichuan 1911 H - 男 Sciences 1941.11.24 1945.09.27  
469 涂覺初 Tu Jiaochu 福建 Fujian 1910 H - 男 Droit 1941.11.24  
470 張起醰 Zhang Qitan 湖北 Hubei 1916 F - 女 Sciences 1942.11.16 1945.06 Oui - 有
471 常鱗定 Chang Linding 河南 Henan 1902 H - 男 Sciences 1942.11.16 1945.08.14 Oui - 有
472 楊景梅 Yang Jingmei 廣東 Guangdong 1910 H - 男 Lettres 1942.12.16 1946.08.11  
473  石貞德 Shi Zhende 山西 Shanxi 1926 F - 女 Chimie 1946.10.01